REGULAMENT DE  ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

CAPITOLUL I 

 

PREVEDERI GENERALE

 

 

ART. 1:

Regulamentul de organizare  si functionare al aparatului propriu al consiliului local al municipiului Ploiesti  a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã  si a altor acte normative în vigoare, în temeiul cãrora îsi desfãsoarã activitatea.

 

ART. 2:

Municipiul Ploiesti este unitate administrativ - teritorialã cu personalitate juridicã. Municipiul posedã un patrimoniu si are initiativã în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând, în conditiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.

 

ART. 3:

Administratia publicã a municipiului Ploiesti se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãtii autoritãtilor administratiei publice locale, legalitãtii si consultãrii cetãtenilor în probleme locale de interes deosebit.

 

ART. 4:

Autoritãtile administratiei publice prin care se realizeazã autonomia localã la nivelul municipiului sunt: Consiliul local al municipiului Ploiesti, ca autoritate deliberativã si Primarul municipiului Ploiesti ca autoritate executivã, organe alese conform  legii.

 

ART. 5:

Consiliul local si primarul functioneazã ca autoritãti administrative autonome si rezolvã treburile publice din municipiu, în conditiile prevãzute de lege.

 

ART. 6:

Primãria constituie o structura functionala cu activitate permanentã, formatã din primar, viceprimari, secretar si aparatul propriu de specialitate al Consiliului local. Primaria aduce la îndeplinire hotãrârile Consiliului local si dispozitiile primarului, gestionand problemele curente ale colectivitãtii în care functioneazã.

 

ART. 7:

Consiliul local al municipiului Ploiesti, la propunerea primarului, aprobã  organigrama, numãrul de personal al aparatului propriu , precum si Regulamentul de organizare si functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele si atributiile personalului, în conditiile prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL II

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

ART. 8:

Autoritãtile administratiei publice locale ale municipiului Ploiesti au dreptul si capacitatea efectivã de a rezolva si gestiona în nume propriu  si sub responsabilitatea  lor o parte importantã a treburilor publice, în interesul colectivitãtii locale pe care o reprezintã.

 

ART. 9

Potrivit legii, atributiile Primarului municipiului Ploiesti sunt urmatoarele:

-     asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

-     asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

-     poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

-     prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

-     intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

-     exercita functia de ordonator principal de credite;

-     verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

-     ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

-     asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

-     indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

-     ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

-     ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

-     controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

-     ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

-     ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

-     asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

-     asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

-     exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

-     conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

-     indeplineste functia de ofiter de stare civila;

-     emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

-     propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

-     numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

-     raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

-     organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

-     ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.;

                    

ART. 10:

Primarul poate delega exercitarea atributiilor ce ii revin, in conditiile legii, viceprimarilor sau secretarului, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validarea mandatului sau.

 

ART. 11:

Atributiile secretarului municipiului sunt:

-        participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local;

-        coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara, si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate a1 Consiliului local;

-        avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

-        avizeaza  pentru legalitate dispozitiile primarului;

-        urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

-        asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

-        pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

-        asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar, in termenul legal;

-        asigura aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor cu caracter normativ;

-        elibereaza extrase sau copii de pe orice act normativ din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

-        legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii;

-        indeplineste functia de ofiter de stare civila;

-        coordoneaza si verifica activitatea Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios si Asociatiei Serviciilor Sociale Comunitare.

-        indeplineste atributiile prevazute de Legea fondului funciar si de Ordonanta Guvernului nr. 1 / 1991 cu privire la secretar;

-        verifica si semneaza corespondenta privind stabilirea cuantumului ajutorului social, suspendarea, incetarea sau respingerea dreptului de ajutor social;

-        indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de  consiliul local si primar.

 
CAPITOLUL III

 

PATRIMONIUL

 

ART. 12:

Patrimoniul municipiului Ploiesti este alcatuit din bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al localittii, domeniului privat al acesteia, la care se adauga drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

 

ART. 13:

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

 

                    

ART. 14:

Domeniul privat este alcatuit din bunuri mobile si imobile, ce nu apartin domeniului public, dobandite prin modalitatile prevazute de lege.

 

ART. 15:

Consiliul local al municipiului Ploiesti hotãrãste ce bunuri apartin domeniului public sau privat sã fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sã fie concesionate ori închiriate.

 

ART. 16:

Consiliul local hotãrãste cu privire la cumpãrarea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localitatii, în conditiile legii, avand obligatia inventarierii acestora.

 

ART. 17:

Consiliul local poate da în folosintã gratuitã, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lui societãtilor si institutiilor de utilitate publicã sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitãti care satisfac cerintele cetãtenilor din municipiu.

 

CAPITOLUL IV

 

BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA

 

ART. 18:

Finantele municipiului Ploiesti se administreazã în conditiile prevãzute de lege, in conformitate cu principiile autonomiei locale, anualitatii, specializarii bugetare si echilibrului.

 

ART. 19:

Bugetul municipiului Ploiesti se elaboreazã, se aprobã, si se executã în conditiile  legii.

 

ART. 20:

Impozitele si taxele locale se stabilesc de cãtre Consiliul local al municipiului Ploiesti, în limitele si conditiile legii.

 

ART. 21:

Bugetul local este alcatuit din venituri proprii obtinute din taxe si impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinatie speciala si venituri obtinute din imprumuturi externe.

 

CAPITOLUL V

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

ART. 22:

Aparatul propriu al Consiliului local al municipiului Ploiesti este organizat pe directii, servicii si birouri, conform organigramei aprobate de Consiliul local, care face parte integrantã din prezentul regulament.

Primarul, viceprimarii, secretarul si aparatul propriu al Consiliului local constituie primãria, institutie publicã cu activitate permanentã care aduce la îndeplinire efectivã hotãrârile Consiliului local si solutioneazã problemele curente ale municipiului Ploiesti.

 

ART. 23:

Intreaga activitate a primãriei este organizatã si condusã de cãtre primar, directiile (servicii, birouri si compartimente) fiind subordonate direct primarului, viceprimarilor sau secretarului care asigurã si rãspund de realizarea atributiilor ce revin acestora în conditii de legalitate si eficientã.

 

ART. 24:

Primaria municipiului Ploiesti este structurata pe 6 directii, 10 servicii, 7 birouri si 13 compartimente, in cadrul carora isi desfasoara activitatea 218 angajati (163 functionari publici si 52 personal contractual).

 

ART. 25:

Directiile, serviciile, birourile si compartimentele nu au personalitate juridicã administrativã distinctã de cea a autoritãtilor în numele cãrora actioneazã.

 

ART. 26:

In îndeplinirea obligatiilor ce le revin conform legii si prin prezentul regulament, conducatorii directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor au urmãtoarele atributii:

-     asigurã organizarea activitãtii din cadrul  directiei, pe servicii si birouri, pentru fiecare angajat;

-     asigura instruirea in ceea ce priveste normele de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor si vegheaza la respectarea acestor norme;

-     asigura detalierea atributiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare functie de executie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a fiselor de post;

-     au initiativã si iau mãsuri, dupã caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

-     asigurã cunoasterea de cãtre personalul din subordine a legislatiei în vigoare, specificã fiecãrui domeniu de activitate;

-     îndrumã, urmãresc si verificã permanent utilizarea eficientã a programului de lucru, preocuparea fiecãrui angajat în rezolvarea legalã, competentã si de calitate a tuturor sarcinilor încredintate, în raport cu pregãtirea, experienta si functia ocupatã;

-     repartizeazã corespondenta, rãspund de solutionarea problemelor curente, semneazã lucrãrile compartimentului;

-     asigurã si rãspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislatiei în  vigoare, a cererilor, sesizãrilor si scrisorilor populatiei;

-     propun si, dupã caz, iau mãsuri  în vederea îmbunãtãtirii activitãtii în cadrul compartimentului, colaboreazã si conlucreazã cu celelalte compartimente din cadrul primãriei, rãspunzând cu promptitudine la solicitãrile acestora;

-     asigurã respectarea prevederilor din  prezentul regulament;

-     rãspund de cresterea gradului de competentã profesionalã si de asigurarea unui comportament corect în relatiile cu cetãtenii, în scopul cresterii prestigiului functionarului public.

 

ART. 27:

Directorii precizeazã activitãtile pe care le presupun functiile de conducere pentru fiecare sef de serviciu si de birou din subordinea lor, precum si responsabilitãtile si competentele acestora.

Conducatorii directiilor, ai serviciilor, birourilor si ai compartimentelor rãspund, conform reglementarilor in vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a sarcinilor care revin entitatilor pe care le conduc, precum si pentru cazul in care au dispus masuri contrare prevederilor legale, fata de director, secretar, viceprimari si primar, dupã caz.

 

ART. 28

Primarul conduce, îndrumã si controleazã activitatea compartimentelor functionale din cadrul primãriei, conform atributiilor prevãzute de lege.

Viceprimarii si secretarul îndrumã compartimentele functionale conform atributiilor pe care le au potrivit legii si delegate de cãtre primar.

 

ART. 29

Atributiile compartimentelor din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti sunt urmãtoarele:

 

 

1. DIRECTIA ECONOMICA

           

Directia Economica cuprinde doua servicii, Serviciul Buget-Contabilitate (9 angajati) si Serviciul Financiar (10 angajati), precum si compartimentul Financiar, casierie (1 angajat). In cadrul Directiei Economice isi desfasoara activitatea un numar de 21 angajati, dupa cum urmeaza: 1 director executiv, 2 sefi servicii, 17 functionari publici de executie si 1 personal contractual. Directia Economica se afla in directa subordonare a viceprimarului delegat in acest scop.

Atributiile Directiei Economice sunt:

1.      Fundamenteazã si întocmeste anual, la termenele prevãzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Ploiesti, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si Consiliului local în vederea aprobãrii bugetului anual.

2.      Intocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar .

3.      Stabileste mãsurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, întrebuintare si executare a bugetului local.

4.      Verificã modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului si Consiliului local orice neregulã sau încãlcare constatatã, precum si mãsurile ce se impun.

5.      Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeazã lunar primarul.

6.      Realizeazã studiile necesare în vederea aprobãrii de cãtre Consiliul local a împrumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrãri publice, urmãrind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.

7.      Asigurã si rãspunde de respectarea legalitãtii privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.

8.      Asigurã pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitãtilor din domeniul învãtãmântului, sãnãtãtii, asistentei sociale, culturã, etc.

9.      Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar - preventiv.

10.  Asigurã inventarierea anualã sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a valorilor bãnesti ce apartin municipiului si administrarea corespunzãtoare a acestora, în colaborare cu Serviciul Public de Finante Locale.

11.  Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;

12.  Colaboreazã cu celelalte directii si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborãrii bugetului local, precum si pentru urmãrirea  / verificarea încasãrii veniturilor provenite din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, impozite.

13.  Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei municipiului Ploiesti si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului local.

14.  Urmãreste si rãspunde de respectarea si aplicarea hotãrârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar .

15.  Propune primarului angajarea, transferarea, sanctionarea si desfacerea contractelor de muncã ale personalului din subordine si alte drepturi de personal (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârsit de an, calificative etc.) în conditiile legii.

16.  Rãspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniile de activitate ale directiei, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

17.  Directia Economica exercitã si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin  hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Directia Economica colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Trezoreria Ploiesti;

Ø      Administratia Financiara a municipiului Ploiesti;

Ø      Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

Ø      Institutii de asistenta sociala;

Ø      Institutii de învãtãmânt;

Ø      Institutii de cultura;

Ø      Institutii sanitare;

Ø      Servicii publice si regii aflate in subordinea Consiliului local;

 

1.1.        SERVICIUL BUGET- CONTABILITATE                                                

 

In cadrul Serviciului Buget-Contabilitate isi desfasoara activitatea un numar de 9 angajati, dupa cum urmeaza: 1 sef serviciu si 8 functionari publici de executie.

Atributiile Serviciului Buget-Contabilitate sunt:

1.      Fundamenteazã si întocmeste anual la termenele prevãzute de lege proiectul bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobãrii bugetului anual.

2.      Asigurã si rãspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si institutiile care colaboreazã la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.

3.      Centralizeazã propunerile de la serviciile de specialitate ale Primãriei, de la regiile si societãtile din subordinea Consiliului local, de la institutiile de învãtãmânt, sãnãtate, culturã etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, dupã caz, executarea lucrãrilor ce intra in atributiile lor.

4.      Stabileste împreunã cu Administratia financiarã a municipiului Ploiesti si Serviciul Public Finante Locale, dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.

5.      Urmãreste periodic realizarea bugetului local stabilind mãsurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, întrebuintare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare.

6.      Intocmeste contul de încheiere a exercitiului bugetar si îl supune aprobãrii Consiliului local.

7.      Verificã si analizeazã propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virãri de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezervã, pe care le supune aprobãrii Consiliului local sau ordonatorului de credite.

8.      Realizeazã studiile necesare si supune aprobãrii Consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor actiuni si lucrãri publice, urmãrind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.

9.      Asigurã pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitãtilor subordonate din domeniul învãtãmântului, asistentã socialã, culturã, sãnãtate.

10.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri in domeniul de activitate al biroului, in vederea promovãrii lor in Consiliul local.

11.  Organizeazã si conduce întreaga evidentã contabilã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe urmãtoarele actiuni:

-        contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativã la locurile de folosire, astfel încât sã rãspundã cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

-        contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;

-        contabilitatea mijloacelor bãnesti;

-        contabilitatea deconturilor;

-        contabilitatea cheltuielilor conform clasificatiei bugetare.

12.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea biroului in termenul si forma solicitata.

13.  Serviciul Buget-Contabilitate îndeplineste  si alte atributii stabilite prin lege, hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Buget-Contabilitate colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Trezoreria Ploiesti;

Ø      Administratia Financiara a municipiului Ploiesti;

Ø      Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

Ø      Institutii de asistenta sociala;

Ø      Institutii de învãtãmânt;

Ø      Institutii de cultura;

Ø      Institutii sanitare;

Ø      R.A.T.P. Ploiesti, R.A.T.S.P. Ploiesti;

Ø      Servicii publice de subordonare locala.

 

1.1.      SERVICIUL FINANCIAR

 

In cadrul Serviciului Financiar isi desfasoara activitatea un numar de 11 angajati, dupa cum urmeaza: 1 sef serviciu si 9 functionari publici de executie si 1 personal contractual. Serviciul Financiar cuprinde compartimentul Financiar-casierie.

Atributiile Serviciului Financiar sunt:

1.      Tine evidenta contabilã a tuturor categoriilor de venituri proprii astfel:

-        încasãri provenind din venituri cu destinatie specialã si anume: venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat, venituri din fondul pentru drumurile publice, venituri din fondul pentru locuinte, venituri din amortizarea mijloacelor fixe, donatii si sponsorizãri, sume acordate de persoane fizice si juridice în vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public,

-        încasãri provenind din impozitul pe salarii - cota  din impozitul pe salarii datoratã la bugetul local, conform legislatiei în vigoare;

-        venituri provenind din impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale; impozitul pe clãdiri si terenuri de la persoane fizice;

-        venituri provenind din taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice, din impozitul pe veniturile din închirieri de imobile, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, folosite în alte scopuri decât pentru agriculturã sau silviculturã;

-        venituri provenind din impozitul pe clãdiri si terenuri de la persoane juridice, taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice, impozitul pe spectacole, venituri din valorificarea de bunuri ale institutiilor publice si venituri din vânzarea locuintelor construite din fondul locativ al statului;

-        venituri provenind din vãrsãminte din profitul net, vãrsãminte de la institutiile publice, taxe pentru examinarea conducãtorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere si alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, alte venituri de la institutii publice, vãrsãminte din disponibilitãtile institutiilor publice si ale activitãtilor autofinantate;

-        venituri provenind din concesiuni, închirieri, venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputatii si despãgubiri, venituri din amenzile si sanctiunile aplicate potrivit dispozitiilor legale de organele proprii, venituri din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii, restituiri din fonduri din finantarea bugetarã localã a anilor precedenti;

2.      Urmãreste rezolvarea corespondentei în conformitate cu prevederile legale;

3.      Urmãreste si rãspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotãrârilor Consiliului Local;

4.      Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.

5.      Urmãreste activitatea financiar - contabilã la unitãtile din subordinea Primãriei Ploiesti.

6.      Asigurã si rãspunde de respectarea legalitãtii privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

7.      Verificã modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului si Consiliului local informãri privind executia bugetarã.

8.      Prezintã anual si ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidentierea stãrii economice si sociale a municipiului.

9.      Asigurã inventarierea anualã si ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor bãnesti ce apartin municipiului si administrarea corespunzãtoare a acestora, în colaborare cu Serviciul Evidentã Patrimoniu.

10.  Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv.

11.  Intocmeste dãrile de seamã trimestriale si anuale.

12.  Intocmeste lunar contul de executie al cheltuielilor bugetare si balanta de verificare.

13.  Asigurã întocmirea, circulatia si pãstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate.

14.  Asigurã plata drepturilor bãnesti cuvenite personalului din aparatul Consiliului local, al consilierilor etc.

15.  Asigurã diferite încasãri prin casierie.

16.  Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele în drept.

17.  Urmãreste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.

18.  Urmãreste si rãspunde de respectarea aplicãrii hotãrârilor Consiliului local si a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilã.

19.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

20.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

21.  Prezintã, la cererea Consiliului Local si a primarului rapoarte si informãri privind activitatea serviciului în termenul si forma solicitatã;

22.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

23.  Serviciul Financiar îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotãrâri ale Consiliului Local sau  dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Financiar colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Trezoreria Ploiesti;

Ø      Directia Generalã a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

Ø      Administratia Financiara a municipiului Ploiesti;

Ø      Institutii de asistenta sociala;

Ø      Institutii de învãtãmânt;

Ø      Institutii de cultura;

Ø      Institutii sanitare;

Ø      R.A.T.P. Ploiesti, R.A.T.S.P. Ploiesti.

 

 

2.           BIROUL INFORMATICA

 

Biroul Informatica asigurã informatizarea si conducerea computerizatã a tuturor activitãtilor prelucrabile pe calculator, propunând strategia creãrii si functionãrii sistemului, necesarul de echipamente si personal, urmãrind buna functionare a acestuia.

In cadrul Biroului Informatica isi desfasoara activitatea un numar de 6  angajati, dupa cum urmeaza: 1 sef birou si 5 functionari publici de executie. Biroul Informatica se afla in directa subordonare a viceprimarului delegat in acest sens.

Atributiile Biroul Informatica sunt:

1.      Realizeaza Sistemul informatic al Primãriei Ploiesti:

-     prezintã propuneri privind sistemul informatic si asigurã asistentã de specialitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare;

-     elaboreazã împreunã cu utilizatorii lista aplicatiilor si a prioritãtilor în realizarea acestora la nivelul Primãriei (sau achizitionarea de la terti) si le prezintã spre aprobare conducerii;

-     coordoneazã, îndrumã si supravegheazã activitatea de:

*     editare si arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primãriei;

*     realizarea bazei de date geografice pe baza implementãrii unui sistem GIS în cadrul Primãriei în colaborare cu alte firme interesate în domeniu;

-     elaboreazã programe sau implementeazã programe achizitionate de la terti, pentru activitãtile din cadrul Primãriei;

-     rãspunde de buna functionare a programelor elaborate în cadrul Primãriei sau de cãtre terti, depanând eventualele blocaje ale programelor.

2.      Administreaza reteaua informatica a Primariei municipiului Ploiesti:

-     rãspunde de planificarea, instalarea si operarea în cadrul retelei;

-     coordoneazã instalarea hardului si softului de retea pe server si statiile de lucru, supraveghind totodatã activitatea tertilor producãtori si furnizori de echipamente (inclusiv soft de retea), din faza de testãri si pânã la punerea definitivã în functiune;

-     supravegheazã toate modificãrile la server, cablare si alte surse ale retelei, asigurând capacitãti suficiente pentru aplicatii noi;

-     instaleazã caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces în retea;

-     stabileste procedurile de asigurare a securitãtii datelor, planificând si supraveghind salvarea regulatã a datelor pe suport extern.

3.      Asigura instruirea continua a  personalului:

-     propune, în functie de structura retelei, necesarul de personal, modul si nivelul de instruire necesar pe posturi;

-     acordã asistentã pentru ridicarea nivelului de cunostinte a personalului privind operarea pe calculator;

-     rãspunde de realizarea si dotarea unui punct documentar cu cãrti si reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

-     instruieste personalul, sau, dupã caz, propune efectuarea unor cursuri de pregãtire în cadrul altor institutii, privind modul de utilizare a noilor aplicatii instalate.

4.      Mentine echipamentele informatice în stare de functionare:

-     rãspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primãriei, lucrãri de service pentru echipamentele din dotare;

-     instruieste personalul asupra modului de întretinere al echipamentelor de calcul si controleazã modul în care aceste instructiuni sunt respectate;

-     se preocupã de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuse) întocmind în acest sens necesarul trimestrial.

5.      Alte atributii:

-     organizeazã activitatea de achizitionare de echipamente de calcul sau soft prin licitatii sau cereri de oferte etc.;

-     coordoneazã din punct de vedere informational, activitãtile în care este implicatã Primãria, asigurând necesarul de echipament de calcul si soft specializat;

-     coordoneazã si participã direct la realizarea machetelor cu continut grafic deosebit (diplome, antete, anunturi, hãrti tematice etc.) cât si a acelor documente complexe care necesitã cunostinte de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

-     consiliazã conducerea Primãriei în probleme de informaticã;

-     executa si actualizeaza harta municipiului;

-     prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata;

-     Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local;

-     exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Informatica colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Directia Judeteana de Statistica;

Ø      Institutii de asistenta sociala;

Ø      Institutii de învãtãmânt;

Ø      Institutii de cultura;

Ø      Institutii sanitare;

Ø      Institutiile Publice aflate in directa subordonare a Consiliului Local;

Ø      Firmele partenere pentru contractele in curs;

Ø      Firmele care asigura operatiunile de service pentru echipamentele informatice.

 

 

3. CONSILIERI   PRIMAR 

 

Compartimentul Consilieri Primar este subordonat direct Primarului municipiului Ploiesti si are in componenta 3 functionari publici de executie.

In functie de obiectivele prevazute atributiile Compartimentului Consilieri Primar sunt:

1.      promoveaza initiative pentru sustinerea activitatii culturale la nivelul municipiului Ploiesti;

2.      promoveaza parteneriatele cu fundatiile, asociatiile si organizatiile locale, nationale sau internationale;

3.      contribuie la intarirea coeziunii organizationale si la dezvoltarea si perfectionarea sistemului de comunicare si relationare dintre autoritatea locala si mediul extern;

4.      sustine activitatea de consultanta pentru tinerii nou angajati in Primarie;

5.      participa la activitati de formare continua;

6.      promoveaza spiritul deontologic si de echipa;

7.      identifica surse extrabugetare din care sa se finanteze diverse proiecte;

8.      stabileste setul motivational pentru utilizarea unor fonduri;

9.      intocmeste documentarul privind invatamantul preuniversitar din Ploiesti;

10.  stabilileste sistemul de comunicare cu Inspectoratul Scolar Prahova;

11.  organizeaza manifestarile din cadrul “Saptamanii de Excelenta pentru Elevi”, “Ziua Internationala a Profesorului”, “Ziua Internationala a Copilului”, activitati culturale si sportive, etc.

12.  elaboreaza documente pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de manifestarile culturale si sociale organizate;

13.  organizeaza consfatuiri cu directorii de scoli, directorii educationali si contabilii;

14.  sustine organizational Forumul Elevilor;

15.  realizeaza studii, analize si programe privind ruta profesionala a tinerilor;

16.  contribuie la organizarea deschiderii anului de invatamant;

17.  exercitã si alte atributii stabilite prin legi si alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Compartimentul Consilieri Primar colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Inspectoratul Scolar Prahova;

Ø      Conducerea unitatilor de invatamant din municipiul Ploiesti;

Ø      Directia Judeteana de Statistica;

Ø      Institutiile de asistenta sociala din municipiul Ploiesti;

Ø      Institutiile care asigura ordinea publica in municipiul Ploiesti;

Ø      Alti parteneri sociali (fundatii, asociatii, organizatii).

 

3. DIRECTIA PATRIMONIU 

 

Directia Patrimoniu este organizata in doua servicii, fiecare cu un compartiment in subordine, astfel: Serviciul Valorificare Patrimoniu, care are in subordine  CompartimentulMonitorizare Publicitate si Serviciul Evidenta Patrimoniu , cu Compartimentul Fond Locativ in subordine. Are in componenta 30 de angajati pe functii publice, din care 3 functionari publici de conducere.

Directia de Patrimoniu desfasoara urmatoarele activitati:

1.      Asigura evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, conform legislatiei in vigoare;

2.      Asigura evidenta bunurilor transmise in administrarea serviciilor publice din subordinea consiliului local si intocmeste documentatia necesara atunci cand intervin schimbari din acest punct de vedere;

3.      Stabileste situatia reala a bunurilor evidentiate si intocmeste cate un dosar pentru fiecare bun;

4.      Raspunde de pastrarea si conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

5.      Asigura actualizarea, conform intrarilor si iesirilor din patrimoniu, a evidentelor detinute si intocmeste documentatia necesara in acest sens;

6.      Furnizeaza informatii privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice;

7.      Asigura intocmirea documentatiei pentru schimburi de bunuri (terenuri, constructii);

8.      Asigura valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului municipiului Ploiesti aflat in administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

9.      Pregateste documentatia si organizeaza licitatii publice pentru vanzarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

10.  Pregateste documentatia pentru vanzarea prin negociere directa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenului aferent acestora potrivit legislatiei in vigoare;

11.  Intocmeste situatia spatiilor de locuit libere si a solicitarilor de extinderi de spatii cu destinatia de locuinta in vederea solutionarii;

12.  Intocmeste contractele de inchiriere pentru imobilele cu destinatia de locuinta si terenuri aferente locuintei situate pe domeniul privat al localitatii (curti, garaje, chioscuri, etc.)

13.  Intocmeste liste cu imobile propuse pentru casare si expertizare ;

 

 

3.1.SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU 

 

Este subordonat directorului executiv  si este format din 9 functionari publici, din care unul de conducere.

1.      Asigura evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, conform legislatiei in vigoare;

2.      Asigura evidenta bunurilor transmise in administrarea serviciilor publice din subordinea consiliului local si intocmeste documentatia necesara atunci cand intervin schimbari din acest punct de vedere;

3.      Stabileste situatia reala a bunurilor evidentiate si intocmeste cate un dosar pentru fiecare bun;

4.      Raspunde de pastrarea si conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

5.      Asigura actualizarea, conform intrarilor si iesirilor din patrimoniu, a evidentelor detinute si intocmeste documentatia necesara in acest sens;

6.      Transmite in copie la Directia Economica lunar intrarile si iesirile din patrimoniu, cat si actele care stau  la baza acestei operatiuni

7.      Participa la activitatea de intocmire a inventarelor bunurilor din patrimoniu care se realizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie conform Ordinului ministrului finantelor publice nr.1753/2004;

8.      Furnizeaza informatii privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice;

9.      Asigura intocmirea documentatiei pentru schimburi de bunuri (terenuri, constructii);

10.  Actioneaza pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri si intocmeste documentatia pentru includerea lor in patrimoniu;

11.  Intocmeste ori de cate ori i se solicita situatii de specialitate, punand la dispozitia birourilor/serviciilor  informatiile referitoare la patrimoniu de care dispune in vederea solutionarii unor cereri;

12.  Arhiveaza colectia de hotarari ale consiliului local Ploiesti si asigura distribuirea acestora birourilor/serviciilor care sunt insarcinate cu ducerea lor la indeplinire;

13.  Pastreaza colectia de monitoare oficiale, transmitand birourilor/serviciilor legislatia specifica;

14.  Raspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003: asigura verificarea si primirea dosarelor; asigura calculul punctajului conform criteriilor aprobate si intocmirea listei de prioritati; verifica loturile solicitate de tineri in vederea atribuirii; identifica  noi loturi de teren; asigura documentatia necesara in vederea intocmirii planurilor cadastrale, a declararii la rol si intabularii terenurilor conform legii; intocmeste Raportul de specialitate si documentatia necesara la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de prioritati si a propunerilor de atribuire; transmite documentatia serviciului de specialitate in vederea incheierii contractelor de comodat ;

15.  Asigura primirea cererilor si verifica dosarele depuse de tinerii sub 35 de ani in vederea inchirierii de locuinte construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte; asigura calculul punctajului conform criteriilor aprobate si intocmirea listei de prioritati; intocmeste raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea de Consiliul Local a listei de prioritati;

16.  Intocmeste evidenta persoanelor care locuiesc in imobile retrocedate proprietarilor si urmeaza sa fie evacuate, cat si a spatiilor libere din fondul locativ de stat;

17.  Propune Consiliului Local atribuirea spatiilor de locuit libere pe baza referatelor aprobate;

18.  Asigura actualizarea bazei de date a aplicatiei cu bunurile apartinand domeniului public si privat, realizarea conexiunilor cu celelalte aplicatii din sistemul informatic ;

19.  Primeste, analizeaza si solutioneaza corespondenta specifica, redacteaza raspunsurile in termen;

20.  Asigura relatia cu publicul pentru problemele de care raspunde;

21.  Centralizeaza date statistice privind activitatea serviciului pe baza carora intocmeste si transmite informari/rapoarte la termenele stabilite;

22.  Asigura si raspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate;

23.  Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii pentru domeniul sau de activitate.

 

3.2.COMPARTIMENT  FOND LOCATIV

 

            Este in subordinea Serviciului Evidenta Patrimoniu si indeplineste urnatoarele sarcini:     

1.      Stabileste, in urma verificarilor in teren, situatia reala a bunurilor imobile cu destinatie de locuinta pe care le are in administrare si respectarea clauzelor contractuale de catre chiriasi;

2.      Intocmeste situatia spatiilor de locuit libere si evidenta solicitarilor de extinderi de spatii cu destinatia de locuinta;

3.      Intocmeste contractele de inchiriere pentru imobilele cu destinatia de locuinta si terenuri aferente locuintei situate pe domeniul privat al localitatii (curti, garaje, chioscuri, etc.)

4.      Intocmeste contracte de inchiriere, in conditiile legii, a spatiilor cu destinatie de locuinta in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti

5.      Urmareste derularea contractelor si solutioneaza cererile de prelungire;

6.      Intocmeste lunar si transmite in acest sens catre Serviciul Evidenta Patrimoniu situatia intrarilor si iesirilor din patrimoniu (vanzare-cumparare, retrocedare, punere in posesie in baza unor hotarari judecatoresti, casare);

7.      Participa la inventarierea anuala a patrimoniului aflat in administrare;

8.      Stabileste masuri pentru prevenirea ocuparii abuzive a spatiilor cu destinatie de locuinta ;

9.      Intocmeste documentatia ce va sta la baza actionarii in instanta a chiriasilor si a debitorilor sau a persoanelor fizice sau juridice, care prin activitatea lor prejudiciaza Consiliul Local ;

10.  Raspunde de pastrarea si conservarea dosarelor cu documentatiile tehnice (carti tehnice) si cu datele privind situatia juridica a imobilelor din administrare;

11.  Participa la receptia lucrarilor de reparatii executate la imobilele aflate in administrare;

12.  Intocmeste anual situatia privind necesarul de lucrari si reparatii in ordinea urgentei pentru fondul imobiliar aflat in administrare;

13.  Intocmeste liste cu imobile propuse pentru casare si expertizare ;

14.  Indeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea serviciului.

 

3.3.SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU

         

Este subordonat directorului executiv. Are in subordine COMPARTIMENTUL MONITORIZARE PUBLICITATE  si are urmatoarele atributii:

1.      Asigura valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului municipiului Ploiesti aflat in administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

2.      Intocmeste documentele si organizeaza licitatii publice pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor ce fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti;

3.      Pregateste documentatia si organizeaza licitatii publice pentru vanzarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

4.      Pregateste documentatia pentru vanzarea prin negociere directa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenului aferent acestora potrivit legislatiei in vigoare;

5.      Intocmeste si urmareste contractele de inchiriere, asociere/colaborare, conventii(de folosinta temporara) pentru terenurile ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti si pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

6.      Intocmeste si urmareste contractele de vanzare-cumparare incheiate pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si pentru terenurile ce apartin domeniului privat al municipiului Ploiesti;

7.      Intocmeste si urmareste contractele de inchiriere incheiate pentru terenurile aferente spatiilor comerciale vandute prin negociere directa sau prin licitatie publica;

8.      Urmareste modul in care sunt respectate clauzele din contractele incheiate cu privire la respectarea destinatiei si a celorlalte obligatii stabilite prin contract, rezolva solicitarile cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea contractelor;

9.      Intocmeste rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea serviciului in vederea promovarii lor in Consiliul Local;

10.  Inregistreaza si solutioneaza cererile, sesizarile si petitiile in legatura cu domeniul sau de activitate si raspunde de solutionarea acestora;

11.  Colaboreaza cu alte servicii si birouri din cadrul Primariei sau alte structuri aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti

12.  Asigura si raspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate;

13.  Indeplineste si alte sarcini, stabilite de conducerea institutiei, pentru domeniul sau de activitate;

 

3.4.COMPARTIMENTUL MONITORIZARE PUBLICITATE

 

Este subordonat Serviciului Valorificare Patrimoniu.

1.      Raspunde de activitatea de publicitate stradala si urmareste respectarea Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti.

2.      Monitorizeaza amplasarea si utilizarea suprafetelor pentru firme si reclame de publicitate, incadrarea in prevederile clauzelor contractuale si regulamentului de publicitate, propunand operativ masuri pentru inlaturarea deficientelor.

3.      Raspunde de organizarea licitatiilor pentru inchirierea terenurilor ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiesti, in vederea construirii si amplasarii suporturilor pentru firme si reclame publicitare ;

4.      Raspunde de concesionarea bunurilor ce apartin patrimoniului municipiului Ploiesti si intocmeste documentatia necesara pentru organizarea licitatiilor in vederea concesionarii terenurilor in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare ;

5.      Intocmeste contractele de inchiriere, concesiune, conventii ( de folosinta temporara ) pentru terenurile ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti;

6.      Urmareste modul in care sunt respectate clauzele din contractele cu privire la respectarea destinatiei si a celorlalte obligatii stabilite prin contracte, rezolva solicitarile cu privire la modificarile clauzelor si prelungirea contractelor ;

7.      Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotararii care vizeaza activitatea compartimentului in vederea promovarii lor in Consiliul Local ;

8.      Inregistreaza si solutioneaza cererile, sesizarile si petitiile in legatura cu domeniul sau de activitate si raspunde de solutionarea acestora ;

9.      Colaboreaza cu alte servicii si structuri aflate ale Consiliului Local a municipiului Ploiesti, in limita atributiilor stabilite ;

10.  Asigura si raspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate ;

11.  Indeplineste si alte sarcini, stabilite de conducerea institutiei pentru domeniul sau de activitate.

 

4. DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA 

 

Directia Generala de Dezvoltare Urbana cuprinde doua servicii, doua birouri si trei compartimente. Conducatorul Directiei este arhitectul-sef (director executiv), existand si un post de director executiv adjunct. In cadrul Directiei Generale de Dezvoltare  isi desfasoara activitatea un numar de 3 functionari publici de conducere, 26 functionari publici de executie si 20 personal contractual.

Atributiile Directiei Generala de Dezvoltare Urbana sunt:

1.      Coordoneazã activitãtile de:

-        urbanism, amenajarea teritoriului;

-        autorizare în constructii;

-        cadastru  imobiliar - edilitar;

-        disciplina în constructii si urbanism;

-        dezvoltarea si reabilitarea zonelor rezidentiale in municipiul Ploiesti.

2.      Intocmeste programe de organizare, dezvoltare urbanisticã si de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Ploiesti si asigurã urmãrirea realizãrii lor conform prevederilor legale.

3.      Initiazã întocmirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti ce se executã din bugetul local sau din alte fonduri si avizeazã toate documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului  întocmite de persoane fizice si juridice pe teritoriul  localitãtii.

4.      Se îngrijeste de aplicarea prevederilor planului urbanistic general si a regulamentului de urbanism aferent pe care apoi le detaliazã si reglementeazã  prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si prin autorizatiile de construire si de desfiintare.

5.      Organizeazã consultarea cetãtenilor în vederea avizãrii si aprobãrii planurilor de urbanism în conformitate cu prevederile legale.

6.      Asigurã respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã, a parcurilor si rezervatiilor naturale si a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora.

7.      Propune mãsurile pentru reabilitarea unor zone si puncte din municipiul Ploiesti în vederea ridicãrii gradului de utilitate si esteticã urbanã în conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate conform legii.

8.      Propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanisticã a municipiului Ploiesti

9.      Participã ca reprezentanti ai administratiei locale la lucrãrile Comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere.

10.  Asigurã emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice  si autorizatiilor de construire si desfiintare pe teritoriul municipiului Ploiesti, în conformitate cu competentele stabilite prin legislatia in vigoare.

11.  Asigurã si urmãreste respectarea disciplinei în constructii si urbanism.

12.  Urmãreste si asigurã aplicarea corectã a Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare si urmareste proiectarea lucrãrilor de cadastru imobiliar, edilitar si a bãncilor de date urbane conform HG nr. 521/1997.

13.  Colaboreazã cu celelalte directii si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborãrii bugetului local; urmãreste modul de utilizare si asigurã gospodãrirea fondurilor destinate lucrãrilor de urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru si protectia mediului.

14.  Urmãreste întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale directiei.

15.  Directorul propune primarului angajarea, transferarea, sanctionarea si desfacerea contractelor de muncã ale personalului din subordine si alte drepturi de personal (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârsit de an, calificative etc.) în conditiile legii.

16.  Propune Primarului promovarea proiectelor de hotarari in domeniu, rãspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotãrâri, in domeniile de activitate ale directiei;

17.  Asigura si raspunde de promovarea proiectelor de hotarari in fata comisiilor de specialitate ale Consiliului Local in vederea adoptarii acestora in sedintele Consiliului Local;

18.  Asigura prezenta salariatilor corespunzator domeniului de activitate la expertizele ce se efectueaza in dosarele in care Consiliul Local este parte procesuala;

19.  Urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal;

20.  Ia masuri pentru respectarea prevederilor Legii privind aprobarea tacita si a legilor privind asigurarea transparentei decizionale in administratie;

21.  Directia Generala de Dezvoltare Urbana exercitã si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, directia colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Camera de Conturi;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul de Sãnãtate Publica Prahova;

Ø      Directia Sanitar-veterinara Prahova;

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.1. SERVICIUL AUTORIZATII CONSTRUCTII

 

Atributiile Serviciului Autorizatii Constructii sunt:

1.      Elibereazã certificate de urbanism.

2.      Elibereazã autorizatii de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrãri indiferent de valoarea lor, cãi de comunicatii, dotãri tehnico-edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier urban, amenajãri de spatii verzi, parcuri, piete, pasaje, excavãri, constructii provizorii de santier si a altor lucrãri prevãzute de lege.

3.      Elibereazã autorizatii de desfiintare pentru toate lucrãrile mentionate anterior.

4.      Asigurã consultarea de cãtre public a Registrului de autorizatii de construire si certificate de urbanism.

5.      Elibereazã certificate de urbanism pentru schimbarea destinatiei constructiilor.

6.      Elibereazã Certificate de urbanism si a autorizatii de construire pentru constructii situate în extravilanul  municipiului Ploiesti, la cererea Consiliului Judetean.

7.      Propune mãsurile de intrare în legalitate a  constructiilor executate fãrã autorizatii sau prin nerespectarea autorizatiilor.

8.      Impreunã cu Serviciul Control  Constructii stabileste mãsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentatia autorizatã.

9.      Organizeazã si întocmeste banca de date a serviciului, în vederea întocmirii bãncii de date computerizate.

10.  Participã la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Ploiesti.

11.  Ţine evidenta tuturor actelor ce le instrumenteazã si urmareste arhivarea acestora, pentru care raspunde.

12.  Urmãreste rezolvarea corespondentei în conformitate cu legislatia în vigoare.

13.  Intocmeste informãri sau raportãri la solicitarea Consiliului local si a Primarului, în termenul si forma solicitate.

14.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii în Consiliul local.

15.  Exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului. 

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Autorizatii Constructii colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Camera de Conturi;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.2. CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

 

Atributiile Compartimentului Control Disciplina in Constructii sunt:

1.      Asigurã respectarea disciplinei în constructii si urbanism conform competentelor stabilite de legislatia in vigoare.

2.      Intocmeste planurile trimestriale de control, de pãstrare a disciplinei în constructii, astfel încât fiecare stradã va fi verificatã cel putin o datã pe trimestru, plan supus aprobãrii primarului.

3.      Urmãreste respectarea disciplinei în constructii conform planurilor trimestriale si a programului de control sãptãmânal întocmit de seful biroului pe baza sesizãrilor înregistrate.

4.      Noteazã sãptãmânal din Registrul Serviciului Autorizare Constructii autorizatiile de constructii sau de desfiintãri eliberate si urmãreste realizarea constructiilor conform autorizatiilor si termenelor prevãzute.

5.      Intocmeste note de constatare în urma verificãrilor în teren a cazurilor sesizate si dispune mãsuri pentru intrarea în legalitate conform legislatiei in vigoare, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii.

6.      Primeste de la Serviciul Retele Edilitare avizele de începerea lucrãrilor pentru retele tehnico - edilitare ce se executã pe domeniul public si urmãreste încadrarea în termenele si conditiile propuse.

7.      Intocmeste, când este cazul, procesele verbale de contraventii, conform Legii nr. 50/1991 si asigurã respectarea mãsurilor dispuse.

8.      Stabileste mãsurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor de la documentatia autorizatã.

9.      In cazul nerespectãrii mãsurilor din procesul verbal de contraventii, la termenele impuse, întocmeste referate pentru Serviciul Juridic - Contencios în vederea actionãrii în instantã.

10.  Urmãreste cu sprijinul Serviciului Juridic - Contencios modul de solutionare a proceselor verbale de contraventii, respectiv darea lor în debit sau rezolutia instantelor judiciare.

11.  Urmãreste regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrãrilor autorizate pe baza declaratiilor înregistrate.

12.  Transmite organelor teritoriale financiare lista cu beneficiarii autorizatiilor de construire ce nu au transmis declaratiile cu valoarea finalã a lucrãrilor pentru stabilirea taxei de regularizare în vederea sanctionãrii conform Legii nr. 27/1994.

13.  Urmãreste stabilirea penalizãrilor pentru neplata valorii regularizate a taxei de autorizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1994.

14.  Transmite Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, în vederea initierii executãrii silite, lista cu beneficiarii autorizatiilor de construire ce nu au plãtit diferentele de taxe de autorizare si penalizãrile stabilite conform Legii nr. 27/1994.

15.  Participã la receptia constructiilor autorizate în baza înstiintãrilor transmise la Primãria municipiului Ploiesti de titularii autorizatiilor.

16.  Ţine evidenta actelor ce le instrumenteazã si a proceselor verbale de constatare a contraventiilor.

17.  Asigurã arhivarea documentelor biroului în conformitate cu prevederile legale.

18.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

19.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri in domeniul de activitate al biroului, in vederea promovãrii lor in Consiliul local.

20.  Colaboreazã cu Serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primãria municipiului Ploiesti, efectueazã analize referitoare la expertizele in constructii.

21.  Exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului  local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Compartimentul Control Constructii colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Camera de Conturi;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Directia Sanitar-veterinara Prahova;

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.3. BIROUL SECRETARIAT, ACORD UNIC

 

Atributiile Biroului Secretariat, Acord Unic sunt:

1.      Coordoneazã si urmãreste activitatea de obtinere a avizelor în vederea eliberãrii autorizatiei de construire, în baza contractelor de prestãri servicii încheiate cu beneficiarii.

2.      Asigurã urmãrirea întocmirii  documentatiei aferente fiecãrui aviz.

3.      Urmãreste derularea în timp si încadrarea în termenul legal de emitere a  avizelor de cãtre emitenti.

4.      Vizeazã contractul de prestãri servicii pentru Oficiul Public Proiect in vederea obtinerii avizelor specificate în certificatul de urbanism al beneficiarului.

5.      Verifica si vizeazã încadrarea tarifarã (Anexa 1 la contractul de prestãri servicii).

6.      Colaboreazã cu reprezentantii desemnati de emitentii de avize, în vederea respectãrii clauzelor din protocol.

7.      Verificã documentatia aferentã emiterii ACORDULUI UNIC.

8.      Participã la sedintele  sãptãmânale , în vederea eliberãrii acordului unic.

9.      Prezintã la cererea directorului adjunct rapoarte si informãri privind activitatea în cadrul biroului.

10.  Asigurã arhivarea documentelor biroului în conformitate cu prevederile legale.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Secretariat, Acord Unic colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Directia Sanitar-veterinara Prahova;

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.4. DEZVOLTARE REZIDENTIALA

 

Atributiile Compartimentului Dezvoltare Rezidentiala sunt:

1.      Urmareste derularea programului de proiectare a locuintelor- studii si proiecte pentru constructia locuintelor prin:

-        Stabilirea obiectivelor de investitii ce necesita documentatie tehnico- economica;

-        Stabilirea studiilor necesare dezvoltarii in perspectiva a municipiului din punct de   vedere urbanistic si plan cadastral;

-        Intocmirea planului de studii si proiecte;

-        Intocmirea documentatiei necesare pentru prezentarea spre aprobare de catre  Consiliul  Local  a planului de studii si proiecte;

-        Stabilirea prioritatilor in cadrul planului de studii si proiecte aprobat de Consiliul Local;

-        Lansarea comenzilor catre proiectanti pentru intocmirea studiilor si proiectelor cuprinse in planul de proiectare aprobat, in functie de alocatiile bugetare;

-        Primirea contractelor de proiectare, avizarea si semnarea lor;

-        Restituirea contractelor de proiectare;

-        Deschiderea finantarii pentru  contractele incheiate;

-        Verificarea si avizarea temelor de proiectare pentru anumite studii si planuri de urbanism de importanta deosebita intocmite de proiectanti conform contractelor;   

-        Urmarirea realizarii documentatiilor contractate in vederea predarii lor la termenele prevazute in contract;

-        Prezentarea spre aprobare a studiilor  in sedintele de lucru ale Primariei Ploiesti;

-        Intocmirea si depunerea documentatiilor pentru deschiderea de finantare, pe baza documentatiilor tehnice avizate.

2.      Organizeaza licitatia/cererea de oferte conform Legii  nr. 212/2002 pentru aprobarea O.G.nr.60/2001 pentru obiectivele de investitii privind constructia de locuinte, care presupune:

-        caiet de sarcini;

-        stabilirea comisiei de analiza a ofertelor;

-        anunt publicitar;

-        documentatia referitoare la licitatie/cerere de oferte;

-        prezentarea, primirea, deschiderea ofertelor;

-        intocmirea procesului verbal de adjudecare si anuntarea castigatorului;

-        incheierea contractului.

3.      Urmareste lucrarile de constructii la locuintele construite prin Agentia Nationala de Locuinte:

-        respectarea  prevederilor  din  documentatia  tehnica ;

-        utilizarea  materialelor prevazute  in  proiect ;

-        respectarea termenelor intermediare stabilite prin graficele  de  executie ;

-        respectarea  clauzelor din  contractul  de  executie ;

-        incadrarea  in  termenul  final  de  contract ;

-        stabilirea  lunara  a lucrarilor  fizice  executate;

-        participarea la efectuarea receptiei preliminare pentru lucrarile de  constructii  montaj terminate.

4.      Intocmeste documentatia pentru Comisia tehnica de avizare a documentatiilor tehnico-economice si a Hotararilor de Consiliu.

-        consultarea documentatiei ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local;

-        intocmirea avizelor pentru Comisia tehnica de avizare a documentatiilor;

-        anuntarea membrilor comisiei  tehnice;

-        prezentarea documentatiei membrilor comisiei;

-        intocmirea Referatului de specialitate si a Hotararilor de Consiliu;

-        supunerea spre aprobare a Hotararilor  Consiliului Local;

5.      Asigura etapele de promovare a investitiilor conform legislatiei in vigoare, tinand legatura cu ministerele de resort.

6.      Pentru indeplinirea preverderilor Ordonanta Guvernului nr. 20 / 1994 asigura:

-        primirea si intocmirea cererilor de expertizare tehnica a locuintelor;

-        centralizarea cererilor;

-        intocmirea listei cu cladirile propuse pentru expertizare;

-        intocmirea situatiei privind suma necesara pentru expertizare in anul in curs;

-        inaintarea listei Consiliului Judetean Prahova si participarea la selectia de oferte pentru desemnarea proiectantului care va intocmi expertize;

-        centralizarea cererilor pentru expertizarea cladirilor.

-        intocmirea listei pentru cladirile care se afla in zona de risc seismic in vederea  consolidarii lor.

7.      Conform Ordonantei Guvernului nr. 174/2002 privind reabilitarea termica a cladirilor asigura:

-        primirea si intocmirea cererilor de reabilitare termica a cladirilor;

-        centralizarea cererilor;

-        intocmirea listei cu cladirile de locuit ce vor fi cuprinse in proiectele pilot de reabilitare termica

-        mentinerea legaturii cu ministerele de resort

8.      In domeniul investitiilor asigura:

-        Intocmirea propunerilor pentru planul de investitii anual.

-        Definirea planului de investitii anual la nivelul valorii aprobate prin buget.

-        Urmarirea planului anual de investitii in functie de contractele de executare a lucrarilor.

-        intocmirea propunerilor de reactualizare a planului de investitii pe an si trimestre, pastrand neschimbate trimestrele expirate.

-        Tine evidenta datelor necesare pentru fiecare investitie publica.

-        Deschiderea finantarii obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobate.

9.      Intocmeste, in forma electronica, lista cuprinzand alte cheltuieli de investitii si transmiterea acesteia la D.G.F.P. si la Trezorerie;

10.  Intocmeste deschiderile de finantare pentru obiectivele de investitii urmarite;

11.  Urmareste si deconteaza situatiile prezentate de Regiile aflate in subordinea Primariei;

12.  Intocmirea in forma electronica a situatiilor solicitate de conducerea Primariei, Consiliul Local, Consiliul Judetean, Prefectura, etc;

13.  Raporteaza trimestrial Directiei Judetene de Statistica a realizarilor.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Compartimentul Dezvoltare Rezidentiala colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Directia Sanitar-veterinara Prahova;

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.5. SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA

 

Atributiile Serviciului Planificare Spatiala sunt:

1.      Propune realizarea documentatiilor de urbanism necesare dezvoltãrii urbanistice a municipiului Ploiesti.

2.      Intocmeste si propune elementele de temã de proiectare pentru documentatiile de urbanism.

3.      Asigurã elaborarea si proiectarea documentatiilor de urbanism (tip P.U.D. sau P.U.Z.) pentru obiective de interes local, în vederea concesionãrii terenului sau asigurãrii investitiilor proprii.

4.      Elaboreaza datele si tema de proiectare pentru P.U.D. si P.U.Z. pentru zonele de protectie cu anumite caractere (sanitarã, rezervatie urbanisticã, etc.) de pe teritoriul municipiului Ploiesti.

5.      Asigurã consultantã tehnicã de specialitate privind realizarea unor proiecte de investitii proprii cât si verificarea documentatiilor necesare.

6.      Asigurã obtinerea avizelor, acordurilor pentru planurile urbanistice finantate din bugetul local, precum si documentatia tehnicã necesarã obtinerii acestora.

7.      Propune organizarea licitatiilor în vederea elaborãrii documentatiilor de urbanism prevãzute de lege; asigurã elaborarea proiectelor de hotãrâri.

8.      Asigurã secretariatul tehnic al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

9.      Intocmeste rapoarte de specialitate la proiecte de hotãrâri în domeniile de activitate ale serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul Local.

10.  Face propuneri pentru reabilitarea unor zone sau puncte din municipiul Ploiesti în vederea ridicãrii gradului de utilitate publicã si esteticã urbanã.

11.  Studiazã, tinând cont de cerintele populatiei, necesitãtile urbanistice de dezvoltare a unor zone din municipiul Ploiesti.

12.  Studiazã cauzele de regres în activitatea agentilor economici pentru evitarea aparitiei unor discontinuitãti a aprovizionãrii, prestãrii de servicii, etc. cãtre populatie.

13.  Elibereazã avize pentru amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan.

14.  Asigurã consultarea populatiei, prin organizarea de dezbateri publice pentru planurile urbanistice.

15.  Rezolvã sesizãrile cetãtenilor referitoare la problemele de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.

16.  Sesizeazã Serviciul Control Disciplinã în Constructii abaterile de la prevederile actelor normative în vigoare din domeniul de activitate al biroului.

17.  In functie de limitele de competentã împreunã cu alte organe abilitate, participã la actiuni de control a legalitãtii activitãtilor desfãsurate de diferiti agenti economici.

18.  Asigurã aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul municipiului Ploiesti.

19.  Participã în comisiile de licitatii organizate pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti.

20.  Participã la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, dupã caz.

21.  Prezintã, la cererea Consiliului Local si a primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului.

22.  Organizeazã si întocmeste banca de date computerizatã de proiectare urbanã.

23.  Urmãreste rezolvarea corespondentei în conformitate cu legislatia în vigoare.

24.  Raspunde de arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislatia în vigoare.

25.  Exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Planificare Spatiala colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Directia Sanitar-veterinara Prahova;

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.6. BIROUL TOPOGRAFIE

 

Atributiile Biroului Topografie sunt:

1.      Gestioneazã, organizeazã si pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Ploiesti.

2.      Asigurã actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliarã si a planurilor cu retelele subterane de pe teritoriul municipiului Ploiesti.

3.      Analizeazã si propune puncte de vedere referitoare la patrimoniul societãtii comerciale cu capital de stat conform HG nr. 834/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

4.      Colaboreazã cu Serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primãria municipiului Ploiesti, efectueazã analize referitoare la expertizele topo.

5.      Avizeaza documentatii privind schimbul de terenuri si retrocedarile imobilelor conform legislatiei in vigoare.

6.      Colaboreazã cu Serviciul Planificare Spatiala pentru eliberarea avizelor privind amplasamentul bunurilor imobile in extravilan.

7.      Asigura intocmirea documentatiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de strazi.

8.      Elibereaza certificate de nomenclatura stradala si adresa.

9.      Urmãreste aplicarea HG nr. 521/1997 privind întocmirea lucrãrilor de cadastru imobiliar - edilitar si de constituire a bãncii de date urbane.

10.  Organizeazã si întocmeste banca de date computerizatã privind cadastrul general la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Ploiesti.

11.  Asigurã arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislatia în vigoare si raspunde pentru acestea.

12.  Rezolvã corespondenta privind activitatea biroului si rãspunde de trimiterea rãspunsurilor petentilor.

13.  Rezolvã sesizãrile cetãtenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate.

14.  Constatã contraventiile  si aplicã sanctiunile corespunzãtoare.

15.  Intocmeste rapoarte de specialitate la proiectele de hotãrâri în domeniile de activitate ale serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

16.  Face propuneri privind schimbarea destinatiei unor terenuri corespunzator necesitatilor municipiului;

17.  Prezintã la cererea Consiliului local si a primarului, rapoarte si informãri privind activitatea de cadastru general.

18.  Biroul Topografie exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Topografie colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Consiliul judetean Prahova;

Ø      Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Grupul Judetean de pompieri Prahova;

Ø      Directia Sanitar-veterinara Prahova;

Ø      Inspectoratul Judetean de Cultura Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.

 

4.7. COMPARTIMENTUL G.I.S.

 

Atributiile Compartimentului G.I.S.  sunt:

 1. Gestioneaza datele tehnice privind cadastru imobiliar- edilitar la nivelul municipiului Ploiesti ;
 2. Asigura controlul centralizat al datelor ;
 3. Participa la constituirea bancii de date prin inregistrarea si inventarierea datelor cadastrale ;
 4. Intretine baza de date privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Ploiesti 
 5. Furnizeaza date prin generarea de harti tematice;
 6. Intretine si asigura buna functionare a retelei de calculatoare din cadrul Directiei generale de Dezvoltare Urbana ;
 7. Digitizeaza hartile si planurile necesare D.G.D.U.;
 8. Gestioneaza si arhiveaza  documentatiile si fondurile de planuri din cadrul D.G.D.U ;
 9. Colaboreaza cu serviciile din cadrul D.G.D.U. in vederea solutionarii cererilor biroului de cadastru cit si a celorlalte birouri. 

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Compartimentul G.I.S colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Institutul de Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Ø      Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Ø      Institutii de proiectare-cercetare in domeniu;

Ø      Serviciile, birourile si compartimentele Directiei, precum si cele organizate la nivelul Primariei municipiului Ploiesti.

 

5. DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA RELATII EXTERNE 

 

Directia Integrare Europeana Relatii Externe cuprinde doua birouri, Biroul  Relatii Externe (6 angajati) si Biroul  Comunicare Promoare (6 angajati), precum si compartimentul Programe, Cooperare, Dezvoltare Durabila (7 angajati). In cadrul Directiei Integrare Europeana Relatii Externe isi desfasoara activitatea un numar de 20 angajati, dupa cum urmeaza: 1 director executiv, 2 sefi birouri si 17 functionari publici de executie.

Directia Integrare Europeana Relatii Externe are urmatoarele atributii principale:

1.      Asigura relatiile cu Ambasadele ce isi au sediul in Bucuresti;

2.      Intretine relatiile cu partenerii din tara si strainatate (primariile oraselor infratite si cu institutii si organizatii din strainatate, etc.);

3.      Raspunde de buna organizare si desfasurare a diferitelor manifestari culturale, artistice sau a celor ocazionate de sarbatori nationale, in colaboare cu alte institutii publice.

4.      Asigura logistica deplasarilor in strainatate (redactare mandate, pasapoarte, vize etc.);

5.      Asigura o buna colaborare cu presa locala si centrala, in vederea reflectarii cat mai exacte a activitatii Consiliului Local si Primariei municipiului Ploiesti pentru a raspunde nevoii de informare publica;

6.      Redacteaza si transmite comunicatele si stirile de presa;

7.      Asigura relatiile cu institutiile Uniunii Europene;

8.      Coordoneaza si organizeaza activitatea de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe de finantare nerambursabila;

9.      Asigura intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizând derularea Programelor U.E. sau a altor programe, anual sau de câte ori se solicita;

10.  Asigurara colaborarea cu autoritatile administratiei locale, cu organizatiile societatii civile si organizatiile nonguvernamentale, pentru dezvoltarea unor obiective comune;

11.  Identifica problemelor economice si sociale ale municipiului care intra sub incidenta asistentei acordate de U.E si formuleaza propuneri in vederea obtinerii de asistenta din partea forurilor europene;

12.  Colaboreaza cu structurile asociative ale municipiilor (Asociatia Municipiilor din România si Federatia Autoritatilor Locale din România) si Agentia de Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia în vederea accesarii si dezvoltarii de proiecte sau programe cu impact regional la nivel local;

13.  Asigura conducerea si coordonarea unitara a tuturor activitatilor ce presupun implicarea municipalitatii in relatile externe;

14.  Initiaza si urmareste derularea si finalizarea proiectelor de dezvoltare locala;

15.  Coordoneaza activitatea institutiilor socio-culturale din subordine (Teatrul “Toma Caragiu”, Filarmonica “Paul Constantinescu”, Casa de cultura a municipiului Ploiesti)

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Directia Integrare Europeana, Relatii Externe colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Guvernul Romaniei

Ø      Ministerul Administratiei si Internelor

Ø      Ministerul Afacerilor Externe

Ø      Ambasade, Institutii internationale

Ø      Federatia Autoritatilor Locale din România, Asociatia Municipiilor din România

Ø      Alianta Franceza din Municipiul Ploiesti

Ø      Institutii culturale (muzee, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti, Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti, Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti)

Ø      Politia Municipiului Ploiesti

Ø      Inspectoratul Judetean de Politie Prahova

Ø      A.D.P.P., R.A.T.P Ploiesti

Ø      Politia Comunitara Ploiesti

Ø      Comandamentul Teritorial de Jandarmi Ploiesti

Ø      Comenduirea Garnizoanei

Ø      Camera de Comert si Industrie Prahova

Ø      Prefectura Judetului Prahova

Ø      Consiliul Judetean Prahova

Ø      Protoieria Ploiesti

Ø      Mass-media locala si centrala.

 

5.1. BIROUL RELATII EXTERNE

 

Atributiile Biroului Relatii Externe sunt:

1.      Efectuarea traducerilor in/din limbile engleza, germana si franceza, pe diferite domenii de activitate, materiale solicitate atât de directiile din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, cât si de consilierii locali, strategii de dezvoltare, studii de fezabilitate si alte materiale necesare la redactarea proiectelor cu finantari externe (formulare, chestionare, etc).

2.      Intretinerea relatiilor cu Ambasadele ce isi au sediul in Romania.

3.      Intretinerea relatiilor cu primariile oraselor infratite si cu institutii si organizatii din strainatate.

4.      Redactarea mandatelor de deplasare in strainatate, pe baza invitatiilor primite.

5.      Obtinerea pasapoartelor si vizelor pentru deplasarile in strainatate ale reprezentantilor autoritatilor locale (Primarie si Consiliu Local).

6.      Intocmirea proiectelor de hotarâri, rapoartelor de specialitate si expunerilor de motive, in domeniul de activitate al biroului, in vederea promovarii lor in sedintele Consiliului Local.

7.      Redactarea corespondentei pentru Ministerul Afacerilor Externe, in vederea avizelor asupra proiectelor Acordurilor de colaborare dintre Primaria Ploiesti si alte localitati din strainatate.

8.      Prezentarea unor rapoarte si informari, la cererea Consiliului Local si a Primarului.

9.      Mentinerea legaturilor cu Cetatenii de Onoare ai Municipiului Ploiesti.

10.  Asigurarea organizarii manifestarilor ocazionate de sarbatori nationale in colaboare cu alte institutii.

11.  Colaborarea la organizarea de seminarii, conferinte internationale, actiuni culturale si sportive.

12.  Organizarea protocolului ocazionat de vizitele delegatiilor straine sau române la Consiliul Local si Primaria municipiului Ploiesti.

13.  Asigurarea materialelor de protocol pentru delegatiile din tara si strainatate.

14.  Transmiterea scrisorilor de felicitare prilejuite de diferite sarbatori crestine sau aniversari.

15.  Atragerea de fonduri de sponsorizare, pentru procurarea obiectelor de   protocol si pentru actiunile organizate de Primaria Ploiesti.

16.  Justificarea catre Serviciul Financiar-Casierie, in vederea decontarii, cheltuielile de protocol efectuate cu ocazia vizitelor diferitelor delegatii straine sau române, precum si cheltuielile ocazionate de deplasarile in strainatate ale primarului, viceprimarilor sau desemnatilor acestora.

17.  Biroul Relatii Externe exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Relatii Externe colaboreaza cu urmatoarele institutii:

Ø      Ministerul Afacerilor Externe

Ø      Ambasade, Institutii internationale

Ø      Federatia Autoritatilor Locale din România, Asociatia Municipiilor din România

Ø      Alianta Franceza din Municipiul Ploiesti

Ø      Institutii culturale (muzee, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti, Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti, Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti)

Ø      Politia Municipiului Ploiesti

Ø      Inspectoratul Judetean de Politie Prahova

Ø      A.D.P.P., R.A.T.P Ploiesti

Ø      Politia Comunitara Ploiesti

Ø      Comandamentul Teritorial de Jandarmi Ploiesti

Ø      Comenduirea Garnizoanei

Ø      Camera de Comert si Industrie Prahova

Ø      Prefectura Judetului Prahova

Ø      Consiliul Judetean Prahova

Ø      Protoieria Ploiesti

 

5.2. BIROUL COMUNICARE, PROMOVARE

 

Atributiile Biroului Comunicare, Promovare sunt:

1.      Colaborarea cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de Mass – Media;

2.      Asigura indeplinirea prevederilor Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

3.      Stabilirea de contacte si realizarea unei comunicari eficiente cu reprezentantii Mass– Media;

4.      Redactarea si transmiterea comunicatelor si stirilor de presa, prin fax sau telefon;

5.      Organizarea conferintelor de presa, pentru ca reprezentantii Primariei sa poata fi „fata in fata” cu cei care, prin scris sau prin imagine, reflecta activitatea depusa de aceasta si pentru a avea un dialog necenzurat si sincer, menit sa fie in slujba cetatenilor din Municipiul Ploiesti;

6.      Elaborarea zilnica a „Revistei Presei” ca o paleta informativa pentru conducerea Primariei Municipiului Ploiesti;

7.      Pregatirea, organizarea si promovarea manifestarilor cultural-artistice majore, desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei: Festivalul International de Poezie “Nichita Stanescu”, Concurs de Interpretare “Martian Negrea”, Concurs International de Pian “Lory Wallfisch”, Festivalul International de Caricatura “Libertate si Jurnalism”, Festivalul Castanilor, Concursul International de Canto “Eugenia Moldoveanu”, Concurs National de Muzica Culta “Paul Constantinescu”, manifestarea complexa “Sarbatori Fericite”;

8.      Sprijinirea organizatorica a actiunilor cultural-istorice, consacrate unor evenimente nationale sau locale;

9.      Dezvoltarea si valorificarea potentialului cultural al municipiului Ploiesti, in formele sale institutionalizate si atragerea personalitatilor culturale, in vederea implicarii lor in sustinerea unor actiuni de profil;

10.  Asigurarea legaturilor cu unitatile de cultura aflate in subordinea Primariei si sprijinirea acestora in rezolvarea propriilor activitati;

11.  Elaborarea unor programe de implicare a institutiilor profesioniste de cultura in viata comunitatii si a scolii;

12.  Promovarea schimburilor culturale intercomunitare si internationale sprijinirea comunitatilor etnice in proiecte de interes local ce vizeaza actul educational;

13.  Elaborarea de planuri si propuneri privind implicarea scolii, a cadrelor didactice si cea a elevilor in viata comunitatii;

14.  Initierea de actiuni si propuneri privind stimularea performantelor scolare        extracurriculare;

15.  Initierea, elaborarea si coordonarea unor programe de educatie civica si comunitara, cu implicarea unitatilor de invatamant;

16.  Stimularea aparitiei unor asociatii si cluburi ale elevilor, a revistelor  scolare, a activitatii cultural-artistice in scoli;

17.  Redactarea si tehnoredactarea diplomelor, invitatiilor, caietelor-program, afiselor, programelor manifestarilor cultural-artistice traditionale, precum si ale celor cu caracter ocazional rezolvarea problemelor organizationale, privind desfasurarea activitatii fundatiei “Excellentia 21”;

18.  Asigurarea materialelor documentar-programatice, cu privire la activitatile  legate de Institutia Cetatenilor de Onoare.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Comunicare Promovare colaboreaza cu urmatoarele institutii:

Ø      Institutii culturale (muzee, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti, Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti, Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti);

Ø      Politia Municipiului Ploiesti;

Ø      Inspectoratul Judetean de Politie Prahova ;

Ø      A.D.P.P., R.A.T.P Ploiesti ;

Ø      Politia Comunitara Ploiesti ;

Ø      Comandamentul Teritorial de Jandarmi Ploiesti ;

Ø      Prefectura Judetului Prahova;

Ø      Consiliul Judetean Prahova;

Ø      Mass-media locala si centrala.

 

5.3. PROGRAME, COOPERARE, DEZVOLTARE DURABILA

 

Atributiile Compartimentului Programe, Cooperare, Dezvoltare Durabila sunt:

1.      Coordonarea, organizarea si derularea activitatii de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe de finantare nerambursabila.

2.      Culegerea datelor generale referitoare la zonele de interes, realizarea “fisei generale” a Programelor U.E. sau a altor surse externe de finantare nerambursabila.

3.      Centralizarea ofertelor si studiilor de proiecte cu posibilitati de finantare de interes pentru comunitate.

4.      Pastrarea evidentelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmarire Programe Internationale.

5.      Intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizând derularea Programelor U.E. sau a altor programe, anual sau de câte ori se solicita.

6.      Urmarirea programului (Calendarului) U.E.  de manifestari sociale, culturale, de mediu, etc. si organizarea, împreuna cu celelalte resorturi de specialitate, a unor manifestari locale.

7.      Promovarea catre factorii interesati a ofertelor de programe din partea U.E. si a oraselor înfratite cu municipiul Ploiesti.

8.      Acordarea de asistenta potentialilor beneficiari ai programelor specifice ale U.E. la accesarea si implementarea unor proiecte finantate (co­finantate) din fonduri ale U.E.

9.      Asigurarea coordonarii si facilitarii actiunilor de asistenta directa a Delegatiei Comisiei Europene la nivelul unor parteneri din municipiul Ploiesti.

10.  Initierea si dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala.

11.  Identificarea problemelor economice si sociale ale municipiului care intra sub incidenta asistentei acordate de U.E.

12.  Realizarea unei evidente a proiectelor derulate în municipiul Ploiesti pe baza fondurilor U.E.

13.  Elaborarea de propuneri privind integrarea europeana în probleme care privesc municipiul Ploiesti.

14.  Colaboreaza cu structurile asociative ale municipiilor ( Asociatia Municipiilor din România si Federatia Autoritatilor Locale din România) si Agentia de Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia în vederea accesarii si dezvoltarii de proiecte sau programe cu impact regional la nivel local.

15.  Aplicarea prevederilor din Acordul de Asociere si din Strategia Nationala de Pregatire pentru Aderarea României la Uniunea Europeana în activitatea proprie.

16.  Elaborarea de informari privind activitatea desfasurata si stadiul aplicarii masurilor de integrare europeana.

17.  Elaborarea, împreuna cu institutiile implicate, a unor prognoze orientative si programe de dezvoltare economico - sociala locale si supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

18.  Intocmirea, anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, rapoartelor privind starea economica si sociala a municipiului Ploiesti si prezentarea la termenele prevazute de lege sau stabilite de catre primar, Consiliului Local.

19.  Intocmeste materiale de prezentare a municipiului pentru publicatii de specialitate.

20.  Asigurarea colaborarii administratiei locale cu organizatiile societatii civile si organizatiile nonguvernamentale, pentru dezvoltarea unor obiective comune.

21.  Tine si raspunde de evidenta tuturor actelor ce le instrumenteaza.

22.  Urmareste rezolvarea corespondentei în conformitate cu legislatia în vigoare.

23.  Intocmeste rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotarâri, în vederea promovarii lor în Consiliul local.

24.  Serviciul Programe Cooperare, Dezvoltare Durabila exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Programe Cooperare, Dezvoltare Durabila colaboreaza cu urmatoarele institutii:

Ø      Prefectura Judetului Prahova - Directia Integrare Europeana si Relatii Externe

Ø      Consiliul Judetean Prahova - Directia de Integrare Europeana

Ø      Agentia de Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia

Ø      Asociatia Municipiilor din România

Ø      Federatia Autoritatilor Locale din România

Ø      Camera de Comert si Industrie Prahova

Ø      Departamentul de Promovare si Integrare Europeana

Ø      Departamentul de Consultanta pentru Dezvoltarea       Afacerilor

Ø      Inspectoratul pentru Protectia Mediului Prahova;

Ø      Regiile si societatile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Ploiesti;

Ø      Ambasade;

Ø      Institutii Internationale;

Ø      Federatia Autoritatilor Locale din România;

Ø      Asociatia Municipiilor din România;

Ø      Finantatori fonduri nerambursabile;

Ø      Organizatii neguvernamentale si uniuni patronale;

Ø      Inspectoratul Judetean de Politie Prahova;

Ø      Politia Municipiului Ploiesti;

Ø      Directia de Sanatate Publica Prahova;

Ø      Directia Muncii si Solidaritatii Sociale Prahova;

Ø      Inspectoratul scolar Judetean Prahova;

Ø      Directia Judeteana de Protectie Sociala Prahova;

Ø      Directia Judeteana de Statistica Prahova;                       

Ø      Alte compartimente ale Primariei sau cu alte institutii ce pot furniza datele necesare promovarii de programe U.E.

 

6. DIRECTIA RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL

 

Directia Resurse Umane, Relatii cu Publicul are urmatoarele atributii principale:

 1. Asigurã aplicarea reglementãrilor legale privind salarizarea personalului din Primãria Ploiesti; acordã îndrumare unitãtilor bugetare de subordonare locala în realizarea unei corecte salarizãri a personalului acestora.
 2. Intocmeste proiectul de hotãrâre pentru aprobarea de cãtre Consiliul local al municipiului Ploiesti a organigramei, statelor de functii si de personal, împreunã cu anexele legale; acordã sprijin si îndrumare unitãtilor bugetare aflate în subordine in întocmirea propriilor state de functii si de personal.
 3. In colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget si urmãreste folosirea eficientã si în conformitate cu prevederile legale a acestuia.
 4. Coordoneaza activitatea de proiectare, implementare, certificare si mentinere a sistemului  de managament al calitatii (SMQ) conform standardului international ISO 9001: 2000, in cadrul Primariei Municipiului Ploiesti;
 5. Supravegheaza sistemul de management al calitatii;
 6. Asigura legatura permanenta cu publicul prin organizarea si  coordonarea activitatii de relatii cu publicul la nivelul Primariei municipiului Ploiesti;
 7. Asigura transmiterea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
 8. Asigura transmiterea cererilor si a scrisorilor care nu sunt de competenta administratiei locale catre societatile comerciale, regiile si institutiile de a caror calitate depinde solutionarea acestora, urmarind modul de solutionare si transmitere a raspunsurilor catre petenti;
 9. Supravegheaza activitatea de organizare a audientelor sustinute de primar, viceprimar si secretarul Primariei;
 10. Organizeazã activitatea de prevenire a populatiei împotriva atacurilor din aer si a dezastrelor;
 11. Asigurã pregãtirea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie, precum si protectia populatiei prin înstiintare, alarmare, adãpostire si evacuare, protectia bunurilor materiale de orice naturã împotriva efectelor armelor nucleare, biologice si chimice;
 12. Supravegheaza si asigura indeplinirea urmatoarelor activitati:

1.      Urmarirea modului cum sunt duse la indeplinire prevederile hotararilor Consiliului  Local si a dispozitiilor Primarului, precum si respectarea metodologiei stabilite in acest sens, asigurand informarea Primarului asupra acestui aspect;

2.      Urmarirea functionalitatii compartimentelor de specialitate si a serviciilor publice si propunerea de masuri pentru cresterea operativitatii in solutionarea problemelor contribuind la organizarea unor activitati sau servicii;

3.      Stabilirea masurilor ce se impun pentru functionarea eficienta a serviciilor publice, inclusiv pentru regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local;

4.      Prezentarea la cererea Consiliului Local si a Primarului de rapoarte si informari.

 1. Indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitii ale conducerii Primariei, hotarari ale Consiliului Local.

In exercitarea atributiilor ce ii revin Directia Resurse Umane, Relatii cu Publicul colaboreaza cu:

Ø     Prefectura Judetului Prahova

Ø     Consiliul Judetean Prahova

Ø     Directia Muncii si Protectiei Sociale Prahova

Ø     Inspectoratul  Scolar Judetean Prahova

Ø     Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Ø     Directia Judeteana de Telecomunicatii Prahova

Ø     Directia Judeteana pentru Statistica Prahova

Ø     Institutiile din subordinea Consiliului Local Ploiesti

 

6.1 SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

 

In cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ, Reglementari isi desfasoara activitatea  8 angajati: un sef serviciu si 7 functionari publici de executie. Serviciul este subordonat in mod direct Primarului municipiului Ploiesti. Serviciul coordoneaza si activitatea Biroului Administrativ Intretinere in cadrul caruia isi desfasoara activitatea un sef birou si 16 angajati, toti personal contractual.

Atributiile Serviciului Resurse Umane, Administrativ sunt:

1.      Asigurã aplicarea reglementãrilor legale privind salarizarea personalului din Primãria Ploiesti; acordã îndrumare unitãtilor bugetare de subordonare locala în realizarea unei corecte salarizãri a personalului acestora.

2.      Intocmeste proiectul de hotãrâre pentru aprobarea de cãtre Consiliul local al municipiului Ploiesti a organigramei, statelor de functii si de personal, împreunã cu anexele legale; acordã sprijin si îndrumare unitãtilor bugetare aflate în subordine in întocmirea propriilor state de functii si de personal.

3.      In colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget si urmãreste folosirea eficientã si în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

4.      Efectueazã lucrãrile privind evidenta si miscarea personalului din Primãria municipiului Ploiesti.

5.      Intocmeste proiectele de dispozitii si celelalte lucrãri privind încadrarea si promovarea în muncã si de verificarea îndeplinirii de cãtre solicitanti a conditiilor prevãzute de lege.

6.      Efectueazã lucrãrile legate de încadrarea, pensionarea si încetarea contractului de muncã, pentru personalul contractual din cadrul Primãriei  Municipiului Ploiesti.

7.      Efectueazã lucrãrile legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea si încetarea raportului de muncã, pentru functionarii publici din cadrul Primãriei MunicipiuluiPloiesti.

8.      Asigurã întocmirea, completarea si pãstrarea carnetelor de muncã ale salariatilor din Primãria Ploiesti.

9.      Asigura înregistrarea si pãstrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale personalul contractual, a rapoartelor de evaluare ale functionarilor publici si a fiselor posturilor din cadrul serviciilor Primãriei Ploiesti.

10.  Organizeazã în luna decembrie pentru anul urmãtor, programarea concediilor de odihnã ale salariatilor aparatului propriu si urmãreste efectuarea acestora.

11.  Tine evidenta zilelor de concediu medical ,concediu de odihna, concediului de studii si a concediului fãrã platã pentru salariatii Primariei Municipiului Ploiesti si verifica foile de pontaj intocmite de sefii de compartimente.

12.  Intocmeste note de concediu privind concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata si concediul acordat pentru studiile salariatiilor Primariei Municipiului Ploiesti si le comunica Serviciului Financiar;

13.  Elibereazã adeverinte solicitate de personalul din cadrul Primariei Ploiesti privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranti, etc.

14.  Elibereazã si tine evidenta legitimatiilor de serviciu a salariatilor Primãriei, precum si a consilierilor locali.

15.  Organizeazã concursuri si examene în vederea ocupãrii posturilor vacante.

16.  Rãspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de  concurs; asigurã secretariatul acestei comisii.

17.  Intocmeste situatii statistice legate de salarizarea si numãrul de personal al Primãriei, cerute de Directia Judeteana de Statistica Prahova si Directia Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Prahova.

18.  Intocmeste situatia privind biletele de odihnã si tratament solicitate de salariatii Primãriei, repartizând biletele primite de la Directia Muncii si Solidaritatii Sociale în ordinea cererilor.

19.  Intocmeste si tine evidenta legitimatiilor de transport pentru persoanele ce au muncã de teren.

20.  Intocmeste si tine evidenta salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor pânã la 2 ani.

21.  Intocmeste contractele de munca si urmãreste respectarea lor legalã.

22.  Intocmeste si tine evidenta Registrului general de evidenta a salariatilor privind evidenta personalului contractual al Primariei Municipiului Ploiesti;

23.  Asigura intocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale si personale ale functionarilor publici ai Primariei Municipiului Ploiesti;

24.  Tine evidenta si intocmeste Registrul Declaratiilor de interese;

25.  Tine evidenta declaratiilor de avere;

26.  Intocmeste si tine evidenta Listei pentru avansare si promovare a functinarilor publici;

27.  Prezintã, la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informãri privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.

28.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovãrii lor in Consiliul local.

29.  Introduce si actualizeaza programul continând datele functionarilor publici si comunica in termen de 10 zile orice modificare intervenita in situatia acestora la Agentia Nationala a Functionarilor Publici;

30.  Elibereaza la cerere copii dupa carnetele de munca solicitate de salariatii Primariei Municipiului Ploiesti ;

31.  Intocmeste si tine evidenta ecusoanelor salariatilor Primariei Municipiului Ploiesti precum si a legitimatiilor de control a unitatilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

32.  Intocmeste Registrul pentru evidenta datelor personale ale salariatilor Primariei Municipiului Ploiesti;

33.  Supravegheaza activitatea de inregistrare si evidenta a contractelor de garantie;

34.  Exercitã si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale primarului.

 

ADMINISTRATIV :

 

1.      Asigurã conditiile materiale pentru functionarea Primãriei.

2.      Asigurã aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întretinere, obiecte de inventar pentru personalul primãriei.

3.      Asigurã administrarea mijloacelor fixe aflate în gestiune.

4.      Organizeazã si rãspunde de evidenta gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întretinere, obiectelor de inventar.

5.      Organizeazã activitatea de dispecerat a soferilor si a ofiterilor de serviciu la domiciliu;

6.      Asigurã efectuarea abonamentelor la publicatii de specialitate necesare desfãsurãrii activitãtii compartimentelor functionale.

7.      Ţine evidenta autoturismelor care deservesc Consiliul local si Primaria municipiului Ploiesti;

8.      Efectueazã inventarieri anuale sau ori de câte ori este cazul.

9.      Gestioneazã valorile materiale din magazia Primariei municipiului Ploiesti.

10.  Colaboreazã cu celelalte servicii ale Primariei municipiului Ploiesti în executarea atributiilor specifice.

11.  Ţine evidenta tuturor actelor ce le instrumenteazã.

12.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind   activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.

13.  Intocmeste situatii pentru mentinerea in cotele stabilite a cheltuielilor cu telefoanele stabilite conform O.G.80/2001 modificate si propune masuri de respectare a acestor cote;

14.  Asigura exploatarea la parametrii maximi a centralei telefonice prin utilizarea programului de taxare;

15.  Asigura colaborarea cu ROMTELECOM, CONNEX, ORANGE pentru utilizarea serviciilor puse la dispozitie de acestea (infiintarea,mutarea sau desfiintarea numerelor de telefon interioare, directe sau   faxuri, aparate de card , roaming);

16.  Serviciul Administrativ exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Administrativ colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      ROMTELECOM Prahova;

Ø      S.C.DISTRIGAZ Prahova;

Ø      S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- Prahova;

Ø      R.A.T.P. Ploiesti,

Ø      S.C.  Serviciul Salubritate Bucuresti  S.A..;

Ø      Consiliul Judetean;

Ø      S.C. APA NOVA S.A.;

Ø      S.C. DALKIA S..R.L.;

Ø      Trezoreria Ploiesti.

 

6.2. BIROUL ADMINISTRATIV INTRETINERE

 

1.      Asigurã organizarea activitãtii personalului de întretinere.

2.      Controleazã si asigurã curãtenia în spatiile Primãriei.

3.      Face propuneri pentru contractarea cu agenti economici a lucrãrilor ce depãsesc posibilitãtile tehnice ale salariatilor biroului.

4.      Colaboreazã cu celelalte compartimente ale Primãriei în executarea atributiilor specifice.

5.      Biroul Intretinere exercitã si alte atributii stabilite prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

6.3. MANAGEMENTUL CALITATI (ISO 2000)

 

1.      Intocmeste programul pentru proiectarea, implementarea, certificarea, supravegherea si mentinerea sistemului de managament al calitatii (SMQ) conform standardului international ISO 9001: 2000, in cadrul Primariei Municipiului Ploiesti;

2.      Desfasoara auditul de evaluare (diagnosticare) a situatiei existente la nivelul Primariei Municipiului Ploiesti;

3.      Analizeaza situatia existenta si intocmeste raportul de audit, evidentiind neconformitatile fata de cerintele ISO 9001: 2000 si prezentand propunerile privind pasii de urmat in vederea implementarii acestui sistem;

4.      Prezinta conducerii institutiei (persoanei din managementul de varf care participa la proiectarea, implementarea, certificarea, mentinerea si supravegherea sistemului) raporul de audit cu principalele neconformitati si propunerile de masuri corective.

5.      Realizeaza instruirea personalului in vederea construirii, implementarii si certificarii unui SMQ in conformitate cu cerintele ISO 9001: 2000, pe etape si niveluri;

6.      Desfasoara audituri de evaluare a implementarii SMQ;

7.      Urmareste ordonarea si disciplinarea activitatilor, in sensul  cresterii eficientei si eficacitatii serviciilor;

8.      Intocmeste rapoarte de audit corespunzatoare, care includ neconformitatile constatate, programul de masuri corective/preventive si criteriile privind alegerea unui organism certificator potrivit;

9.      Stabileste impreuna cu reprezentantul managementului de varf si cu directorii/sefii serviciilor, care sunt masurile corective pentru neconformitatile consemnate;

10.  Justifica alegerea organismului de certificare;

11.  Pune la dispozitia organismului de certificare toate documentele necesare pentru desfasurarea auditului  in scopul certificarii;

12.  Supravegheaza sistemul de management al calitatii dupa certificare, in sensul aplicarii principiului “IMBUNATATIRE CONTINUA”.

 

6.4. RELATII CU PUBLICUL

 

1.      Asigura legatura permanenta cu publicul;

2.      Organizeaza audientele sustinute de primar, viceprimar, secretarul general al Primariei si asigura informatiile cerute de persoanele care solicita audiente;

3.      Transmite compartimentelor din cadrul Primariei Ploiesti problemele ce au facut obiectul audientelor;

4.      Solicita birourilor si serviciilor Primariei informatii cu privire la solutionarea cererilor celor care au fost in audienta si comunica petentilor raspunsul primit;

5.      Primeste, inregistreaza, repartizeaza si verifica pe teren solutionarea sesizarilor transmise de Guvernul Romaniei, Senat, Camera Deputatilor, Prefectura Judetului Prahova,  Consiliul Judetean Prahova, precum si a celor inregistrate la audientele acordate de executivul primariei;

6.      Tine evidenta tuturor actelor ce le instrumenteaza;

7.      Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare;

8.      Colaboreaza cu celelalte birouri si servicii ale primariei in executarea atributiilor specifice;

9.      Prezinta la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informari privind activitatea biroului, in termenul si forma  solicitata;

10.  Compartimentul  Relatii cu Publicul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale Primarului sau ale Directorului Directiei  Resurse Umane, Relatii cu Publicul;

11.  Urmareste transmiterea cererilor si a scrisorilor care nu sunt de competenta administratiei locale catre societatile comerciale, regiile si institutiile de a caror calitate depinde solutionarea acestora, urmarind modul de solutionare si transmitere a raspunsurilor catre petenti;

In exercitarea  atributiilor ce ii revin, Compartimentul Relatii cu Publicul colaboreaza cu urmatoarele institutii:

Ø     Prefectura Judetului Prahova

Ø     Consiliul Judetean Prahova

Ø     Directia Muncii si Protectiei Sociale Prahova

Ø     Inspectoratul  Scolar Judetean Prahova

Ø     Directia Sanitara Prahova

Ø     Inspectoratul Judetean de Sanatate Publica Prahova

Ø     Agentia de Stat pentru Protectia Mediului Prahova

Ø     Politia Municipiului Ploiesti

Ø     Uniunea Asociatiilor de Proprietari a Municipiului Ploiesti

Ø     R.A.T.P. Ploiesti, R.A.T. S. P.  Ploiesti

Ø     SC Dalkia SA , S.S.B Bucuresti

 

6.5. PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA MUNCII

 

1.      Organizeazã activitatea de prevenire a populatiei împotriva atacurilor din aer si a dezastrelor.

2.      Asigurã pregãtirea formatiunilor de protectie civilã pentru interventie.

3.      Asigurã protectia populatiei prin înstiintare, alarmare, adãpostire si evacuare, protectia bunurilor materiale de orice naturã împotriva efectelor armelor nucleare, biologice si chimice.

4.      Intocmeste si prezinta spre aprobare primarului si spre avizare sefului inspectoratului de protectie civila judetean Planul de protectie civila al municipiului, Planul de protectie si interventie in caz de dezastre, Planul pregatirii de protectie civila, Planul de control la agentii economici si institutiile publice, Dosarul cu organizarea protectiei civile, Dosarul cu inzestrarea  protectiei civile, Dosarul cu pregatirea de protectie civila; actualizeaza documentele enumerate potrivit ordinelor si dispozitiunilor in vigoare.

5.      Asigurã, impreuna cu  organele de specialitate, asanarea teritoriului de munitia rãmasã neexplodatã.

6.      Participã în comun cu alte forte ale Sistemului Apãrãrii Nationale la actiuni de limitare si lichidare a urmãrilor atacurilor aeriene si dezastrelor. Tine evidenta fortelor, mijloacelor si utilajelor ce pot participa la actiuni de interventie.

7.      Urmãreste mentinerea în stare operationalã a sistemului de înstiintare - alarmare, mentinerea în stare de functionare a retelei de puncte de comandã si a adãposturilor de protectie civila special construite.

8.      Indrumã, controleazã si sprijinã comisiile de protectie civilã de la nivelul agentilor economici si institutiile publice din municipiu.

9.      Stabileste programul de pregãtire, activitatea comisiilor, planul de protectie civilã, tematica de pregãtire pentru personalul de conducere si formatiile de Protectie Civilã, asigurând bibliografia pentru desfãsurarea temelor din planul de pregãtire.

10.  Organizeazã si conduce nemijlocit antrenamentele si exercitiile cu formatiile, în care scop alarmeazã si subunitãtile de serviciu pentru interventie de la municipiu si agentii economici.

11.  Pregãteste si desfãsoarã exercitiile de alarmare publicã si exercitiile  complexe în cadrul aplicatiilor interjudetene.

12.  Participa la sedintele de acord unic si avizeaza documentatiile pentru obtinea autorizatiilor de construire.

13.  Propune si urmãreste dotarea Protectiei Civile cu tehnicã si materiale, în conformitate cu normele de înzestrare.

14.  Organizeazã si desfãsoarã exercitii practice la societãtile comerciale cu surse potentiale de accident chimic.

15.  Participã la sedintele Comisiei municipale de apãrare împotriva dezastrelor.

16.  Asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii

17.  Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri in domeniile de activitate ale compartimentului, in vederea promovãrii lor in Consiliul local.

18.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea compartimentului, in termenul si forma solicitata.

19.  Compartimentul Protectie Civila exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau Directorului;

Compartimentul Protectie Civila si Protectia Muncii in exercitarea atributiilor ce ii revin, colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Prahova

Ø      Politia Municipiului Ploiesti

Ø      Grupul Judetean de Pompieri Prahova

Ø      Directia de Sanatate Publica Prahova

Ø      Directia Sanitar-Veterinara Prahova

Ø      Directia Judeteana de Telecomunicatii Prahova

Ø      Directia Judeteana pentru Statistica Prahova

Ø      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Ø      Statia Meteo Ploiesti

Ø      Regia Autonoma “Apele Romane” Prahova

Ø      S.C. „Distrigaz-Sud” – Sucursala Ploiesti

Ø      Conel – S.C. Electrica – S.D. Ploiesti

Ø      Serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local

 

7. SERVICIUL AUDITARE INTERNA

 

In cadrul Serviciului Auditare Interna isi desfasoara activitatea  10 angajati: un sef serviciu si 9 functionari publici de executie. Serviciul este subordonat in mod direct Primarului municipiului Ploiesti.

Atributiile Serviciului Auditare Interna sunt:

1.      Efectueaza misiunile de audit public intern potrivit planului anual de audit aprobat de  ordonatorul principal de credite si cu respectarea metodologiei specifice acestei activitati;

2.      Elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea;

3.      Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

4.      Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

5.      Informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

6.      Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

7.      Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit;

8.      Efectuarea de misiuni de audit public intern atat asupra activitatii serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti cat si asupra unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Misiunile de audit public intern au in vedere in principal urmatoarele obiective:

-        angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

-        platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

-        vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

-        concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

-        constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate de incasarea aceastora;

-        alocarea creditelor bugetare;

-        sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

-        sistemul de luare a deciziilor;

-        sistemul de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-        sistemele informatice;

            Serviciul Auditare Interna efectueaza misiuni de audit public intern atat asupra activitatii serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti cat si asupra unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

                                                      Efectueaza si alte misiuni de audit public intern dispuse de catre ordonatorul principal de credite, cu respectarea normelor legale.

 

8. DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA JURIDIC-CONTENCIOS

 

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios este subordonata direct Secretarului municipiului Ploiesti si cuprinde: Serviciul Secretariat Registratura (8 angajati), Serviciul Juridic contencios si Legislatie Speciala (15 angajati) , Biroul Legislatie Speciala (6 angajati), Compartimentul Relatia cu Consiliul Local, Reglementari (6 angajati), Compartimentul Autorizatii Libera Practica(3 angajati). In cadrul Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios isi desfasoara activitatea un numar de 39 angajati, dupa cum urmeaza: 1 director executiv, 2 sefi serviciu, 1 sef birou, 23 functionari publici de executie si 12 personal contractual.

Principalele atributii ale Directiei Administratie Publica, Juridic–Contencios sunt:

1.      Asigura circulatia documentelor adresate Primãriei Ploiesti si Consiliului local precum si comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local si raspunde de respectarea termenelor;

2.      Coordoneaza activitatea de arhiva si asigura asistenta de specialitate in redactarea documentelor pentru toate compartimentele Primariei municipiului Ploiesti;

3.      Asigura si raspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de elaborare, verificare si adoptare a hotãrârilor Consiliului local si dispozitiilor primarului, precum si a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului local si Primarului si verificã legalitatea acestora, în ceea ce priveste continutul si forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare;

4.      Asigurã convocarea Consiliului local în sedintele ordinare si extraordinare, precum si aducerea la cunostinta publicã a hotãrârilor si dispozitiilor de interes general, precum si datele si locul de desfãsurare a sedintelor  Consiliului local;

5.      Organizeaza, coordoneaza si conduce activitatile necesare pentru buna desfasurare a sedintelor Consiliului local al municipiului Ploiesti si comunica Prefectului, în termenul prevãzut de lege, hotãrârile adoptate de  Consiliul local si dispozitiile Primarului;

6.      Raspunde de organizarea, coordonarea si conducerea asistentei juridice in cauzele aflate pe rolul instantelor judecãtoresti, in care figureazã ca parte Consiliul local prin intocmirea actiunilor care se înainteazã în instantã, împreuna cu  documentatia necesara, exercitarea cailor legale de atac pentru apãrarea domeniului public si privat al municipiului, a drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial si a altor drepturi si obligatii legale, primirea, analiza si solutionarea corespondentei specifice;

7.      Asigura si raspunde de aplicarea noilor competente ce revin autoritatilor publice locale potrivit actelor normative nou adoptate. Ia masuri pentru cunoasterea acestora si difuzarea catre cei interesati;

8.      Asigura si raspunde de aplicarea la nivelul local a prevederilor Legii fondului funciar;

9.      Asigurã consultantã juridicã compartimentelor functionale ale Primãriei;

10.  Raspunde de analiza, indrumarea, organizarea, coordonarea si conducerea activitatii privind aplicarea Legii nr. 10/2001;

11.  Organizeaza, coordoneaza si conduce analiza si indrumarea activitatii privind Registrul Agricol conform Ordonantei Guvernului României nr. 1/1992;

12.  Organizeaza, coordoneaza si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea  prevederilor Legii nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de rãzboi;

13.  Organizeaza, coordoneaza si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea  prevederilor Legii nr. 42/1991 privind drepturile revolutionarilor;

14.  Organizeaza executarea mãsurãtorile de teren si intocmirea planurilor de situatie;

15.  Intocmeste si prezinta informarile prevazute de legislatia in vigoare catre Consiliul Local;

16.  Prezintã, la cererea Consiliului local, Primarului si Secretarului municipiului, rapoarte si informãri privind activitatea Directiei, in termenul si forma solicitata;

In exercitarea atributiilor ce ii revin Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios colaboreaza cu:

Ø         Instante judecatoresti;

Ø         Organele de cercetare si urmarire penala;

Ø         Politia municipiului Ploiesti;

Ø         Comandamentul Militar al judetului Prahova;

Ø         Directia Judeteana de Statistica Prahova;

Ø         Directia Sanitara Prahova.

Ø         Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

Ø         Serviciile publice si regiile  din subordinea Consiliului Local Ploiesti;

Ø         Institutiile bancare din municipiul Ploiesti;

Ø         Inspectoratul Şcolar Judetean Prahova;

Ø         Consiliul Judetean Prahova;

Ø         Prefectura judetului Prahova;

Ø         Guvernul României:

Ø         Serviciile publice de subordonare locala;

Ø         Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primãria municipiului Ploiesti.

 

8.1. COMPARTIMENTUL AUTORIZATII LIBERA PRACTICA

 

 1. Asigura verificarea, primirea actelor necesare in vederea emiterii de avize in baza O.G. nr. 16/2001, eliberarea acestora, precum si inaintarea catre Prefectura in vederea obtinerii autorizatiei de colectare;
 2. Emite notele de plata pentru taxa de eliberare, modificare si viza anuala a autorizatiilor la Legea nr. 507/2002, corespunzatoare fiecarei activitati;
 3. Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din cadrul Primariei in vederea desfasurarii in bune conditii a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul biroului;
 4. Inregistreaza si tine evidenta contractelor de garantie mobiliara;
 5. La cererea agentilor economici initiaza procedura de anulare a autorizatiilor

           emise;

 

8.2. SERVICIUL SECRETARIAT REGISTRATURA

 

1.      Asigurã circulatia documentelor adresate Primãriei Ploiesti si Consiliului local precum si comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; urmãreste realizarea rãspunsurilor în termenul legal.

2.      Asigurã evidenta si distribuirea corespondentei primite prin posta secretã cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

3.      Asigurã activitatea de cabinet la primar si secretar.

4.      Asigurã întocmirea proceselor verbale ale sedintelor  Consiliului local.

5.      Pãstreazã arhiva primãriei, preia periodic, de la compartimentele  acesteia documentele ce trebuie pãstrate în arhivã.

6.      Efectueazã împreunã cu personalul specializat în domeniul arhivistic din cadrul Primãriei, operatiunea de selectionare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de fiecare compartiment în parte si a indicatorului termenelor de pãstrare a diverselor documente.

7.      Rãspunde de arhivarea, în conditiile legii, a tuturor documentelor emise de Consiliul local si Primar în numele acestora;

8.      Elibereazã, sub semnãtura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva Primãriei sau Consiliului local, în afara acelora cu caracter secret stabilit în conditiile legii.

9.      Indrumã activitatea de secretariat, circulatia documentelor, solutionarea operativã a   corespondentei si luarea mãsurilor legale de conservare si selectionare a fondului arhivistic. Controleazã aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare pe linia activitãtii de arhivã  si stabileste mãsurile ce se impun potrivit legii;

10.  Serviciul Secretariat Registratura exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

8.3. COMPARTIMENTUL RELATIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARI

 

1.      Asigura procedura de elaborare, verificare si adoptare a hotãrârilor Consiliului local si dispozitiilor primarului, precum si a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului local si Primarului si verificã legalitatea acestora, în ceea ce priveste continutul si forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare.

2.      Asigurã convocarea Consiliului local în sedintele ordinare si extraordinare.

3.      Asigurã aducerea la cunostinta publicã a hotãrârilor si dispozitiilor de interes general, precum si datele si locul de desfãsurare a sedintelor  Consiliului local.

4.      Pune la dispozitia membrilor Consiliului local întreaga documentatie legatã de sedintele Consiliului, precum si actele normative care au legãturã cu activitatea Consiliului local; materialele înscrise în ordinea de zi a sedintelor ordinare vor fi prezentate cu 14 zile înainte, iar cele pentru sedintele extraordinare cu 7 zile înainte.

5.      Elaboreazã proiectele ordinii de zi ale sedintelor Consiliului Local si actioneazã ca initiatorii de proiecte de hotãrâri sã prezinte aceste materiale la timp, întocmite corespunzãtor, însotite de avizele necesare comisiilor de specialitate si de rapoartele serviciilor de specialitate.

6.      Comunica Prefectului, în termenul prevãzut de lege, hotãrârile adoptate de  Consiliul local si dispozitiile Primarului; aduce la cunostinta celor interesati hotararile si dispozitiile in termenele prevãzute de lege.

7.      Asigurã îndosarierea proceselor – verbale ale sedintelor precum si a documentelor dezbãtute în sedintele consiliului în dosare speciale si rãspunde de pãstrarea lor.

8.      Legalizeazã semnãturi si confirmã autenticitatea copiilor cu actele originale, cu exceptia celor care se elibereazã de autoritãtile publice centrale.

9.      Intocmeste, împreunã cu alte compartimente, informãri privind aducerea la îndeplinire a mãsurilor stabilite prin hotãrâri si dispozitii.

10.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea compartimentului, in termenul si forma solicitata.

11.  Compartimentul Relatia cu Consiliul Local, ReglementarI exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului

 

8.4. SERVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS SI LEGISLATIE SPECIALA

 

1.      Asigura asistenta juridica in cauzele aflate pe rolul instantelor judecãtoresti sau   Colegiului Jurisdictional al Camerei de Conturi, in care figureazã ca parte municipiul Ploiesti.

2.      Initiaza actiunile care se înainteazã în instantã, împreuna cu  documentatia necesara.

3.      Exercita cãile legale de atac pentru apãrarea domeniului public si privat al municipiului, a drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial si a altor drepturi si obligatii legale.

4.      Studiazã dosarele aflate pe rol si tine evidenta acestora.

5.      Solicita investirea cu titlu executoriu a hotãrârilor judecãtoresti ramase definitive.

6.      Intocmeste dosarele de executare silitã.

7.      Comunicã hotãrârile judecãtoresti compartimentelor interesate.

8.      Primeste, analizeazã si solutioneazã corespondenta specificã.

9.      Colaboreazã cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza cãrora se întocmesc documentatiile si se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociere, expropriere).

10.  Asigurã consultantã juridicã compartimentelor functionale ale Primãriei.

11.  Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

12.  Serviciul Juridic - Contencios si Legislatie Speciala exercitã si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

13.  Coordoneaza activitatea Biroului Juridic si Legislatie Speciala.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Juridic-Contencios si Legislatie Speciala  colaboreazã cu urmãtoarele institutii:

Ø      Instante judecatoresti (Curtea de Conturi Ploiesti, Judecãtoria Ploiesti, Tribunalul Prahova, Curtea de Apel Ploiesti, Curtea Suprema de Justitie)

Ø      Parchetul Local de pe lângã Judecãtoria Ploiesti;

Ø      Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

Ø      Politia municipiului Ploiesti;

Ø      Serviciile publice si regiile  din subordinea Consiliului Local Ploiesti;

Ø      Institutiile bancare din municipiul Ploiesti;

Ø      Inspectoratul Şcolar Judetean Prahova;

Ø      Consiliul Judetean Prahova;

Ø      Prefectura judetului Prahova;

Ø      Guvernul României:

Ø      Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primãria municipiului Ploiesti.

           

8.5. BIROUL JURIDIC SI LEGISLATIE SPECIALA

 

1.      Analizeaza, indruma si coordoneaza activitatea privind aplicarea Legii nr. 10/2001.

2.      Analizeaza notificarile formulate in baza Legii nr. 10/2001.

3.      Inregistreaza notificarile formulate in baza Legii nr. 10/2001 transmise de alte compartimente in evidenta carora se afla aceste notificari.

4.      Rezolva cererile si intocmeste documentatiile pentru aplicarea Legii nr. 10/2001.

5.      Identifica imobilele ce formeaza obiectul dosarelor ce urmeaza sa fie analizate de Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001 si de Comisia interna de evaluare a bunurilor preluate in mod abuziv.

6.      Pregateste dosarele pentru a fi discutate in sedintele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 si ale Comisiei interne de evaluare a bunurilor preluate in mod abuziv.

7.      Intocmeste referate privind dosarele cu notificari formulate in baza Legii nr. 10/2001.

8.      Intocmeste, organizeaza si gestioneaza baza de date a biroului.

9.      Redacteaza si raspunde de intocmirea dispozitiilor privind notificarile formulate in baza Legii nr. 10/2001.

10.  Completeaza procesele-verbale de punere in posesie pentru imobilele restituite in baza Legii nr. 10/2001.

11.  Rezolva corespondenta privind activitatea biroului conform legislatiei in vigoare.

12.   Prezinta la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informari privind activitatea biroului, in forma si termenul solicitate.

13.  Analizeazã, îndrumã si coordoneazã activitatea  privind Registrul Agricol conform Ordonantei Guvernului României nr. 1/1992.

14.  Urmãreste completarea corectã potrivit legii, a evidentei specifice din Registrul Agricol.

15.  Asigurã eliberarea certificatelor de producãtor si a biletelor de adeverire a proprietãtii si sãnãtãtii animalelor din gospodãriile populatiei pe baza evidentei specifice din Registrul Agricol si a controlului efectuat în teren.

16.  Intocmeste si actualizeazã evidenta crescãtorilor de animale de pe teritoriul municipiului Ploiesti.

17.  Elibereazã certificate privind detinerea de teren agricol pe teritoriul municipiului Ploiesti, necesare întocmirii formelor pentru somaj.

18.  Intocmeste documentatiile pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar.

19.  Elibereazã adeverintele în urma emiterii ordinului Prefectului sau, dupã caz, a hotãrârii Comisiei Judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar.

20.  Asigura evidenta si folosirea rationala si completa a terenurilor agricole apartinând producãtorilor privati si a terenurilor din administrarea Consiliului local.

21.  Controleazã si determinã aplicarea legislatiei în vigoare cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationalã si eficientã a culturilor furajere si suprafetelor de pãsuni si pajisti naturale.

22.  Recomandã tuturor categoriilor de producãtori agricoli tehnologii specifice pe zone si microzone, privind cultura plantelor si cresterea animalelor.

23.  Indrumã producãtorii agricoli în ceea ce priveste cultivarea suprafetelor detinute si aplicarea tehnologiei pentru fiecare culturã.

24.  Elibereazã adeverintele privind datele evidentiate in Registrul Agricol.

25.  Organizeazã si întocmeste banca de date computerizatã a serviciului.

26.  Aplicã prevederile Legii nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de rãzboi.

27.  Aplicã prevederile Legii nr. 42/1991 privind drepturile revolutionarilor.

28.  Gestioneazã banca de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Ploiesti.

29.  Executã mãsurãtorile de teren si întocmeste planuri de situatie.

30.  Rãspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.

31.  Asigurã arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile legale.

32.  Rezolvã corespondenta privind activitatea serviciului conform legislatiei în vigoare.

33.  Constatã contraventiile la actele normative în domeniul de activitate al serviciului si aplicã sanctiunile corespunzãtoare.

34.  Prezintã la cererea Consiliului local si a Primarului rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in forma si termenul solicitate.

35.  Biroul Juridic si Legislatie Speciala exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului local sau dispozitii ale primarului.

 

CAPITOLUL VI

 

DISPOZITII FINALE

 

ART. 30

In Primaria municipiului Ploiesti sunt respectate dispozitiile Legii 202 / 2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, Legii 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

                    

ART. 31

Prezentul regulament se completeazã cu orice alte prevederi cuprinse în legislatie, care privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii primãriilor.

 

ART. 32

Şefii compartimentelor sunt obligati sã asigure cunoasterea si respectarea de cãtre întregul personal a regulamentului de fatã.

 

ART. 33

Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecãrui compartiment functional.

 

ART. 34

Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitãtile legale de organizare si disciplina muncii o solicitã.

 

ART. 35

Personalul Primãriei municipiului Ploiesti este obligat sã cunoascã si sã respecte prevederile prezentului Regulament.