HOTĂRÂREA Nr. 72

privind transformarea unor posturi ocupate de angajatii care au absolvit studii de nivel superior

în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, prin care se propune transformarea unor posturi ocupate de functionari publici si personal contractual care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 3 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006 si art. 8 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalul salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică;

în temeiul art. 2, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor si Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

în baza Avizului favorabil nr. 226/27.02.2006 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind transformarea posturilor de personal contractual din cadrul Serviciului Registratură si Relatii cu Contribuabilii în posturi de functionari publici, în conformitate cu art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, cât si în baza Avizului favorabil nr. 76/27.02.2006 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind transformarea unor posturi în urma dobândirii a diplome de studii de nivel superior celei avute, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală,

 

H O T | R | { T E:

 

Art. 1

Transformarea a 8 posturi de personal contractual în posturi de functii publice din cadrul Serviciului Registratură si Relatii cu Contribuabilii, conform Anexei nr. 1.

Art. 2

Aproba transformarea a cinci posturi de functionari publici si un post de personal contractual care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea, posturi din statul de functii al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, conform Anexei nr. 2.

Art. 3

Transformarea unui post de consilier, clasa I debutant în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, fiind terminată perioada de stagiu si un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 2 în post de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1.

Art. 4

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 2006.

Art. 5

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7

Directia Administratie Publică Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Florin Sicoie

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu