HOTÃRÂREA Nr. 79

privind desfiintarea podului rutier Dragalina si executia de reparatii

pe unele strãzi ale Municipiului Ploiesti, în regim de urgentã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune desfiintarea podului rutier Dragalina si executarea de lucrãri în regim de urgentã pe carosabilul unor strãzi, care sã asigure accesul în sigurantã a unor categorii de vehicule interventiilor rapide;

luând act de referatul sefului secretariatului tehnic al Comitetului  Municipal pentru situatii de urgentã;

luând cunostintã de prognoza si avertizãrile comunicate de Institutul National de Meteorologie si Hidrologie si Ministerul Mediului, din care reiese cã în perioada urmãtoare vor cãdea precipitatii si existã pericol de inundatii;

în conformitate cu prevederile art. 12, lit. h din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobate prin Legea nr. 212/2002;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si a Ordonantei de Guvern nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 (2), lit. f, k, l si m si art. 38 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba desfiintarea podului rutier Dragalina, în regim de urgentã, precum si indicatorii tehnico-economici ai acestuia, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2

Aprobã executarea de lucrãri de reparatii, în regim de urgentã, la carosabilul unor strãzi si artere rutiere din Municipiul Ploiesti, degradate major ca urmare a fenomenelor de înghet si precipitatii ce au avut loc în perioada 2005 – 2006 si în scopul prevenirii efectelor fenomenelor similare prevãzute pentru acest an, în sensul asigurãrii traficului în sigurantã, a autovehiculelor si utilajelor de interventie rapidã.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu