ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

HOTARAREA Nr. 133

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 250/2003

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti, Emil Calota si Rapotul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 250/2003;

avand in vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Legea nr. 213/1993 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

vazand Decizia nr. 109/05.04.2005 si Decizia nr. 112/07.04.2005 a Curtii de Apel Ploiesti;

in baza Legii nr. 50/1991, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in temeiul art. 38 alin. 2 lit. g si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

 

Art. 1

Revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 120/2004 prin care s-a desemnat comisia de continuare a licitatiei pentru concesionarea Hipodromului Ploiesti.

Art. 2

Aproba modificarea si completarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 250/2003, care va avea urmatorul continut:

 

(1) Numeste comisia de continuare a licitatiei, in urmatoarea componenta:

       Radu Socoleanu, viceprimar presedinte

       Iulian Teodorescu, consilier membru

       Andrei Banu, consilier membru

       Ion Iancu, consilier membru

       Evelinne Vasilescu, consilier membru

       reprezentantul Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova membru

       reprezentantul autoritatii de mediu competente membru

       Gheorghe Bratosin, director adjunct Serviciul Public Finante Publice Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti membru

       Gheorghe Pana, director Serviciul Public Administratia Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti membru

(2) Imputerniceste comisia desemnata, sa negocieze contractul de concesiune al obiectivului Hipodromul Ploiesti, cu ofertantul declarat castigator.

 

 

Art. 3

Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 250/2003 raman neschimbate.

Art. 4

Serviciul Public Administratia Bazelor si de Agrement Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei.

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 12 iulie 2005

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu