HOTÃRÂREA Nr. 55

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

Modernizare sistem de ardere CAF tip 4 nr. 2 prin montarea de arzãtoare cu NOx redus

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Daniel Savu si Cãtãlin Popescu, precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate Modernizare sistem de ardere CAF tip 4 nr. 2 prin montarea de arzãtoare cu NOx redus;

            având în vedere prevederile art. 2, alin. 1 si 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 48/2004, pentru adoptarea unor mãsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încãlzirea locuintei si prepararea apei calde de consum prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termicã;

în conformitate cu art. 42 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã de Legea nr. 241/2003;

tinând cont de prevederile Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termicã produsã în mod centralizat în sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiesti – încheiat cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L Ploiesti;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. c si m din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba Studiul de fezabilitate Modernizare sistem de ardere CAF tip 4 nr. 2 prin montarea de arzãtoare cu NOx redus, anexã la prezenta, în vederea optimizãrii si eficientizãrii functionãrii sistemului de producere – transport – distributie energie termicã în Municipiul Ploiesti, al cãrei operator este S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti.

Art. 2

Stabileste ca Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti, sã intreprindã demersurile necesare la Ministerul Administratiei si Internelor în scopul de a beneficia de accesul la sumele disponibilizate corespunzãtor Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 48/2004.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic – Contencios va aduce la cunostintã persoanelor interesate prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu