HOTĂRÂREA Nr. 45

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 175/2005

cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

                                                                                                            

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Trican Elena, Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan si Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 175/11.10.2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată si Ordonanta de Urgentă nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. d si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu completările si modificările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea art. 4, alin. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 175/2005, care va avea următorul cuprins:

„Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia, a titularilor de rol ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară valabil la 01.01.2006 (330 lei ron), ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social”.

Art. 2

Aprobă modificarea Anexei nr. 1 astfel:

La Capitolul 1.1 Impozit pe cladiri datorat de persoane fizice, pct. 7 alineatul 1, lit. d va avea următorul cuprins: “scutire de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu a titularilor de rol ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară valabil la 01.01.2006 (330 lei ron), ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social”, iar alineatul 3 se elimina.

Punctul 10 va avea următorul cuprins: “Scutirea prevazută la litera d se acordă pe baza cererii beneficiarilor si a actelor doveditoare, iar pentru a beneficia de scutire pe întreg anul 2006 cererile vor fi depuse până la data de 31 martie 2006; în caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză depun cererea si documentele justificative. Cererea tip este prevăzută in Anexa nr. 3.”

La subcapitolul A: Impozitul pe teren datorat de persoane fizice pct 6, lit. d va avea următorul cuprins: “Scutirea de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu a titularilor de rol ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară valabil la 01.01.2006 (330 lei ron), ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social”.

Pct. 9 va avea următorul cuprins: “Scutirea prevăzută la litera d se acordă pe baza cererii beneficiarilor si a actelor doveditoare, iar pentru a beneficia de scutire pe întreg anul 2006 cererile vor fi depuse până la data de 31 martie 2006, în caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză depun cererea si documentele justificative. Cererea tip este prevăzută in Anexa nr. 3.”

La Capitolul Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, subcapitolul B va avea titlul Taxe pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decât cele prevăzute la lit. A, iar pct 3 se elimină.

Art. 3

Aprobă completarea procedurii de calcul si de plată a taxei pentru parcare curentă pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, prevăzută în Capitolul Alte taxe din Anexa nr. 1, astfel:

La Capitolul I Taxe parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, punctul 4 se completează astfel:

Se introduce pct. e cu următorul cuprins: „Persoane fizice care detin teren în proprietate pe care poate fi parcat mijlocul de transport”.

Scutirea se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii  cererii, a permisului de parcare si a actelor doveditoare a faptului ca nu folosesc domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti: act de proprietate, adeverintă de la primăria în raza căreia se află terenul pe care este parcat mijlocul de transport, contract de comodat, de închiriere sau altă formă contractuală.

Punctul 5 se modifică astfel: “Contribuabilii, proprietari de mijloace de transport, care detin teren în proprietate, concesionat sau închiriat pot solicita eliberarea permisului de parcare curentă Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin depunerea unei cereri. Permisul de parcare se va elibera în maxim 5 zile de la depunerea cererii, după instituirea taxei de parcare, aceasta urmând a fi plătită conform pct. 6.

Prezentul capitol se completează cu punctele 14 , 15, 16:

14. “Scutirea taxei de parcare se acordă pentru un singur mijloc de transport detinut de persoanele prevăzute la pct. 4”.

15. “Persoanele juridice pot solicita scutirea de la plata taxei de parcare pe baza unei cereri, însotită de următoarele acte doveditoare: act de proprietate, contract de comodat, contract închiriere sau altă formă contractuală”.

16. In cazul în care se va constata de către persoanele abilitate, că mijloacele de transport apartinând persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a acordat scutirea de la plata taxei de parcare sunt parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti, vor plăti integral taxa de parcare  aferentă anului 2006.

Art. 4

Facilitătile prevăzute de prezenta hotărâre se vor acorda pe baza metodologiei elaborate de Comisia nr. 1 de Buget-finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze a Consiliului Local, împreună cu serviciul de specialitate, până la data de 10 martie 2006.

Art. 5

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2006. Cererile depuse până la data intrării în vigoare a acesteia, privind acordarea scutirilor care fac obiectul prezentei hotărâri, vor fi solutionate în conformitate cu aceasta.

Art. 6

Serviciul Public Finante Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7

Directia Administratie Publica si Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Florin Sicoie

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu