HOTÃRÂREA Nr. 230

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului propriu al

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

            având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ale Ordonantei de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale, ale Statutului functionarilor publici – Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

            în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 23 decembrie 2005

 

Presedinte de sedintã,

Augustin Mitu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu