HOTÃRĀREA Nr. 53

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul

Extindere si reabilitare retea de canalizare si statie de epurare a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzānd Expunerea de motive a domnilor consilieri Cãtãlin Popescu, Radu Valentin Mateescu, Ion Eparu, Elena Trican, Sorin Serioja Chivu precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiesti;

īn conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 lit. a din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului precum si cu prevederile  art. 2, alin. 1 lit c din Legea nr. 107/199, Legea apelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

īn temeiul prevederilor art. 1 din Hotãrārea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea programului de eliminare treptatã a evacuãrilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;

avānd īn vedere prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Sãnãtãtii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienã si a recomandãrilor privind mediul de viatã al populatiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

īn temeiul prevederilor art. 38, alin. 1 si alin. 2 lit. c si m din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã indicatorii tehnico-economici din proiectul Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiesti, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2

Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotãrāri se īnsãrcineazã Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrāri.

 

Datã īn Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazālu