HOTÃRĀREA Nr. 18

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzānd Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, prin care se propune aprobarea modificãrilor organigramei si statului de functii al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti;

īn conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din Ordonanta de Guvern nr. 9/21.01.2005 (actualizatã), privind cresterile salariale ce se vor acorda īn anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã īn sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã;

īn conformitate cu prevederile art. 38 lit. e, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organigrama si statul de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, conform Anexei nr. 1-2 care face parte integrantã la prezenta.

Art. 2

Orice prevedere contrarã īsi īnceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotãrāri.

Art. 4

Prezenta hotãrāre īsi va produce efectele juridice īncepānd cu data de 01.02.2006.

 

Datã īn Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazālu