HOTĂRÂREA Nr. 106

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire spalătărie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintă în vestiar, Strada Strandului   nr. 3-5,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Dobromir Virgil si a doamnei Dobromir Daniela, Planul urbanistic de detaliu Construire spălătorie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintă în vestiar, Strada Strandului nr. 3-5, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Construire spălătorie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintă în vestiar, Strada Strandului nr. 3-5, Ploiesti, la solicitarea S.C. Panital Construct S.R.L.,  cu conditia respectarii Avizului nr. 398 din 17.04.2006 al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului, anexat prezentei hotărâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan urbanistic de detaliu se află în intravilan si este proprietate particulara conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3063/2003 si a Contractului de comodat nr. 100/2006.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la art. 1 va avea termen de valabilitate 5 ani.

Art. 3

Directia Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publică Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu