REGULAMENT 

de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiesti

 

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

 

ART. 1  

Prezentul regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Ploiesti este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru  aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1591/2002, ale art. 14 alin. (1) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001,  ale art. 32 alin. (4) si ale art. 37 din  Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobata prin Legea nr. 634/2002.

 

ART. 2

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiesti, denumite in continuare servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic necesar privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, definind conditiile si modalitatile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea acestora la un nivel calitativ superior, precum si relatiile  dintre operator si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prezentul regulament se aplica raporturilor ce se stabilesc intre toti participantii cu responsabilitati in domeniul serviciilor publice de alimentare cu  apa si de canalizare de interes local privind captarea, tratarea apei brute, transportul, distributia si utilizarea apei potabile, evacuarea, colectarea si transportul apelor uzate la statia de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea acestora.                                      

(4) Prevederile prezentului regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare.

(5) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiesti, precum si utilizatorii acestor servicii  se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 

ART. 3

In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

3.1. apa potabila - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;

3.2. ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman si din activitatea menajera si igienico-sanitara;

3.3. ape uzate provenite din activitatile economice - toate deversarile de ape folosite in activitatile economico-industriale sau corespunzatoare unei alte utilizari a apei decât cea menajera;

3.4. ape meteorice - apele ce provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor si curtilor imobilelor;

3.5. autoritate competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

3.6. acces la retea - dreptul utilizatorului. serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare de a se bransa / racorda si de a utiliza in conditiile legii;

3.7 aviz de bransare/racordare – document scris eliberat de catre operatorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, in legatura cu posibilitatea si conditiile de alimentare cu apa din instalatiile sale a unui consumator, respectiv de preluare in instalatiile sale de canalizare publica a apelor uzate evacuate de utilizator;

3.8. bransament - partea din reteaua publica de distributie care face legatura intre reteaua publica si reteaua interioara a unei incinte sau cladiri apartinând utilizatorilor.

Bransamentul deserveste un singur utilizator. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

3.9. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie;

3.10. camin de contor de bransament/retea - constructie componenta a sistemului de distributie a apei potabile, apartinand sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament/retea, cu montajul aferent acestuia;

3.11. contor de bransament - aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane/robinete, la limita proprietatii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei potabile;

3.12. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ care stabileste conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

3.13. conventie de deversare – reglementare de ordin administrativ, tehnic, financiar si juridic pe care partile se angajeaja sa le respecte la deversarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare;

3.14. echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea parametrilor apei furnizate a debitului si a presiunii;

3.15 emisar - colector pentru descarcarea apelor uzate reziduale, a celor in exces de pe terenuri desecate sau irigate;

3.16. grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului si presiunii apei necesare consumatorului intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare;

3.17. imobil - orice cladire sau teren, cu destinatie social-culturala, administrativa, de productie industriala, comerciala, de prestari de servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. In cazul blocurilor de locuinte la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese distincte;

3.18. indicatori de performanta generali – parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivelul furnizorilor si care sunt  conditii de acordare sau retragere a licentei , dar pentru care nu sunt prevazute penalizari in contractele de furnizare, in cazul nerealizarii lor; 

3.19. indicatori de performanta garantati – parametri ai serviciului de furnizare ale caror niveluri minime de calitate se stabilesc si pentru care sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele de furnizare, in cazul nerealizarii lor; 

3.20. instalatii interioare de apa potabila - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa contorul de bransament, in sensul de curgere a apei potabile, sau, daca bransamentul nu este contorizat, dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei potabile, si care asigura transportul apei potabile preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

3.21. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord, din reteaua publica;

3.22. licenta - act tehnic si juridic, emis de A.N.R.S.C., prin care se acorda o permisiune  unei persoane juridice - romana sau straina - de exploatare comerciala a sistemului public de apa si de canalizare si/sau de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

3.23. operator - persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, prestare emisa de A.N.R.S.C., care asigura furnizarea apei potabile, respectiv preluarea, epurarea si deversarea in emisar a apelor uzate si exploateaza sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Ploiesti;

3.24. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator in punctul de bransare, astfel incat sa se asigure debitul normat de apa la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai dezavantajoasa;

3.25. punct de delimitare a instalatiilor de alimentare cu apa dintre operator si utilizator – locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, se racordeaza la instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin caminul de racord care este prima componenta a retelei publice in sensul de curgere a apei uzate;

3.26. racord - partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre utilizator si canalizarea publica. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

3.27. retea publica de alimentare cu apa sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii anexe care asigura distributia apei, respectiv preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori independenti, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc in case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice care administreaza cate un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Partile componente ale unei retele de alimentare cu apa, precum si cele ale unei retele de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; in cazul in care conditiile tehnico-economice sunt avantajoase, reteaua publica de alimentare cu apa sau de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, si pe terenuri private.

Nu constituie retele publice:

a.       retelele de distributie aferente unei singure cladiri de locuit, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane fizice sau juridice;

b.       retelele de distributie aferente unei incinte proprietate privata pe care se afla mai multe locuinte despartite de zone verzi si alei interioare private;

c.        retelele de distributie aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane juridice;

3.28. sectiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

a. pentru apa potabila si industriala: caminul de bransament/apometru;

b. pentru apa uzata: ultimul camin al canalizarii interioare a utilizatorului, inainte de debusarea acesteia in reteaua de canalizare a localitatii;

3.29. servicii de apa si canalizare – activitate de utilitate publica si de interes economic general aflata sub autoritatea administratiei publice locale care are drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul municipiului Ploiesti;

3.30. serviciul public de alimentare cu apa cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatii. Prin acest serviciu public se realizeaza in principal activitatile de captare, tratare a apei brute de transport, de distributie a apei la utilizatori;

3.31. serviciul public de canalizare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus, precum si depozitarea lor;

3.32. sistem public de alimentare cu apa - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila. Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde de regula urmatoarele componente:

a. captari;

b. aductiuni;

c. statii de tratare a apei brute;

d. statii de pompare, cu sau fara hidrofor;

e. rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;

f. retele de distributie;

g. bransamente pana la punctul de delimitare;

3.33. sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de  canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regula urmatoarele componente:

a. racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b. retele de canalizare;

c. statii de pompare a apelor uzate;

d. statii de epurare;

e. colectoare de evacuare spre emisar;

f. guri de varsare in emisar;

g. depozite de namol deshidratat;

3.34. sistem de canalizare divizor - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea in emisar, separata, a apelor uzate si a apelor meteorice;

3.35. sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea in emisar, in comun, atat a apelor uzate, cat si a apelor meteorice;

3.36. utilizator - orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.

 

ART. 4

La elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare  s-au respectat urmatoarele principii:

a. securitatea serviciilor;

b. tarifarea echitabila;

c. calitatea serviciilor si eficienta acestora;

d. transparenta si responsabilitatea publica.

 

ART. 5

Serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiesti trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de functionare:

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b. adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

c. acces fara discriminare la servicii;

d. respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului.

 

ART. 6

Serviciile prestate de operator prin sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa indeplineasca pe langa indicatorii de performanta generali si garantati si indicatorii de performanta stabiliti de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

 

 

CAPITOLUL  2

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PLOIEŞTI

 

                      

SECTIUNEA 1

Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

ART. 7

Organizarea, reglementarea, gestionarea, conducerea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare intra in atributiile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform competentelor si atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.

Prin organizarea si desfasurarea activitatii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare Consiliul Local al Municipiului Ploiesti urmareste realizarea urmatoarelor obiective:

a. imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

b. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice;

c. dezvoltarea durabila a serviciilor;

d. protectia mediului.

 

ART. 8

(1) In Municipiul Ploiesti gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare este delegata.

(2) Modificarea Contractului de delegare de gestiune se va face cu avizul A.N.R.S.C.

(3)  Activitatile de monitorizare si control al modului de respectare a obligatiilor stabilite in contractul de delegare a gestiunii si al activitatii operatorului cu privire la functionarea serviciilor, respectarea indicatorilor de performanta, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare, asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficienta a patrimoniului public si/sau privat aferent serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, sunt in sarcina A.N.R.S.C.

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, in calitate de  imputernicit al acestuia, asigura urmarirea si monitorizarea gestiunii delegate si aplicarea prevederilor din prezentul regulament.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatorul de prestari de servicii de apa si de canalizare din municipiul Ploiesti

 

ART. 9

În municipiul Ploiesti, operatorul gestioneaza, administreaza si exploateaza bunurile din domeniul public si privat aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pe baza unui contract de delegare de gestiune.

 

ART. 10

Prin serviciile prestate de catre operator  trebuie sa se realizeze integral obiectivele gestiunii delegate si prezentul Regulament pentru asigurarea continuitatii serviciului si cresterea nivelului calitativ al acestuia. In principal, aceste servicii includ:

a. captarea, tratarea, distribuirea si furnizarea catre utilizatori a apei potabile avand calitatea prevazuta in legislatia in vigoare in Romania;

b. colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori, epurarea si evacuarea, conform legislatiei in vigoare si contractului de delegare a gestiunii;

c. colectarea si evacuarea adecvata a apelor uzate stradale si de suprafata prin gurile de scurgere;

d. supravegherea deversarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare;

e. exploatarea, intretinerea si repararea bunurilor proprietate publica si privata, aferente perimetrului de concesiune;

f. gestiunea serviciilor pentru utilizatori, inclusiv citirea contoarelor, emiterea facturilor, colectarea si recuperarea datoriilor

g. cooperarea cu si raportarea catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si catre toate organismele de reglementare, in concordanta cu legislatia in vigoare, inclusiv cu Ministerul Sanatatii si autoritatea de reglementare a mediului incojurator;

h. notificarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si a Autoritatilor de Reglementare relevante in legatura cu orice schimbari importante in practicile de operare ale operatorului;

i. asigurarea activitatii de informare si consultanta permanenta pentru utilizatori.

j. asigurarea disponibilitailor si eficientei capacitatilor de lucru si luarea de masuri pentru siguranta instalatiilor, a proceselor tehnologice;

k. implementarea unui sistem integrat de management calitate-mediu;

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Utilizatorii serviciilor publice de alimenatare cu apa si de canalizare

 

ART. 11

(1) Utilizator al serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare poate fi orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, avand bransament propriu de apa sau racord propriu de canalizare, care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.

(2) Pe perioada stabilita de legislatia in vigoare utilizatori pot fi si persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au bransament de apa, respectiv racord de canalizare propriu.

(3) Principalele categorii de utilizatori pot fi:

 a. agenti economici;

 b. institutii publice;

 c. utilizatori casnici:

    - persoane fizice proprietare ale unui imobil; 

    - asociatii de proprietari/locatari ale unui condominiu.

 

ART. 12

(1) Dreptul de acces si utilizare a serviciilor de apa si de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator are un bransament si/sau un racord.

(3) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc in condominii de tipul bloc de locuinte cu mai multe scari sau tronsoane racordul/bransamentul va fi individual pentru fiecare scara sau tronson.

(4) Prin exceptie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau in curs de construire la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in cazul in care instalatiile interioare de apa sau instalatiile interioare de canalizare sunt comune ori au parti comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul/racordul poate fi comun pentru intregul condominiu.

(5) In situatiile prevazute la alin. (4), la solicitarea asociatiilor de proprietari/locatari de a avea cate un bransament/racord pentru fiecare scara sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apa si canalizare este obligat sa dea curs solicitarii, numai pe baza unei documentatii depuse de utilizator impreuna cu solicitarea, documentatie care va contine: conditiile tehnice de realizare, modificarile necesare si costurile aferente realizarii.

Documentatia se va intocmi de un agent economic autorizat in proiectarea sistemelor si retelelor interioare de alimentare cu apa si de canalizare. Cheltuielile necesare realizarii documentatiei si lucrarilor de bransare/racordare vor fi suportate de solicitant.

 

ART.13  

(1) Agentii economici si institutiile publice care folosesc spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, amplasate la parterul blocurilor de locuinte, au obligatia de a solicita executarea unui bransament propriu sau a unei separatii tehnice. Pâna la executarea acestor lucrari au obligatia de a incheia conventii cu asociatia de proprietari (in cazul imobilelor administrate de asociatii de proprietari) sau contract incheiat cu proprietarul (in cazul imobilelor proprietate privata) pentru a beneficia de bransamentul existent, numai in situatia in care utilizarea acestuia nu-i  afecteaza pe ceilalti locatari.

(2) Pentru agentii economici nou infiintati, termenul este de 60 zile de la data obtinerii autorizatiei de functionare.

(3) Operatorul are obligatia de a sesiza autoritatea publica asupra cazurilor constatate in care agentii economici nu respecta prevederile alin. (1) si (2) ale prezentului articol. 

 

 

CAPITOLUL 3

SISTEME PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

 

ART. 14

Sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare (Anexa 1) cuprinde:

a.   Serviciul public de alimentare cu apa care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toti

      utilizatorii de pe teritoriul Municipiului Ploiesti.

Apa este destinata, in ordinea prioritatilor, pentru consum menajer, consumul spitalelor, scolilor, serviciilor publice, precum si pentru consumul necesar in activitati productive si comerciale si de stingere a incendiilor.

Alimentarea cu apa din alte surse decât reteaua publica este permisa utilizatorilor casnici si agentilor economici autorizati, potrivit legii,  prin  extragerea apei din subteran , numai pentru consum propriu.

Utilizatorii care  in prezent beneficiaza de alte surse decât cele mentionate mai sus au obligatia bransarii la reteaua publica de alimentare cu apa intr-un termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.

Nerespectarea obligatiei de bransare la reteaua publica, precum si alimentarea, din surse proprii, a altor utilizatori, constituie contraventii si se sanctioneaza.

b.  Serviciul public de canalizare care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul Municipiului Ploiesti.

Sistemul public de canalizare in Municipiul Ploiesti este  realizat in sistem unitar.

 

ART. 15

Sursele de alimentare cu apa si emisar pentru sistemele publice de canalizare sunt urmatoarele:

a.  sursele de apa sunt surse de suprafata (raurile Doftana si Teleajen prin intermediul punctului de distributie Movila Vulpii apartinand Agentiei Nationale Apele Romane S.G.A. Prahova) si subterane (fronturi de captare apartinand operatorului);

b.   emisar pentru apele uzate epurate este paraul Dambu.

 

ART. 16

Apa potabila livrata utilizatorilor va avea proprietatile fizico-chimice, biologice si organoleptice conform normativelor in vigoare.

Apele descarcate in reteaua de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele in vigoare si de avizele operatorului care exploateaza instalatiile de canalizare. In cazul in care apele uzate nu se incadreaza in indicatorii de calitate, utilizatorii in cauza au obligatia sa execute instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

 

 

CAPITOLUL 4

RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

                                                                                                          

 

SECTIUNEA 1

Functionarea retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

 

ART. 17

(1) In vederea asigurarii continuitatii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea planificarii si urmaririi lucrarilor de investitii necesare functionarii sistemelor in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. In acest scop se  instituie sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva.

(2) Contractul de delegare a gestiunii prevede sarcinile concrete ale autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorului in ceea ce priveste realizarea investitiilor.

                                                                                                                                               

ART. 18

(1) Operatorul sistemului public de apa si/sau de canalizare trebuie sa asigure functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum si continuitatea evacuarii apelor colectate de la toti utilizatorii.

(2) Intreruperea alimentarii cu apa este permisa numai in cazuri de forta majora sau pentru neplata facturilor peste termenele legale, cu indeplinirea procedurilor de avertizare prealabila a utilizatorului.

(3) Intreruperea evacuarii apelor uzate la canalizare poate interveni numai in cazuri de forta majora.

(4) Reteaua publica de alimentare cu apa/de canalizare, inclusiv bransamentele / racordurile, intra in obligatiile de intretinere si reparatie ale operatorului, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, modernizari si investitii.

(5) Operatorul va tine la zi documentatia tehnica completa a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare, care va cuprinde planurile retelei conform proiectului de realizare a acesteia si cu fiecare modificare, astfel incat sa poata fi cunoscute in orice moment istoricul sistemului si situatia existenta in teren.

(6) Operatorul va tine la zi o evidenta (registru sau pe suport informatic) pentru:

      a. reparatii si interventii accidentale;

      b. revizii tehnice, reparatii curente, reparatii capitale si interventii programate.

In aceasta evidenta se vor consemna data si ora anuntarii defectiunii, data programata pentru  inceperea executiei, data finalizarii, tipul interventiei, tipul si cantitatile de materiale utilizate, utilajele, forta de munca, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrarilor pe structura de deviz general.

(7) La solicitarea utilizatorilor, operatorul va interveni la asigurarea continuitatii functionarii retelei publice de alimentare cu apa si de canalizare dar in cazul in care avaria s-a produs ca urmare a exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor de catre utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de catre acestia. 

(8) Distrugerea sau deterioarea sistemelor publice de apa si canalizare, inclusiv distrugerea sigiliilor si interventiile neautorizate asupra contorului de bransament, constituie contraventie si se sanctioneaza.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Perturbari sau intreruperi in functionarea serviciilor de apa si de canalizare

 

ART. 19

(1) Functionarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul raspunzand pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale.

(2)  Operatorul de servicii din sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare nu raspunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazuri de forta majora, precum si in urmatoarele cazuri:

     a. ca urmare a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari noi, schimbari de contoare, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data si intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. Anuntul trebuie facut cu cel putin 48 de ore inainte de oprirea furnizarii apei, prin mass-media si/sau afisare la utilizatori, dupa caz, in functie de numarul de utilizatori afectati;

    b. in cazul ploilor torentiale care duc la depasirea capacitatii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

(3) Constatarea defectiunilor la reteaua publica de apa se efectueaza in maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrarilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face in termen de maximum 24 de ore de la constatare. O data cu demararea lucrarilor se va comunica utilizatorului durata interventiei.

(4) In cazul intreruperii serviciului public de alimentare cu apa, utilizatorii au obligatia sa asigure etansarea instalatiilor interioare proprii prin inchiderea tuturor vanelor si robinetelor, pentru evitarea risipei de apa si a inundarii spatiului la reluarea furnizarii apei, si sa ia masuri de protectie impotriva avarierii aparatajelor si masinilor.

(5) Operatorul, impreuna cu Administratia Domeniului Public si Privat, are obligatia de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in cel mai scurt timp, de la terminarea lucrarii. Exceptie fac lucrarile de inlocuiri retele, pentru care vor fi respectate termenul si durata de executie stabilite in autorizatia de construire, precum si lucrarile efectuate in perioadele cu temperaturi scazute. 

(6) In cazul in care este necesara intreruperea alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate in reteaua de canalizare publica, ca urmare a efectuarii unor lucrari solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect. Data, perioada de intrerupere a alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate si cheltuielile ocazionate de manevrele necesare in reteaua publica vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

(7) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de seceta sau inghet, distributia apei se va face dupa un program propus de operator si aprobat de reprezentantii autoritatii administratiei publice locale. Acest program va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afisare la utilizator).

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Protectia retelelor de apa, a apei din retea si a retelei de canalizare

 

ART. 20

Pe traseul retelelor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive. Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in zona de protectie si de siguranta a conductelor retelelor publice  de alimentare cu apa si de canalizare autorizatia de construire va fi emisa numai dupa obtinerea avizului operatorului serviciului public.

 

ART. 21

(1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in zona de protectie sanitara si care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor publice de apa si de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor si accesoriilor al altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator si, in cazuri de forta majora, a pompierilor. In acest sens operatorul va lua toate masurile de siguranta necesare.

(3) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va face numai de catre personalul de specialitate al operatorului.

 

ART. 22

Pentru interventia rapida in caz de necesitate operatorul va face marcaje si inscriptii pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu.

 

ART. 23

(1) Executarea lucrarilor de orice fel si in special a celor de sapatura, de-a lungul traseelor sau in intersectie cu retelele publice de apa si de canalizare, precum si a celor de extindere a retelelor publice de apa si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un agent economic autorizat, insusit de operatorul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare. Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueaza, a retelelor publice de apa si de canalizare.

(2) Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor parti din reteaua publica de apa si/sau de canalizare, provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata de persoana juridica vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta sa fie exonerata de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere reteaua publica afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

 

 ART. 24

(1) Operatorul care asigura serviciile de alimentare cu apa din sistemul public de alimentare cu apa va asigura protectia calitatii apei in retelele de distributie, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare si o va certifica prin buletine de analiza a apei, la sursa si in retele in sectiunea de masura (dupa spalarea acestora) ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau inlaturare a avariilor.

(2) Inaintea repunerii in functiune a alimentarii cu apa operatorul va comunica, fiecarui utilizator care a avut intrerupta furnizarea apei, timpul necesar evacuarii la canalizare a apei din reteaua interioara de apa, daca este cazul, pentru asigurarea conditiilor de potabilitate a apei.

(3) Operatorul urmareste calitatea apei furnizate prin laboratorul propriu de analize fizico-chimice si bacteriologice si intervine de cate ori este nevoie, executand lucrari de spalare si dezinfectie a retelelor de distributie si a instalatiilor aferente.

(4) Prelevarea probelor pentru urmarirea indicatorilor de calitate se  efectueaza zilnic pentru zonele stabilite de comun acord cu Directia de Sanatate Publica si lunar pentru sursele subterane de apa. Operatorul poate preleva, atunci cand situatia o cere, probe pentru zonele unde exista pericol de infestare.

 (5) In vederea asigurarii calitatii apei, se instituie obligatoriu zone de protectie sanitara pentru surse, aductiuni si rezervoare de apa oriunde ar fi amplasate si indiferent de proprietar (conform Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara).

 (6) Ocuparea sau utilizarea abuziva a terenurilor sau utilizarea lor intr-un mod care contravine masurilor de protectie a terenurilor din zonele de protectie sanitara, indiferent de scop, constituie contraventie si se sanctioneaza.

(7)  Amplasarea de materiale si deseuri, precum si plantarea de arbori pe traseele conductelor si retelelor de apa din sistem, constituie contraventie si se sanctioneaza.

 

ART. 25                        

(1) Operatorul va intocmi un program anual de verificare si curatare periodica a retelei publice de canalizare.

(2) Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si stradale, scop in care va efectua verificari si curatari periodice. In cazul ploilor torentiale operatorul va lua masuri operative de interventie in locurile inundate.

(3) In cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale retelei publice de canalizare, operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri de redimensionare a conductelor retelei publice de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

(4) Curatarea rigolelor si gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor, se va asigura prin grija administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

CAPITOLUL 5

BRANSAREA/RACORDAREA LA RETELELE PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

 

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

ART. 26

(1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei au acces de bransare/racordare la retelele sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Un utilizator trebuie sa aiba, de regula, un singur bransament de apa si un racord de canal, mai multe bransamente si/sau racorduri admitandu-se in cazuri speciale, cu aprobarea reprezentantilor administratiei publice locale, pe baza avizului operatorului.

 

ART. 27

(1) Bransarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apa, indiferent in ce scop (casnic, tehnologic), la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare se poate face numai in baza avizului eliberat de operator la cererea utilizatorului si a proiectului de executie.

(2) Operatorul are obligatia sa informeze in mod explicit utilizatorii potentiali cu privire la conditiile generale de bransare/racordare si costurile proprii, estimative, ale proiectarii si executiei unui bransament/racord, documente informative trimise celor ce solicita informatii privind bransarea/racordarea.

(3) Orice utilizator potential, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie alimentat cu apa sau care doreste sa fie racordat la canalizarea publica, trebuie sa depuna la operatorul serviciilor o cerere ferma de bransare/racordare si utilizare a apei potabile, a sistemului de canalizare, in baza informarii prealabile si avizului de principiu al operatorului.

(4) Pe baza cererii primite, operatorul transmite solicitantului un deviz oferta. Daca devizul este acceptat, solicitantul prezinta certificatul de urbanism, planul de situatie si copii de pe actul de proprietate si cel de identitate si achita avansul pentru executarea intregii lucrari de catre operator, in cuantum de 50% din valoarea devizului estimativ. Operatorul va executa lucrarea in termen de maxim 90 de zile de la data depunerii avansului, sub rezerva primirii avizelor si autorizatiilor necesare inceperii lucrarii.

Dupa executia lucrarii, conform situatiei definitive de lucrari, se va face regularizarea platii integrale a bransamentului/racordului.

(5) In cazul in care, in momentul depunerii documentatiei de catre solicitant aceasta nu este completa, operatorul va inapoia documentatia in termen de maximum 10 zile, indicand in scris ce documente lipsesc.

 

ART. 28

(1) Executia lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa si canalizare, inclusiv a celor de bransare/racordare se va face dupa obtinerea autorizatiei eliberate de Primaria Municipiului Ploiesti – Directia Generala de Dezvoltare Urbana, autorizatie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului.

(2) Caminul de bransament si caminul de racord se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate (de regula la 1-2 m in exteriorul acesteia).

(3) Punerea in functiune a bransamentului de apa si a racordului de canalizare se va face dupa receptia acestora; la receptie se vor efectua probele de presiune si de etanseitate.

Punerea in functiune se va face dupa incheierea contractului de furnizare-utilizare intre operator si utilizator in termenul prevazut in contract.

(4) Realizarea de bransamente si racorduri de canalizare fara avizul operatorului este considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii. Titularul unui bransament/racord clandestin de apa sau de canalizare are obligatia sa plateasca retroactiv, pe o perioada de 3 ani, consumul calculat conform „Normativului cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie si agenti economici”, la care se aplica tarifele succesive aprobate in perioada respectiva, ajustate cu indicii de inflatie corespunzatori.

(5) Desfiintarea bransamentului si/sau a racordului se poate face in conditiile prevazute de lege.

 

ART. 29

Operatorul are obligatia sa asigure gospodarirea eficienta a apei distribuite, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de bransare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apa

 

ART. 30

(1) Partile componente ale unui bransament sunt:

     a. camin de bransament;

     b. priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa;

     c. conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie;

     d. armatura (vana) de concesie;

     e. contoare care asigura masurarea debitului de apa furnizata;

     f. armatura (vana) de inchidere.

(2) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin contor, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. 2, in cazul realizarii unui bransament nou, atunci cand operatorul monteaza garnitura de dupa contor impreuna cu un sigiliu, raspunderea in cazul unei pierderi de apa la acest nivel va apartine, dupa cum urmeaza:

- operatorului, daca sigiliul este intact in momentul verificarii;

- utilizatorului, daca sigiliul este rupt sau nu mai exista la momentul verificarii.

(4) Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

 

ART. 31

Procedura urmata de operator pentru eliberarea avizului de bransare contine:

1. Analiza incadrarii debitului solicitat in disponibilul debitului de apa al retelei publice de alimentare pentru a decide:

    a. aprobarea cererii de bransare a utilizatorului, daca disponibilul de debit de apa din reteaua publica de alimentare este suficient;

    b. amanarea aprobarii sau limitarii provizorii a debitului bransamentului, daca executia acestuia necesita realizarea unei redimensionari a conductelor din reteaua publica de alimentare cu apa, a capacitatii sursei sau a instalatiilor de tratare existente. Se excepteaza de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apa existente poluate sau care solicita bransamente cu diametrul maxim de 20 mm;

2. Elaborarea proiectului, care contine solutiile tehnice pe baza elementelor de amplasament si a datelor de consum prezentate in cererea pentru bransare si utilizare, si detaliile de executie ale bransamentului se va transmite utilizatorului devizul estimativ care constituie si aviz de bransare.

 

ART. 32

(1) Executia lucrarilor de instalare a bransamentului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata in conditiile legislatiei in vigoare.

(2) Dupa instalarea bransamentului se convoaca, conform legii, comisia de receptie in vederea receptionarii lucrarilor executate.

(3) Dupa receptionarea bransamentului se intocmeste intre operator si utilizator contractul de bransare si utilizare a apei.

(4) Dupa receptionare, bransamentele se inscriu in conformitate cu prevederile legale, in evidenta mijloacelor fixe, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea sa fie in atributiile operatorului serviciului.

(5) Punerea in functiune a bransamentelor este asigurata de operator si poate avea loc numai dupa semnarea contractului de bransare – utilizare intre operator si utilizator.

(6) Furnizarea apei potabile trebuie asigurata de operator intr-un termen de 8 zile de la data semnarii contractului, in cazul bransamentelor existente si in termen de 1 luna, in cazul bransamentelor noi. 

 

 

ART. 33

Operatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fara ca utilizatorul sa aiba dreptul la despagubiri, in cazul in care se constata executarea unor lucrari de bransare la sistemul public de alimentare cu apa fara aprobare sau daca exista dovada ca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare legale.

 

ART. 34

(1) Lucrarile de intretinere, exploatare si reconditionare a bransamentelor publice sunt executate de operatorul serviciului.

Intretinerea care revine in sarcina operatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea bransamentului si cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenta dovedita a utilizatorului; in acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere in functiune, revin in sarcina operatorului, pentru bransamentele cuprinse in programele anuale aprobate de autoritatea publica, pe ani, in functie de fondurile disponibilizate din tarif (Fond de lucrari) si posibilitatilor tehnice de executie.

 

 

ART. 35

(1) Contractele de bransare/racordare si utilizare a apei potabile si a sistemului de canalizare se intocmesc pe durata nedeterminata sau determinata.

(2) Contractele de bransare/racordare pe durata nedeterminata se incheie de operatorul serviciului cu urmatoarele categorii de utilizatori ai apei, in functie de modul de utilizare a apei si de tipul de habitat, astfel:

    a. agenti economici;

    b. institutii publice;

    c. utilizatori casnici:

        - asociatii de proprietari/locatari ale unui condominiu;

        - persoane fizice cu case individuale.

 

ART. 36

Utilizatorii persoane fizice din zonele unde nu exista bransamente individuale ale imobilelor, dar care se aprovizioneaza de la cismele publice, au obligatia de a incheia un contract in conditiile stabilite de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 37/2001.

 

ART. 37

In cazul condominiilor contractul se incheie cu asociatia de proprietari legal constituita.

Daca nu exista asociatie de proprietari, contractul se va incheia cu persoana desemnata de locatarii imobilului/imobilelor sau condominiului/condominiilor.

 

ART. 38

Contractele pot fi incheiate cu chiriasii imobilelor numai cu acordul scris al proprietrului (care se constituie garant).

 

ART. 39

(1) In momentul incetarii contractului, bransamentul va fi inchis si contorul va fi ridicat.

(2) In cazul schimbarii titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior, fara alte cheltuieli, in afara celor legate, daca este cazul, de redeschiderea bransamentului, in cazul in care se pastreaza conditiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare.

(3) Fostul utilizator, precum si proprietarul garant (in cazul prevazut de art. 38) raman raspunzatori fata de operatorul serviciului pentru toate sumele datorate in virtutea contractului incheiat cu acesta.

 (4) Un imobil nu poate fi alimentat dintr-un camin de bransament aflat pe proprietatea unei alte persoane decat cu acordul notarial al proprietarului terenului pe care urmeaza a se face lucrarea, la solicitarea beneficiarului.

(5) Operatorul este exonerat de raspundere in cazul retragerii ulterioare a acestui acord sau al interventiilor in reteaua interna care ar produce sistarea alimentarii cu apa.

(6 In cazul in care titularul de contract instraineaza partea din teren pe care se afla amplasat bransamentul sau racordul, contractul de furnizare incheiat cu operatorul se transfera noului proprietar, la cererea acestuia, cu exceptia cazului cand partile au prevazut altfel in actul de instrainare incheiat. In acest caz, operatorul este exonerat de raspundere fata de fostul proprietar al terenului, care va suporta cheltuielile aferente unui nou bransament sau racord.

 

ART. 40

(1) Contractele de bransare pe durata determinata (pentru antreprize de constructii, targuri etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pentru o durata limitata, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distributia apei.

(2) Operatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru contractele temporare de varsarea unui depozit de garantie, care urmeaza sa fie fixat pentru fiecare caz.

(3) In cazul in care, datorita caracterului temporar al necesitatilor de apa, amenajarea unei prize de retea nu este justificata, un utilizator poate fi autorizat sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de catre operator, priza dotata si cu apometru de masurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor bransamente si prize temporare revin in sarcina utilizatorului.

 

ART. 41

(1) Contoarele sunt instalate si intretinute de catre operatorul serviciului public de alimentare cu apa. Contorul trebuie sa fie usor accesibil in orice moment pentru personalul operatorului .

(2) Instalarea contorului in subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situata in imobil in amonte de apometru trebuie sa fie vizibila si degajata, pentru ca operatorul serviciului sa poata interveni in caz de avarie sau sa poata verifica daca nu a fost efectuata nici o priza ilicita pe acest traseu de bransament.

(3) Se admite montarea contoarelor de apa si in cladiri, in general in subsoluri, cu conditia asigurarii de catre utilizator a securitatii in functionare si a accesului operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sa defineasca drepturile si indatoririle fiecarei parti in aceasta situatie.

 

ART. 42   

(1) Operatorul serviciului poate sa refuze deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie, ca urmare a executiei acestora fara proiect intocmit de un agent economic autorizat.

(2) Orice echipament aflat in proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru bransament, in special prin suprapresiune, trebuie sa fie inlocuit sau proprietarul va lua masurile de siguranta ce se impun. In caz contrar, pe baza de dovezi, operatorul poate inchide bransamentul utilizatorului.

(3) Instalatiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelelor publice de apa cu materii reziduale, ape nocive sau orice alta substanta neadmisa de normativele de calitate in vigoare.

(4) Utilizatorul trebuie sa permita autoritatilor abilitate de lege cu drept de control sa verifice instalatiile interioare in legatura cu efectele daunatoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distributiei sau in legatura cu conformarea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii certe in acest sens.

 

ART. 43

Proprietarii imobilelor care au acces la retelele noi de distributie a apei potabile au obligatia de a solicita bransarea imobilelor in termen de 6 luni de la punerea in functiune a retelei stradale respective.( cu exceptia celor prevazuti  la art. 13 )

 

ART. 44

(1) Orice utilizator care dispune in interiorul proprietatii sale si de alte instalatii de alimentare cu apa care nu provin din sistemul public de distributie a apei trebuie sa notifice operatorului serviciului despre acest fapt.

(2) Este interzisa utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pamant a instalatiilor electrice.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) antreneaza raspunderea utilizatorului si inchiderea bransamentului.

 

ART. 45

(1) Vana de concesie va fi manevrata numai de personalul specializat al operatorului. In cazuri speciale (avarii, reparatii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de inchidere care se afla in aval de contor.

(2) Demontarea partiala a bransamentului sau contorului poate fi executata numai de catre operatorul serviciului.

 

ART. 46

(1) Utilizatorul trebuie sa permita accesul liber si neconditionat al reprezentantului operatorului, care efectueaza citirea contorului, cu o peridiocitate comunicata utilizatorului, si care nu va depasi 3 luni.

(2) In mod exceptional, citirea poate fi facuta de utilizatori pe baza  formularelor emise de operator si numai cu acordul operatorului, sau transmisa telefonic, la numarul de telefon si numai in intervealul de timp comunicat de operator.

(3) Daca la data citirii nu s-a asigurat accesul la contor, se va factura o cantitate egala cu media de consum pe ultimele trei luni, urmând ca la citirea urmatoare sa se regleze cantitatea facturata.

(4) Anuntarea datei si orei de efectuare a urmatoarei citiri va fi facuta de operator prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar daca nici la urmatoarea citire clientul nu asigura accesul la contor , operatorul poate sa sisteze furnizarea apei cu o notificare prealabila.

(5) Utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de bransament, a contorului de apa la locul de montaj si a vanelor ce echipeaza bransamentul, daca acestea se afla pe proprietatea sa. In caz contrar, aceste masuri sunt in sarcina operatorului.

(6) Orice reparatii si orice inlocuire de contor al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat ori a carui deterioare se datoreaza unei cauze straine sau unei functionari anormale in conditii de inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, in cazul in care caminul este situat pe proprietate privata.

 

ART. 47

(1) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face ca obligatie legala a operatorului sau la solicitarea scrisa a utilizatorului.

(2) In caz de inlocuire a contorului de apa din initiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat in scris sau telefonic, din timp, pentru a asista la operatiunea de inlocuire si de inregistrare a indexului vechi si a indexului de pornire al noului contor. In cazul in care utilizatorul nu participa la efectuarea inlocuirii la data si la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia in scris aceste date.

(3) Utilizatorul are dreptul sa ceara in orice moment verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa. Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face numai pe standuri de verificare autorizate, care apartin unui agent economic autorizat.

(4) Daca verificarea este efectuata la cererea utilizatorului si contorul corespunde aprobarii de model si clasei de precizie a acestuia, atestata prin buletin de verificare metrologica, cheltuielile de verificare, montare si demontare sunt in sarcina utilizatorului.

In caz contrar cheltuielile sunt in sarcina operatorului care procedeaza, de asemenea, la o rectificare a facturarii, luand in calcul media de consum pe ultimele 3 luni anterioare facturarii contestate.

Operatorul nu va proceda la rectificarea facturarii, atunci cand contorul a inregistrat in favoarea utilizatorului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de racordare si utilizare a serviciului de canalizare

 

ART. 48

(1) Partile componente ale unui racord sunt:

      a. caminul de racord, plasat pe domeniul public sau privat, vizibil si accesibil, folosit pentru controlul si intretinerea racordului;

      b. un dispozitiv tip sifon, instalat in camin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite totodata racordarea la reteaua de canalizare apartinand utilizatorului;

      c. o conducta de racordare, situata intre caminul de racord si reteaua publica de canalizare;

      d. un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permitand legarea conductei de racordare la reteaua publica de canalizare.

(2) Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara de canalizare apartinand utilizatorului este caminul de racord.

(3) Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

 

ART. 49

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrarii sub presiune a retelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua publica de canalizare.

(2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publica, in vederea evacuarii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare, in cazul unor defectiuni, se vor monta vane si clapete contra refularii.

(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

      a. la 1-2 m fata de cladire, la imobilele fara curte si fara imprejmuire;

      b. imediat dupa caminul uscat, de control al santului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire;              

      c. la 1 m de imprejmuire in curtea imobilelor cu incinta inchisa;

      d. la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cladire si canalul public este mai mica de 3 m.

 

ART. 50

Evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a localitatii este permisa numai daca prin aceasta:

a. nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelei de canalizare si ale statiei de epurare;

b. nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;

c. nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

d. nu se perturba procesele de epurare din statia de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acesteia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e. nu se creeaza pericol de explozie;

f. nu afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare.

 

ART. 51

(1) In reteaua publica de canalizare a apelor uzate se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate:

      a. ape uzate menajere;

      b. ape meteorice;

      c. ape uzate provenite din activitati economice.

(2) Deversarea la canalizarea publica se poate face numai prin intermediul racordului.

 

ART. 52

(1) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie racordat la sistemul public de canalizare, trebuie sa respecte dispozitiilor art. 26 si 27.

(2) In cazul utilizatorilor de tip industrial, care detin instalatii tehnologice, la solicitarea avizului tehnic de racordare, in vederea evacuarii apelor uzate, solicitantul va pune la dispozitie date estimative ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatii, prezentand buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

La solicitarea operatorului, utilizatorii de tip industrial vor incheia conventii speciale de deversare, in baza carora se va face monitoarizarea conditiilor de deversare si calitatea efluentilor.

(3) Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in reteaua de canalizare a orasului, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a notifica operatorul, urmand sa modifice contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor cu acesta.

(4) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere in functiune, revin in sarcina operatorului, pentru racordurile cuprinse in programele anuale aprobate de autoritatea publica, pe ani, in functie de fondurile disponibilizate din tarif si posibilitatilor tehnice de executie.

 

ART. 53

Procedura urmata de operator pentru eliberarea avizului de racordare, contine:

1. Analiza cantitatilor de apa uzata, solicitate a fi evacuate de utilizator, in corelatie cu reteaua publica de canalizare existenta in zona de amplasament, pe tipuri de apa uzata, si deciderea:

     a. aprobarii cererii de racordare a utilizatorului, daca reteaua/retelele de canalizare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca este necesar, necesitatea montarii unor statii de preepurare;

     b. amanarii aprobarii sau limitarii provizorii a debitelor preluate, daca executia racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente;

2. Elaborarea proiectului intocmit de operatorul serviciului, care contine solutiile tehnice care stabilesc numarul de racorduri necesare, traseul si diametrul racordului, pantele necesare si elaborarea devizului estimativ care constituie si avizul de racordare.

 

ART. 54

In avizul de racordare definitiv si in contractul de racordare si utilizare a serviciului pentru preluare la canalizarea publica a apelor uzate provenite din activitati economice, se vor specifica:

a. debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate in sectiunea de control;

b. eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

c. masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute in apele uzate

d. obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

e. obligatia utilizatorului, daca acesta are sursa proprie de apa, de a monta debitmetru pe canalul de evacuare a apelor uzate si mentinerea lui in stare de functionare.

 

ART. 55

(1) Executia lucrarilor de instalare a racordului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata in conditiile legislatiei in vigoare.

(2) Dupa instalarea racordului se convoaca, conform legii, comisia de receptie in vederea receptionarii lucrarilor executate.

(3) Dupa receptionarea racordului se intocmeste intre operator si utilizator contractul de racordare si utilizare a sistemului public de canalizare.

(4) Dupa receptionare, racordurile se inscriu, in conformitate cu prevederile legale, in evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a Consiliului Local, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea sa fie in atributiile operatorului serviciului.

(5) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totala sau partiala a racordurilor situate pe domeniul public, precum si a caminului de racord sunt in sarcina operatorului serviciului.

(6) In cazul in care se face dovada ca stricaciunile, inclusiv cele cauzate tertilor, se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului vinovat, care este raspunzator de daunele provocate.

 

ART. 56

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. In acest sens utilizatorul nu poate deversa in reteaua publica de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

a. materii in suspensie, ale caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;

b. substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care este realizata reteaua de canalizare si statia de epurare a apelor uzate din localitate;

c. substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiei de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d. substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e. substante cu grad ridicat de periculozitate;

f. substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;

g. substante colorante, ale caror cantitati si natura, in conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa in care se evacueaza apele epurate;

h. substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

i. substante organice greu biodegradabile in cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

 

ART. 57

(1) Apele uzate, provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderi de ecarisaj, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti), pot fi evacuate in reteaua de canalizare ale localitatii numai cu respectarea urmatoarelor masuri:

     a. la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in vigoare;

     b. la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice si la celelalte unitati mentionate realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare.

(2) Realizarea masurilor prevazute la lit. a) si b) se va certifica periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre Directia de sanatate publica Prahova, ce vor fi comunicate operatorului.

 

ART. 58

In Municipiul Ploiesti, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, precum si detinatorii de surse proprii de alimentare cu apa, au obligatia, in cazul in care strada este canalizata, de a deversa apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua publica de canalizare .

Proprietarii imobilelor care au acces la retelele noi de canalizare (prevazute cu racorduri), cuprinse in programele anuale de investitii aprobate de autoritatea publica,  au obligatia de a se racorda  in termen de 6 luni de la punerea in functiune a retelei publice de canalizare .Nerespectarea termenului de executie a racordarii instalatiei interioare de canalizare la reteaua publica constituie contraventie si se sanctioneaza.

 

ART. 59

(1) Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deverseaza ape uzate industriale, vor trebui, daca operatorul serviciului o cere, sa fie dotati cu doua tipuri de racorduri distincte:

      a. un racord pentru ape menajere;

      b. un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele doua racorduri, respectiv racordul comun, daca s-a convenit astfel, va trebui sa fie dotat cu un camin, care constituie sectiunea de masura, pentru a se putea efectua prelevari de probe, in vederea stabilirii calitatii apei uzate debusate in reteaua publica de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permitand separarea retelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din initiativa operatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

 

ART. 60

(1) Utilizatorul are obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea in reteaua publica sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare.

(2) Uilizatorii care incheie conventii de deversare au obligatia efectuarii de analize si a montarii de prelevatoare de probe in continuu, in conditiile stipulate in conventia incheiata.

(3) Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate, deversate in reteaua publica, au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

(4) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si sanitare, astfel:

     a. o treime va fi analizata prin grija operatorului;

     b. o treime prin grija utilizatorului;

     c. o treime va fi sigilata atat de operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii care sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii.

Analiza acestei probe, efectuata de un laborator autorizat, agreat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

 

ART. 61

Legatura realizata intre caminul de racordare si reteaua de canalizare interioara a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorilor. Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.

 

ART. 62

Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau instalatii care poate permite patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabila sau industriala, fie prin aspirare datorata fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsa in reteaua de evacuare.

 

ART. 63

Inainte de orice racordare la reteaua publica de canalizare operatorul serviciului de canalizare va verifica documentatia proiectului de realizare a instalatiilor interioare de canalizare, in sensul posibilitatilor tehnice de racordare si compatibilitatii celor doua retele.

 

ART. 64

(1) Pentru controlul calitatii apelor deversate in reteaua publica de canalizare utilizatorii, agenti economici, care desfasoara activitati in urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

 

 

CAPITOLUL 6

INSTALATIILE/RETELELE INTERIOARE DE ALIMENTARE

CU APA SI DE CANALIZARE

 

 

ART. 65

(1) Instalatia interioara de alimentare cu apa cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la punctul de delimitare, in sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reteaua interioara de alimentare cu apa apartine, ca obligatie de intretinere si reparatie, utilizatorului.

(2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinand partilor comune ale condominiului si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalatiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina proprietarului.

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartinand partilor comune si instalatiile fiecarui proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul de racoprd, in cazul proprietrilor care au in proprietate apartamente  de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte, la reteaua interioara de distributie.

 

ART. 66

In cazul in care lucrarile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune si dezinfectie va fi suportata de catre utilizator. Executarea fara aprobarea prealabila a operatorului de lucrari pentru modificarea instalatiilor de alimentare cu apa si de canalizare, constituie contraventie si se sanctioneaza, daca acestea pun in pericol siguranta retelei publice.

 

ART. 67

(1) Se interzice executarea unor legaturi intre instalatii interioare prin care se distribuie apa cu destinatii diferite, precum si cele dintre conductele de apa potabila si conducte de apa, cu apa de alta calitate (nepotabila).

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta, raspunzator este detinatorul de instalatii.

(3) Utilizatorii care au in dotare instalatii interioare ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului  nu vor executa legaturi la reteaua de distributie apartinand sistemului public de alimentare cu apa.

(4) Se interzice legatura directa intre conductele de aspiratie ale pompelor si bransament.

 

ART. 68

(1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apa si de canalizare; in acest sens va executa toate lucrarile de intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei exploatari optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanta si indrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etanseitatii si modului de utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.

 

ART. 69

(1) Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala si de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la caminul de racord

 (2) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea masurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, cu statii de pompare a apelor uzate).

 

 

CAPITOLUL 7

DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORILOR SI UTILIZATORILOR

 

 

ART. 70

Operatorul are urmatoarele obligatii:

a. sa respecte angajamentele asumate prin contractul  de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare;

b. sa respecte prevederile prezentului regulament;

c. sa ia masurile necesare pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la instalatiile sale, precum si de inlaturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d. sa presteze serviciul de apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat contracte de furnizare si utilizare a serviciilor;

e. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati;

f. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului;

g. sa furnizeze informatii despre prestarea serviciului autoritatilor administratiei publice locale, precum si A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autoritatile administratiei publice locale sau/si de A.N.R.S.C.;

h. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

i.sa asigure gospodarirea eficienta a apei distribuite in municipiul Ploiesti, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate.;

j. sa furnizeze apa la parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, prevazute in contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare;

k. sa asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul public de canalizare si sa verifice calitatea acestora;

l. sa realizeze urmarirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a calitatii apei in reteaua de distributie si la iesirea din statiile de tratare a apei potabile si /sau instalatiile de epurare , sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control;

m. sa intretina si sa verifice functionarea contoarelor de masurare a debitelor, in conformitate cu legislatia, normele si normativele in vigoare;

n. sa factureze cantitatile de apa furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile masurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform cap. 8, aducand la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif;

o. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se impun, dupa caz. La sesizarile scrise operatorul va raspunde tot in scris, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora.

 

ART. 71

Operatorul are urmatoarele drepturi:

a. sa opreasca temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si asume raspunderea fata de acestia, in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

b. sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumita perioada, cu instiintarea prealabila, fara sa-si asume vreo raspundere fata de acestia, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea si punerea in functiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului public de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere planificate. Aceste restrictionari se fac cu aprobarea Consiliului Local si cu consultarea agentiei teritoriale A.N.R.S.C.

c. sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate si sa aplice penalitatile legale;

d. sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea serviciului, in conditiile legii, cu notificare prealabila, la utilizatorii rau-platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. Aceleasi masuri, inclusiv desfiintarea bransamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse de operatori pentru legalizarea situatiei.

 

ART. 72

Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

a. sa respecte clauzele contractului de furnizare incheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

b. toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa, prin incadrarea in normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevazute in standardele in vigoare;

c. sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevazute in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor. In cazul in care utilizatorul doreste sa extinda instalatiile sau folosintele care fac obiectul unui contract, va instiinta/notifica operatorul despre aceasta. Daca noile conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d. utilizatorului ii este interzisa utilizarea apei in alte scopuri decat pentru folosinta proprie, sa o puna la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu;

e. sa mentina curatenia si sa intretina in stare corespunzatoare caminul de bransament/racord, daca se afla amplasat pe proprietatea sa; neintretinerea corespunzatoare a caminului si a contorului, constituie contraventie si se sanctioneaza;

f. sa anunte imediat operatorul despre aparitia oricarei deteriorari sau descompletari aparute la caminul de bransament/racord, care il deserveste, in cazul in care acesta nu se afla pe proprietatea sa;

g. sa permita citirea contorului, daca acesta este amplasat pe proprietatea sa;

h. sa nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decat cele prevazute in contract;

i. sa execute lucrarile de intretinere si reparatii care ii revin, conform reglementarilor legale, la instalatiile interioare de apa pe care le are in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, in cazul in care, prin functionarea lor necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru sanatatea publica. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care se afla in proprietatea utilizatorului;

j. toti utilizatorii, agenti economici, care utilizeaza in procesul tehnologic apa sunt obligati sa furnizeze operatorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru anul urmator;

k. sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a contorului;

l. sa nu practice comunicari sau racordari intre conductele de apa rece potabila si conductele altor sisteme din interiorul constructiilor (apa calda menajera, incalzire);

m. sa nu manevreze vanele dinainte de apometru in sensul de curgere a apei si sa foloseasca pentru interventii la instalatiile interioare numai robinetul sau vana de dupa apometru, in sensul de curgere a apei;

n. sa nu influenteze in nici un fel indicatiile apometrului si sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusiv sigiliile; distrugerea sigiliilor si orice interventie neautorizata asupra contorului de bransament, constituie contraventie si se sanctioneaza;

o. sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

p. sa nu evacueze in reteaua publica de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca conditiile de descarcare impuse de normele tehnice in vigoare;

q. detinatorii de surse proprii de apa care au si calitatea de utilizatori ai  serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligati: sa comunice operatorului serviciului data punerii in functiune a surselor proprii, in vederea facturarii debitelor utilizate din acestea si deversate in canalizarea publica. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii;

r. sa anunte cu 15 zile inainte mutarea din imobil, solicitand fie schimbarea titularului de contract, fie desfiintarea bransamentului de apa si/sau a racordului de canalizare, in cazul desfiintarii imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul in toate cazurile in care apar schimbari ale datelor inscrise in contractul incheiat cu acesta.

 

ART. 73

Utilizatorul are urmatoarele drepturi:

a. sa i se furnizeze serviciile de alimentare cu apa si/sau de canalizare in conditiile stabilite in contract;

b. sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

c. sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale, dar aceasta nu reprezinta motiv pentru refuzul total al achitarii facturii, in termen;

d. sa fie anuntat cu cel putin 48 de ore inainte despre opririle programate sau restrictionarile in furnizarea/prestarea serviciului;

e. sa fie despagubit in cazurile incalcarii de catre operator a clauzelor contractuale care prevad si cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

f. sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa si de canalizare, despre deciziile luate de autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si de operator privind asigurarea acestor servicii;

g. toti utilizatorii au dreptul de a avea montate pe bransamentele proprii ale imobilelor aparate de masura de inregistrare a consumurilor de apa;

h. utilizatorii au garantat dreptul de acces si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

 

 

 

CAPITOLUL 8

STABILIREA CONSUMURILOR DE APA SI A DEBITELOR

DE APA EVACUATE LA CANALIZARE

 

 

ART. 74

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe bransamentul sau.

(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii casnici, pe cheltuiala operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

(3) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de bransament, prin citire sau estimare pe baza unor citiri anterioare.

Pentru Asociatiile de locatari/proprietari si agentii economici cu un consum lunar mai mare de 300 mc de apa, citirea contoarelor se efectueaza lunar.

Pentru utilizatorii individuali si agentii economici cu consumuri lunare mai mici de 300 mc, citirea se efectueaza la 3 luni iar intre doua citiri se vor utiliza estimarile consumurilor medii lunare, efectuate automat de catre sistemul informatic al operatorului sau de catre operatorii sai, sau consumurile transmise telefonic de catre abonatii casnici sau agentii economici.

In cazul nefunctionarii apometrelor, consumul se va calcula pe baza unei citiri anterioare, numai in luna constatarii defectiunii, urmand ca operatorul sa ia masuri de reparare sau inlocuire a contorului.

(4) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de masura, pana la montarea acestora, stabilirea consumului se face in baza Normativului privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal, Ordin MLPAT 29/N/1993, in vigoare. (Anexa 2)

       Nedeclararea corecta a numarului de persoane, constituie contraventie si se sanctioneaza.

 

ART. 75

(1) Caracteristicile apei uzate deversate de agentii economici in retelele de canalizare sunt cele stabilite de prevederile legislatiei in vigoare.

(2) Cantitatea totala a apei de canalizare preluata in retea de la fiecare utilizator, se stabileste prin insumarea cantitatilor de apa uzata si apa meteorica.

      Cantitatea de apa uzata preluata de canalizare se stabileste dupa cum urmeaza:

-         apa uzata provenita de la populatie se stabileste la nivel de 80% din apa potabila livrata;

-         apa uzata provenita de la agentii economici care se alimenteaza din reteaua publica se stabileste  la nivel de 100% din apa potabila livrata, daca in procesul tehnologic nu se specifica altfel;

-         apa uzata rezultata din reteaua de distributie a apei calde de consum, aferenta ansamblurilor de blocuri, este stabilita la nivel de 80% din cantitatea de apa rece livrata de SC Apa Nova SRL catre operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, pentru aceasta activitate;

-         apa uzata provenita de la agentii economici care se alimenteaza din surse proprii de apa se stabileste conform inregistrarilor aparatelor de masura.

 

 

 

ART. 76

(1) Agentii economici care nu se alimenteaza cu apa din reteua publica, dar care deverseaza apa uzata in reteaua publica de canalizare, au obligatia de a monta debitmetre cu inregistrare  si contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate si de a le mentine in stare de functionare.

(2) Dupa montarea aparatului de masura, pentru a evita suspiciunea cu privire la corectitudinea inregistrarilor, se va efectua un control comun de catre utilizatori si operatori; acest control va fi efectuat cel putin o data pe an si ori de cate ori una din parti contesta corectitudinea inregistrarilor.

(3) Montarea acestor debitmetre conditioneaza accesul la reteaua publica de canalizare pentru agentii economici care solicita incheierea unui contract.

(4) Daca in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament obligatia prevazuta anterior nu este adusa la indeplinire, operatorul va avea dreptul de a majora cu un procent de 100% cantitatea facurata agentului economic in cauza.

(5) Salariatii operatorului au drept de control asupra instalatiilor interioare, pentru verificare cantitatii si calitatii apelor extrase din subteran si deversate in reteaua de canalizare. Impiedicarea accesului salariatilor operatorului, constituie contraventie si se sanctioneaza

(6) Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator.

(7) Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii si care evacueaza apa uzata in reteaua publica de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul.

 

Art. 77  

(1) Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua publica de canalizare se determina prin inmultirea suprafetelor totale ale incintelor (construite si neconstruite), detinute si declarate de fiecare utilizator pe proprie raspundere, cu urmatorii coeficienti:

  - populatie                                                                                  - 0,2  mc/mp/an                                          

  - domeniul public si institutii publice                                        - 0,3 mc/mp/an

  - agenti economici                                                                      - 0,5 mc/mp/an

(2) Nedeclararea corecta a suprafetelor detinute si declarate de fiecare utilizator pe proprie raspundere, constituie contraventie si se sanctioneaza.

 

 

CAPITOLUL 9

INDICATORI DE PERFORMANTA

 

 

ART. 78

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator in asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, avandu-se in vedere:

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b. adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

c. excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

d. asigurarea sanatatii publice si calitatea vietii;

e. asigurarea transparentei fata de utilizatori;

f. optimizarea raportului cantitate/calitate/pret;

g. aplicarea unui managment performant vizand cresterea eficacitatii  si dezvoltarea durabila;

h. cresterea eficientei activitatii;

i. respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului.

 

ART. 79

Indicatorii de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt specifici pentru urmatoarele activitati:

a. bransarea/racordarea utilizatorilor la reteaua publica de alimentare cu apa si de canalizare;

b. contractarea serviciilor de apa si de canalizare;

c. masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d. indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e. mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

f. solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa si de canalizare;

g. prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta etc.).

 

ART. 80

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure:

a. gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform prevederilor contractuale;

b. evidenta utilizatorilor;

c. evidenta rezultatelor activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d. evidenta reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si solutionarea acestora

e. evidenta solicitarilor de bransare/racordare la sistemul public si a avizelor emise;

f. accesul neingradit al autoritatii administratiei publice  locale, in conformitate cu competentele si atributiile legale ce ii revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

  - modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

  - calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de concesionare;

  - modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de concesiune;

  - modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa si de canalizare;

  - stadiului de realizare a investitiilor;

  - respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metrologice.

 

ART. 81

Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati, pentru serviciile de apa si de canalizare sunt stabiliti in Anexa nr. 3, parte integranta din prezentul regulament .

 

ART. 82

Indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti pentru operatorul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, sunt :

 

1. asigurarea continuitatii alimentarii cu apa, in situatii de urgenta sau de criza, prin surse alternative    (cel putin 80% din volumul necesar la nivelul municipiului)

2. indice de pierdere caracteristic sistemului de alimentare cu apa (mc/km ) va avea,in timp, o evolutie descrescatoare ( o scadere de 5%  anual) pana in anul 2010

3. pentru conservarea si dezvoltarea patrimoniului public si privat concesionat, gradul de implementare al programului de reparatii nu va avea valori sub 80%

4. gradul de realizare al programelor de investitii pentru extinderea retelei de canalizare la nivelul Municipiului Ploiesti, prin alocarea a 15% din Fondul de lucrari anual, pe o perioada de 10 ani.

 

ART. 83

Operatorul va asigura performanta serviciului prestat si va intocmi, aplica si actualiza un plan de asigurare a calitatii serviciului.

 

ART. 84

Raportarile transmise de catre operator la A.N.R.S.C. privind indicatorii de performanta si de licenta ca si modul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti de Consiliul Local vor fi comunicati trimestrial la Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti.

Pentru indicatorii prevazuti in prezentul regulament operatorul va garanta urmarirea evolutiei lor prin compartimentele de specialitate.

 

 

CAPITOLUL 10

CONTRACTUL DE BRANSARE/RACORDARE SI UTILIZARE A

SERVICIILOR DE APA SI DE CANALIZARE

 

 

ART. 85

Furnizarea si prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se va realiza numai pe baza de contract, astfel:

a. in cazul in care utilizatorii au bransamente, prin contracte incheiate intre operator si utilizatori;

b. in cazul in care furnizarea apei se face prin cismele stradale catre persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiaza de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de catre operator impreuna cu autoritatile administratiei publice locale;

c. in cazul utilizarii apei de la hidrantii stradali de catre serviciile de salubritate sau cele ale domeniului public, pe baza de contract intre aceste servicii si operator; in caz contrar se considera consum fraudulos si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz;

Manevrarea hidrantilor de catre persoane neautorizate, constituie contraventie si se sanctioneaza.

d. operatorul livreaza gratuit apa debitata de la prizele de incendiu daca este folosita pentru stingerea incendiilor sau pentru manevre ale pompierilor.

e. preluarea apei direct din conducte si hidranti de incendiu de catre persoane neautorizate, constituie contraventie si se sanctioneaza.

 

ART. 86

(1) Operatorul va respecta prevederile Modelului de "Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare" prevazut in Anexa nr. 4  

(2) Inlocuirea contractelor incheiate cu utlizitaorii pana in prezent se va face esalonat in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.

 

ART. 87 Consumul de apa, precum si deversarea apelor uzate din/in reteaua publica fara contract este considerat consum clandestin si se sanctioneaza contraventional.

 

ART. 88

 Neachitarea facturii de catre utilizator in termenul de 30 de zile de la data emiterii atrage majorari de intârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor la bugetul de stat, dar fara a depasi cuantumul debitului.  Majorarile de intârziere constituie venit al operatorului.

 

ART. 89

Nerespectarea de catre utilizatori a conditiilor cantitative si calitative din avizele si acordurile de racordare la sistemele publice de canalizare, eliberate potrivit reglementarilor legale in vigoare, conduce la retragerea avizelor si acordurilor, la anularea autorizatiilor de functionare, la plata unor penalitati conform prevederilor legale, precum si a daunelor provocate prin deversarea apelor reziduale.

 

ART.90

Debransarea poate interveni :

- la cererea utilizatorului (cu plata cheltuielilor de ridicare a contorului) ;

- in situatia in care in imobil nu mai locuieste nimeni, caz in care se reziliaza si contractul ;

- la initiativa operatorului, pentru neachitarea de catre utilizator a sumelor datorate, inclusiv a majorarilor de intarziere in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plata ;

- in cazul in care utilizatorul nu permite accesul personalului operatorului la citirea contorului sau refuza sa remedieze avariile din reteaua interioara.

 

ART. 91

Debransarea nu poate fi efectuata decât  in urma unui  preaviz de 5 zile lucratoare.

 

ART. 92

Debransarea nu scuteste utilizatorul de plata datoriilor ce le are fata de operator.

 

ART. 93

 Repunerea in functiune a bransamentului se face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la plata sumelor pentru care utilizatorul a fost debransat.

 

 

CAPITOLUL 11

PRETURI SI TARIFE

 

ART. 94

(1) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va practica tarifele aprobate potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Facturarea se face lunar, in baza tarifelor aprobate si a cantitatilor efective, determinate potrivit prevederilor legale.

In prezent, tarifele de baza practicate de operator sunt aprobate prin Hotarârea de Guvern nr. 149/2002.

 

ART. 95

Ajustarea tarifelor practicate de operator se face, semestrial, cu avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si aprobarea A.N.R.S.C.

 

 

CAPITOLUL 12

CONTRAVENTII  SI  SANCTIUNI

 

Constituie contraventie si se sanctioneaza, daca fapta nu a fost savârsita astfel incât sa constituie infractiune, dupa cum urmeaza:

 

ART. 96

Cu amenda de la 50 – 200 RON pentru nerespectarea urmatoarelor articole: 

24(7), 43, 45(1), 45(2), 46(1), 46(5), 66, 72.

 

ART. 97

Cu amenda de la 200 – 500 RON pentru nerespectarea urmatoarelor articole: 

16,20, 21(1), 21(2), 22, 42(4), 44,52(3), 56(2),58,87.

 

 

ART. 98

Cu amenda de la 500 – 1000 RON pentru nerespectarea urmatoarelor articole: 

14(a),18(8), 23(1), 24(6), 26(1), 28(4), 62,,67(1), 67(4), 68(1), 74(4), 77(2), 85(e).

 

 

 

ART. 99

Cu amenda de la 1000 – 2000 RON pentru nerespectarea urmatoarelor articole: 

13(1), 13(2).

 

ART. 100

Cu amenda de la 2000 – 2500 RON nerespectarea urmatoarelor articole: 

18(5), 18(6), 18(7), 19(3), 19(5), 19(7), 23(2), 24(1), 25, 27(5), 57, 59, 60, 70, 76(1), 80.

 

ART. 101

Contraventiile prevazute in prezentul Regulament se constata, iar sanctiunea se aplica prin proces verbal, de catre Primar si imputernicitii acestuia si dupa caz de agenti comunitari si organele de politie.

 

ART. 102

Sumele incasate din constatarea contraventiilor constituie venit in bugetul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

 

ART. 103

Contraventiilor prevazute in prezentul regulament le sunt aplicabile dispozitiile O.G.nr.2/2001 aprobata prin Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contraventiilor.

                       

Despagubiri

 

ART. 104

Pentru refacerea constructiilor de alimentare cu apa distruse, refacerea bransamentelor de apa executate fara aprobare si pentru inlocuirea hidrantilor si capacelor deteriorate, despagubirea se va calcula pe baza de deviz.

În situatia de plata se va adauga costul apei pierdute, precum si cheltuielile de curatire a canalelor colmatate ca urmare a faptei contraventionale.

 

ART. 105

Pagubele cauzate prin incalcarea prevederilor prezentului regulament obliga la plata despagubirilor.

La evaluarea pagubelor se vor avea in vedere preturile in vigoare la data respectiva.

 

ART. 106

Plata despagubirilor nu exclude amenda contraventionala sau raspunderea penala.

 

 

CAPITOLUL 13

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

 

ART. 107

Prezentul regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare intra in vigoare in 30 de zile de la aprobarea lui de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

 

ART. 108

Orice reglementare emisa de operator, cu efecte in exteriorul sistemului ce ii apartine, este aplicabila numai cu avizul directiilor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.

 

ART. 109

In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.

 

ART. 110

(1) Proprietatea privata a unei persoane fizice sau juridice, pe care se gasesc amplasate partile componente ale retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare si pentru care nu se poate obtine acordul proprietarului de mentinere a acestora, in conditiile legii, pe proprietatea sa, iar conditiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifica sau nu pot permite realizarea de lucrari de stramutare a acestora pe domeniul public, va fi trecuta in proprietatea publica a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, prin:

     a. transferarea dreptului de proprietate in conditiile legii;

     b. expropriere pentru cauza de utilitate publica, conform prevederilor legale.

(2) Utilitatea publica se declara de catre Consiliul Judetean Prahova dupa efectuarea unei cercetari prealabile si conditionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 

ART. 111

Anexele :

 nr. 1 - sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiesti

                                                   ( planuri de situatie )

 nr. 2 - lista baremurilor  pentru  determinare,  in sistem pausal , a  consumului  de apa pe categorii de consumatori

 nr. 3 - indicatori de performanta specifici serviciilor publice de alimentare cu apa si de

                                                    canalizare

 nr. 4 - contract - cadru de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de

                                                   alimentare cu apa si de canalizare

fac parte integranta din prezentul regulament.

 

ART. 112

Operatorul, independent de autoritatea publica, are obligatia de a tipari, populariza si difuza acest Regulament

 

ART. 113

Prezentul Regulament al serviciilor publice alimenatrecu apa si de canalizare a fost aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 144 /2005