Comisia de buget, finanTe, control,

administrarea domeniului public Si privat, studii, strategii Si prognoze

 

RAPORT

 

Prin hotararea Consiliului Local nr. 107/31.08.2004 s-a stabilit monitorizarea activitatii Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti de Comisia nr.1 Buget-Finante incepand cu luna octombrie 2004.

Tot prin aceeasi hotarare s-a stabilit ca in termen de 60 zile Consiliul de Administratie sa elaboreze si sa prezinte spre aprobarea Consiliului Local un program de restructurare si eficientizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, pana la acest moment, prezentandu-se prima etapa a acestuia.

In baza dispozitiei primarului municipiului Ploiesti, la propunerea membrilor Comisiei nr.1 s-a numit o comisie care sa verifice situatia economico-financiara a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, precum si evaluarea profesionala a personalului din conducerea executiva a regiei.

Analiza efectuata de comisia de buget – finante s-a realizat in baza situatiilor financiare ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, proceselor-verbale ale Consiliului de Administratie, procesului-verbal al comisiei numita prin Dispozitia Primarului nr. 9202/9.11.2004 si in baza Raportului de Audit intocmit de compartimentul de Audit din cadrul aparatului Primariei.

Cu ocazia verificarii s-au constatat urmatoarele:

–        contabilitatea de gestiune in cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti este organizata pe structura a 25 de centre de costuri (enumerare pag.17 din Raportul de Audit);

–        situatiile furnizate de programul de contabilitate asigura informatiile necesare luarii de masuri operative;

–        aspectul negativ consta in faptul ca la nivelul centrelor de costuri se colecteaza veniturile si cheltuielile, insa nefiind repartizate prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, nu se pot face comparatii care sa furnizeze concluzii reale in baza carora sa se poata stabili masuri de reducere a costurilor si de incadrare in bugetul de venituri si cheltuieli;        

–        in sensul celor de mai sus este necesar ca pe viitor sa se repartizeze prevederile bugetului de venituri si cheltuieli pe fiecare centru de profit si sa se urmareasca incadrarea in acestea prin luarea tuturor masurilor care se impun.

In sedinta Consiliului de Administratie din 20.12.2004 s-a luat decizia restrangerii numarului centrelor de costuri prin comasarea activitatilor conexe celei de baza la nivelul a doua centre de profit.

–        centrul de profit intretinere, reparatie, mijloace de transport

–        centrul de profit, activitatea de productie (tamplarie metalica si P.V.C., mobilier, instalatie sanitara, apa menajera si potabila, energie termica, igienizarea mijloacelor de transport).

Tot in aceasta hotarare a Consiliului de Administratie s-au stabilit structurile organizatorice a celor doua centre de profit, fara a se porni de la un regulament de organizare si functionare, delegari de competenta, programul de exploatare si bugetele de venituri si cheltuieli.

In aceasta situatie consideram ca la  finele celor 6 luni de monitorizare a centrelor de profit:

–        nu se pot formula concluzii care sa conduca la o reala restructurare si eficientizare a activitatilor conexe activitatii de baza;

–        nu se pot lua la cunostinta de cauza masuri de externalizare sau privatizare a activitatilor conexe, existand riscul ca acestea sa conduca la cresterea costurilor regiei.

Toate problemele mentionate mai sus se datoreaza in principal:

–        managementului slab prestat de conducerea regiei

–        nereactualizarii indicatorilor obiectivelor si criteriilor de performanta, anexate la contractul de performanta al directorului general, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Potrivit legii, Consiliul de Administratie avea obligatia ca lunar sa analizeze activitatea economico-financiara a regiei, sa stabileasca masurile care se impuneau a fi luate, iar in situatia in care acestea depaseau nivelul lui de competenta, trebuia informat Consiliul Local pentru a se dispune masurile necesare eficientizarii activitatii si eliminarii neajunsurilor.

In cadrul primelor intalniri ale comisiei cu Consiliul de Administratie si sindicatul din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti s-a luat hotararea de a se efectua de catre conducerea regiei o analiza pe criterii de eficienta a structurii organizatorice a acesteia.

Din Procesul-verbal al comisiei numita prin dispozitia primarului se desprind urmatoarele:

–        deficiente in legatura cu structura compartimentelor, modul de stabilire a subordonarii, existand dubla subordonare a unora din acestea

–        atributii neconforme cu obiectul de activitate al compartimentelor

–        fisa postului sefului serviciului Organizare Resurse cuprinde in majoritate atributii de analiza economica si contabila, precum si fundamentare B.V.C. la nivel de regie.

–        fisele postului nu sunt reactualizate in concordanta cu modificarile organigramei si cele intervenite in legislatie                                    

–        depasirea  nr. de posturi prevazut in organigrama aprobata prin hotararea Consiliului Local 209/01.09.2003 cu un numar de 6 angajati, fapt foarte grav intrucat salariile acestora trebuiau suportate de persoanele vinovate de nerespectarea organigramei  si contractele de munca ale personalului in cauza, reziliate

–        nu se intocmeste stat de functii corespunzator organigramei

–        nu se intocmeste stat de plata potrivit legii

–        lipsa de colaborare intre servicii, compartimente, etc.

–        neimplicarea in problemele de personal si organizare a directorului financiar si directorului tehnic (vezi Decizia nr. 215/25.07.2004 emisa de directorul general al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se interzicea celor 2 directori sa se implice in probleme de personal si organizare)

Ba mai mult, singurul sef de compartiment cu competenta in avizarea nivelului cheltuielilor salariale este seful compartimentul financiar-contabil si nu directorul economic al regiei, fapt ce justifica inexistenta unui control asupra acestuia, cheltuielile cu salariile inregistrand  52,3% din totalul cheltuielilor contabilizate la 31.08.2004

In cadrul intalnirilor membrilor comisiei de monitorizare impreuna cu membrii Consiliului de Administratie si reprezentantii sindicatului Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, s-a hotarat reanalizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca din punctul de vedere al dispozitiilor legale si incadrarii in fondul de salarii aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli, urmand a fi supus spre aprobarea Consiliului Local al  municipiului Ploiesti - ceea ce nici pana la aceasta data nu s-a intamplat.

Analizand in dinamica cheltuielile salariale pe perioada 2003-2004 se constata o crestere a ponderii acestora de la un exercitiu financiar la altul. Analizand evolutia cheltuielilior salariale comparativ cu anul anterior si functie de indicele de crestere a preturilor pe perioada 2003-2004, situatia se prezinta astfel:

 

An

Crestere fata de anul precedent

Indice crestere preturi

Diferenta

2003

31,6

14,1

17,5

2004

22,4

5,5

16,9

Prevedere anuala 2004

31,7

9,0

22,7

 

Din datele de mai sus reiese ca efortul financiar al regei pentru asigurarea cresterilor salariale a fost tot mai mare de la un exercitiu financiar la altul.

Cresteri semnificative s-au mai inregistrat la:

–        cheltuieli cu energia si apa (de la 3,9% in 2001 la 6,8% in 2004)                

–        cheltuieli cu amortizarile (de la 2,7% la 5,1%)

–        cheltuielile cu dobanzile bancare (de la 0,4% la 3,7%)

Daca la primele doua pozitii cheltuielile se datoreaza in principal cresterii preturilor de intrare, achizitionarii de noi mijloace fixe (autobuze) si reevaluarii mijloacelor fixe existente potrivit actelor normative, cresterea inregistrata la cheltuielile cu dobanzile bancare se datoreaza : neacordarii la timp a subventiei la cheltuieli materiale sau a subventiei pentru facilitati acordate unor anumite categorii de cetateni, regia fiind obligata sa contracteze credite bancare pe termen scurt sau lung.

Astfel, la 31.08.2004, situatia se prezinta astfel:

–        credite bancare pe termen scurt - 19,5 mld lei

–        credite bancare pe termen lung - 10 mld lei

–        dobanzi 3,6 mld lei

Problema neacordarii la timp a subventiilor, precum si a subventiei la cheltuielile materiale aferente perioadei ianuarie-august 2004 nu a fost solutionata nici dupa 31.08.2004, fapt ce a condus la inregistrarea la 31.12.2004 a unor cheltuieli cu dobanzile aferente angajarii de credite de 5,6 mld lei.

La data de 31.08.2004, regia inregistra cheltuieli in suma de 265.263.991 mii lei finantate astfel:

–        din venituri proprii 144,8 mld lei

–        din subventii 120,4 mld lei, din care:

–        subventii pentru cheltuieli materiale 57 mld lei

Trebuie mentionat faptul ca la  pozitia  subventiei pentru cheltuieli materiale fata de prevederea bugetara in suma de 35.114.000 mii lei s-a inregistrat o depasire de 21.917.118 mii lei, prin aceasta incalcandu-se legea bugetului de stat si Ordonanta de Urgenta a Guvernului 45/2003, care stipuleaza ca se pot efectua cheltuieli numai in limita prevederilor bugetare.

Aceasta depasire a fost motivata de conducerea regiei prin faptul ca au avut in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 23/2002, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.110/2002, prin care s-a stabilit ca regia beneficiaza de o subventie pentru activitatea de baza de 40% din cheltuielile materiale inregistrate aferente activitatii de baza, hotarare care nu s-a avut in vedere la fundamentarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli pe 2004.

In raportul de audit al compartimentului de audit al primariei s-a facut recomandarea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe 2004 cu suma reprezentand subventia la cheltuieli materiale aferente anului 2003 (32.284.369 mii lei) si 2004 (21.917.118 mii lei), ceea ce nu s-a intamplat, aceasta recomandare fiind pusa in practica la fundamentarea bugetului de venituuri si cheltuieli pe 2005.

Reduceri importante in structura cheltuielilor s-au inregistrat la cheltuielile cu piesele de schimb (de la 10,2% in 2001 la 2,4% in 2004),ceea ce a afectat partial activitatea de intretinere si reparatie a mijloacelor de transport si, bineinteles, siguranta cetateanului, o parte din reducere fiind justificata prin achizitionarea de noi autobuze.

Situatia economico-financiara la 31.08.2004 se prezinta astfel:

–        venituri totale realizate - 265.267.050 mii lei din care:

o       venituri proprii 144.845.532 mii lei din care

o       venituri din vanzarea biletelor 81.610.922 mii lei (30,7% din total venituri)

o       venituri din abonamamte 35.517.490 mii lei(13,3% din venituri)

o       alte venituri 27.717.120 mii lei(10,4% din venituri)

–        venituri financiare 6.743 mii lei(0,003% din total venituri)

–        venituri din subventii 120.414.775 mii lei(45,4% din total venituri) din care:

o       venituri din subventii pentru cheltuieli materiale 57.031.118 mii lei

o       venituri din subventie pentru facilitati 44.958.146 mii lei

o       venituri din subventie leasing 18.425.511 mii lei

In ceea ce privesc subventiile acordate pentru facilitati si gratuitati situatia este cea din anexa la prezentul raport.

Din analiza subventiei acordata si calculata pana la 31.08.2004 s-a constatat ca:

–        subventiile acordate au fost calculate conform prevederilor Hotararilor Consiliului Local, mai putin subventia la cheltuielile materiale aferente activitatii de baza pentru care  asa cum am mentionat anterior, s-a inregistrat o depasire de 21.917.118 mii lei

–        decontarea subventiei pentru abonamentele acordate gratuit s-a efectuat corespunzator la 30 calatorii lunare din 180 calatorii aferente abonamentelor lunare pe toate traseele.

Din analiza privind modul de indexare a tarifelor in perioada auditata rezulta ca valoarea abonamentelor pentru toate traseele a fost majorata cu 21,7% in luna martie 2004 si cu 57,1% in luna august 2004, fiind depasit cu mult indicele de crestere a preturilor estimat pentru anul 2004, si anume, 9%.

Aceasta situatie a fost determinata de nerespectarea de catre Consiliul de Administratie a competentelor stabilite acestuia prin hotararea Consiliului local din septembrie, aceasta reglementand situatia creata.

Acest fapt reprezinta inca un neajuns in activitatea Consiliului de Administratie, acesta avand obligatia de a analiza semestrial tariful functie de raportul pret/inflatie.

-in aceeasi perioada tariful pentru bilete nu a fost actualizat semestrial asa cum prevedea Hotararea Consiliului Local 5/2003.

Fata de cele prezentate mai sus, compartimentul de audit a recomandat imbunatatirea procedurii privind actualizarea tarifelor practicate pentru serviciul public de transport in comun

Referitor la modul de distribuire a biletelor gratuite pentru studenti compartimentul de audit a constatat urmatoarele:

–        aceste bilete sunt ridicate de la casieria Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti de catre reprezentantul studentilor in baza unui tabel nominal, fara a se intocmi in acest sens un document justificativ legal pentru eliberare din gestiune a acestor valori (proces-verbal)

–        biletele sunt distribuite de catre un reprezentant al ligii studentilor, neexistand o procedura care sa confirme distribuirea biletelor gratuite conform destinatiei stabilite

–        biletele gratuite pentru cei interesati :studenti nu sunt marcate, existand riscul ca aceste bilete sa nu fie utilizate de beneficiarii subventiei

In ce priveste subventia pentru veterani, detinuti politici si revolutionari s-a constatat ca:

–        abonamentele se distribuie fie direct prin casieria Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, fie de catre reprezentantii organizatiilor in baza tabelelor intocmite lunar si prezentate la casieria Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

–        nu exista o evidenta informatizata a acestei categorii de beneficiari

Referitor la modul de calcul al subventiei pentru persoanele cu handicap s-a constatat stabilirea eronata a valorii abonamentelor aferente lunilor aprilie-august 2004, fara a se respecta prevederile legale care stabilesc efectuarea decontarii in limita sumei de 300.000 lei per persoana si per luna.

 

Situatia datoriilor si creantelor R.A.T.P. Ploiesti la 31.08.2004

 

           La data de 31.08.2004, situatia datoriilor si creantelor Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se prezenta astfel:

–        datorii totale..............................................187.724.329 mii lei

–        creante totale..............................................83.588.946 mii lei

 

a)      Datoriile totale sunt constituite in principal din:

–        imprumuturi pe termen lung (3 contracte leasing si un credit pe termen lung...........111.886.608 mii lei

–        obligatii bugetare.................................................................................................. 28.614.711 mii lei

–        furnizori neachitati................................................................................................. 20.518.969 mii lei

–        credite bancare pe termen scurt.............................................................................19.465.279 mii lei

–        alte datorii (datorii salariale,creditori diversi).............................................................7.238.461 mii lei

Din totalul datoriilor regiei, obligatiile aferente contractelor de leasing, in suma de 101.886.608 mii lei, reprezinta 54,2%, resursele financiare pentru acoperirea acestora fiind asigurata de bugetul local.

O situatie deosebita o reprezinta obligatiile bugetare restante si furnizorii neachitati la termenele scadente Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti fiind in imposibilitatea de a-si onora obligatiile datorita lipsei de lichiditati.

Din analiza soldului contului de furnizori in suma totala de 20.518.969 mii lei la 31.08.2004, in functie de vechimea obligatiilor, rezulta ca ponderea o detin furnizorii mai vechi de 30 zile, obligatiile totale catre acestia fiind de 13.741.013 mii lei (66,9%)-vezi anexa nr.....

In structura, situatia furnizorilor neachitati se prezinta astfel:

–        pentru productie.................................17.085.058 mii lei(83,2%)

–        pentru investitii.....................................3.433.911 mii lei(16,8%)

Mentionam faptul ca o pondere importanta (10,3%) din totalul datoriilor este reprezentata de soldul creditelor bancare pe termen scurt, in suma de 19.465.279 mii lei.

Sarcina financiara rezultata suplimentar datorita contractarii creditelor bancare a insemnat in perioada 01.01-31.08.2004 cheltuieli financiare de 3.639.653 mii lei.

 

b)      Din totalul creantelor la data de 31.08.2004, subventiile neincasate de la bugetul local, in suma de 74.845.740 mii lei, reprezinta 89,5% (vezi sold cont 445 “subventii”-anexa ).

Neincasarea subventiei pentru acoperirea diferentei de tarif a fost determinata de depasirea prevederilor bugetare la nivelul regiei, existand un decalaj intre nevoia de finantare a regiei si resursele financiare ale bugetului local.

Clientii neincasati, in suma de 8.067.491 mii lei, reprezinta 9,6% din total creante si se prezinta in structura astfel:

–        clienti neincasati (cont 4111)...................5.230.860 mii lei

–        clienti incerti in litigiu(cont 4118).............2.836.629 mii lei

Precizam ca in functie de valoarea creantelor inregistrate, cei mai mari clienti neincasati sunt:

–        clienti conventii exploatare autobuze..........2.034.755 mii lei (38,8%)

–        Primaria Ploiesti-semaforizare, marcaje.....1.770.836 mii lei (33,8%)

Conform anexei nr.......rezulta ca situatia principalilor clienti incerti sau in litigiu se prezinta astfel:

–        G.S.C.F. Ploiesti...................1.809.889 mii lei (63,8%);

                    (vechime 270 zile-1an)

–        Publimedia.............................514.102  mii lei (18,1%)

                    (vechime sub 30 zile-270zile)

–        RO-FA Center.......................258.019 mii lei (9%)

                    (vechime peste 1 an)

Avand in vedere situatia financiara dificila a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti recomandam efectuarea demersurilor necesare pentru incasarea mai rapida a creantelor de la clientii rai platnici.

 

Situatia datoriilor si creantelor R.A.T.P. Ploiesti la 31.12.2004

 

           La data de 31.12.2004, situatia datoriilor si creantelor R.A.T.P. Ploiesti se prezenta astfel:

–        datorii totale..............................................165.875 mii lei

–        creante totale..............................................72.010 mii lei

 

a)      Datoriile totale sunt constituite in principal din:

–        imprumuturi pe termen lung (3 contracte leasing si un credit pe termen lung............103.237 mii lei

–        obligatii bugetare....................................................................................................16.707 mii lei

–        furnizori neachitati...................................................................................................25.987 mii lei diferenta curs

–        credite bancare pe termen scurt..............................................................................12.454 mii lei

–        alte datorii (datorii salariale,creditori diversi)..............................................................7.490 mii lei

Din totalul datoriilor regiei, obligatiile aferente contractelor de leasing, in suma de 94.067 mii lei, reprezinta 56,7%, resursele financiare pentru acoperirea acestora fiind asigurata de bugetul local.

O situatie deosebita o reprezinta obligatiile bugetare restante si furnizorii neachitati la termenele scadente, R.A.T.P. Ploiesti fiind in imposibilitatea de a-si onora obligatiile datorita lipsei de lichiditati.

Din analiza soldului contului de furnizori in suma totala de 25.987 mii lei la 31.12.2004, in functie de vechimea obligatiilor, rezulta ca ponderea o detin furnizorii mai vechi de 30 zile, obligatiile totale catre acestia fiind de 6.694 mii lei (26%)-vezi anexa nr.....

In structura, situatia furnizorilor neachitati se prezinta astfel:

–        pentru productie.................................20.502 mii lei (79%)

–        pentru investitii.....................................5.485 mii lei (21%)

Mentionam faptul ca o pondere importanta (7,5%) din totalul datoriilor este reprezentata de soldul creditelor bancare pe termen scurt, in suma de 12.454 mii lei.

Sarcina financiara rezultata suplimentar datorita contractarii creditelor bancare a insemnat in perioada 01.01-31.12.2004 cheltuieli financiare de 5.584 mii lei.

 

b)      Din totalul creantelor la data de 31.08.2004, subventiile neincasate de la bugetul local, in suma de 63.586 mii lei, reprezinta 89,5% (vezi sold cont 445 “subventii”- anexa).

Neincasarea subventiei pentru acoperirea diferentei de tarif a fost determinata de depasirea prevederilor bugetare la nivelul regiei, existand un decalaj intre nevoia de finantare a regiesi resursele financiare ale bugetului local.

Clientii neincasati, in suma de 7.303 mii lei, reprezinta 10,1% din total creante si se prezinta in structura astfel:

–        clienti neincasati (cont 4111)....................4.184 mii lei

–        clienti incerti in litigiu (cont 4118).............3.119 mii lei

Precizam ca in functie de valoarea creantelor inregistrate, cei mai mari clienti neincasati sunt:

–        clienti conventii exploatare autobuze........1.821 mii lei (43,5%)

–        Primaria Ploiesti-semaforizare, marcaje.....324 mii lei (7,7%)

Conform anexei nr.......rezulta ca situatia principalilor clienti incerti sau in litigiu se prezinta astfel:

–        G.S.C.F. Ploiesti...................1.810 mii lei (58%);

                    (vechime 270 zile-1an)

–        Publimedia.............................521  mii lei (16,7%)

                    (vechime sub 30 zile-270zile)

–        RO-FA Center.......................258 mii lei (8,27%)

                    (vechime peste 1 an)

Avand in vedere situatia financiara dificila a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti recomandam efectuarea demersurilor necesare pentru incasarea mai rapida a creantelor de la clientii rai platnici.

Situatia economico–financiara inregistrata pe perioada septembrie-decembrie si intregul an 2004 este cea prevazuta in anexele la prezentul raport.

Totodata anexam la prezentul raport si situatia cu cheltuielile efectuate cu deplasarile in strainatate pe perioada 1996-2004.

Fata de cele de mai sus consideram ca principala cauza care a condus la inregistrarea unei asemenea situatii financiare de catre regie reprezinta managementul slab prestat de conducatorul unitatii si Consiliul Administrativ. O a doua cauza o constituie nerealizarea atributiilor prevazute de lege pentru Consiliul Administrativ care avea obligatia de a analiza lunar situatia economico-financiara a regiei, de a actualiza in termenul prevazut de lege indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta la contractul de performanta al directorului general, de a dispune masurile necesare eliminarii cauzelor inregistrarii situatiilor financiare neperformante si de a informa Consiliul Local atunci cand masurile ce se impuneau a fi luate depaseau competentele acestora.

Totodata trebuie precizat ca la nivelul regiei politica salariala a fost gestionata necorespunzator de Consiliul de Administratie, cheltuielile salariale necorelandu-se cu cresterea productivitatii muncii, cu realizarile la indicatorii de productie si cu indicatorii de calitate.

            La nivelul regiei numai la acest moment nu sunt stabilite prin contractul colectiv de munca indicatori de salarizare pentru fiecare categorie de salariati si locuri de munca.

 

Cele de mai sus impun luarea urmatoarelor masuri:

 

Nr. Crt.

Masuri dispuse

Raspunde

Termen

1.

Schimbarea membrilor Consiliului Administrativ si numirea acestora functie de criterii stabilite de Consiliul Local, tinand seama de incompatibilitatile stabilite prin lege

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

28.02.2005

2.

Scoaterea la concurs a postului de director general si selectia acestuia pe baza de ofertele privind indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta

Comisia nr. 1 a Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, Primarul Municipiului Ploiesti si specialisti numiti prin dispozitie a Primarului

In termenul prevazut de lege

3.

Constituirea a 2 centre de buget si anume:

–        unul care sa cuprinda activitatea de intretinere, reparatie mijloace de transport si celalalt care sa cuprinda activitatile conexe activitatii de baza si anume: tamplarie metalica, mobilier, igienizare mijloace de transport.

–        dimensionarea activitatii si numarului de personal pe baza, norme de munca, sarcinide serviciu, regulamente de organizare si functionare, delegari de competenta, programe de exploatare si bugete de venituiri si cheltuieli.

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

Pana la 31.03.2005

4.

Incadrarea in prevederile B.V.C. si reducerea costurilor prin:

Consiliul de Administratie  si conducerea exe-cutiva a Regiei Autonome de Transport Public

permanent

a)      eliminarea creditelor pentru cheltuielile curente prin acordarea la timp a subventiilor

Consiliul de Administratie  si conducerea exe-cutiva a Regiei Autonome de Transport Public

01.03.2005

b)      contorizarea consumurilor privind utilitatile (apa, energia termica, gaze, etc.)

Consiliul de Administratie  si conducerea exe-cutiva a Regiei Autonome de Transport Public

31.03.2005

c)      defalcarea prevederilor B.V.C. pe cele 2 centre de buget si monitorizarea activitatii acestora pe o perioada de 6 luni de catre Consiliul de Administratie si informarea lunara a Consiliului Local

Consiliul de Administratie  si conducerea executiva a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

01.03.2005

5.

Reanalizarea numarului personalului T.E.S.A., a personalului direct si indirect productiv si dimensionarea acestuia functie de norme de munca si sarcini de serviciu

Consiliul de Administratie  si conducerea executiva a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

31.03.2005

6.

Fundamentarea cheltuielilor materiale atat pentru activitatea de baza, cat si pentru cele 2 centre de profit pe baza de norme de consum aprobate de Consiliul Administrativ

Consiliul de Administratie  si conducerea executiva a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

31.03.2005

7.

Stabilirea componentei Patrimoniului Public si Privat al municipiului Ploiesti aflat in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti stiind faptul ca legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare impune plata impozitului pe cladirile Patrimoniului Public si Privat date in administrarea regiei pentru scopuri economice

Consiliul de Administratie  si conducerea executiva a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

15.03.2005

8.

Gruparea traseelor de transport in trasee principale si trasee secundare functie de anumite criterii stabilite prin lege si urmarirea eficientei pe cele doua categorii

Consiliul de Administratie  si conducerea executiva a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

31.03.2005

9.

Punerea de acord a prevederilor Contractului Colectiv de Munca cu prevederile legislatiei muncii si cu cele ale B.V.C. pe 2005

Consiliul de Administratie  si conducerea exe-cutiva a Regiei Autonome de Transport Public

31.03.2005

10.

Instituirea prin contractul colectiv de munca a unui sistem de salarizare pe categorii de personal si locuri de munca

Consiliul de Administratie  si conducerea executiva a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

31.03.2005

11.

Analiza deplasarilor in strainatate efectuate pe perioada 1996-2004 prin prisma raportului de activitate pe perioada deplasarii si a influentei acestora asupra activitatii regiei

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

15.03.2005

12

Prezentarea unei informari lunare privind rezultatele economico-financiare inre-gistrate in luna anterioara si a problemelor care depasesc competenta Consiliului de Administratie in solutionarea lor

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

lunar

      

Consilieri,

 

Trican Elena

Iancu Ion

Mateescu Radu Valentin

Rusu Ioan

Mitu Augustin Constantin