HOTÃRÂREA Nr. 61

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

Construire locuintã P+1, salã de festivitãti – parter, anexã, împrejmuire, str. Mãrãsesti nr. 428, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  şi a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Nicolae Adrian Attila, Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1, salã de festivitãti – parter, anexa, împrejmuire, str. Marasesti nr. 428, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si  (2), lit. k din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1, salã de festivitãtiparter, anexã, împrejmuire, str. Marasesti nr. 428, Ploiesti, la solicitarea domnului Nicolae Adrian Attila, cu conditia respectarii Avizului nr. 367 din 25.01.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu