HOTÃRĀREA Nr. 22

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn solutionarea cererilor de locuintã

si īn repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate īnchirierii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzānd Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Antoneta, Teodorescu Iulian si Dosaru Iuliana si Raportul de specialitate al Serviciului Evidenta Patrimoniu din cadrul Directiei Patrimoniu prin care se propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn solutionarea cererilor de locuinte si īn repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate īnchirierii;

īn baza  Hotãrārii nr. 816/2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotãrārea Guvernului nr. 962/2001;

avānd īn vedere Avizul favorabil nr. 3219/DGDC/10.01.2006 al Directiei Generale de Dezvoltare īn Constructii din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

tinānd cont de prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuintei, cu modificãrile si  completãrile ulterioare si a Hotãrārii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuintei;

īn temeiul art. 38, lit. g si s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate īn solutionarea cererilor de locuintã si īn repartizarea locuintelor pentru tineri destinate īnchirierii,  ce vor fi  aplicate īncepand cu anul 2006, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrāre.

Art. 2

Aprobã constituirea Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri īn componenta prevazutã īn Anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrāre.

Art. 3

Directia Patrimoniu si Comisia nominalizata la art. 2 vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotãrāri.   

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostiinta  publica prevederile prezentei hotarari.

 

Datã īn Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazālu