HOTĂRÂREA Nr. 88

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2005

al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului  Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice;

            având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice nr. 3 bis/14.04.2006 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2005;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 (*republicata in 2005*) –  Legea contabilitatii, si prevederile art. 1 alin. (2) lit. b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38 alin (1) si alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art.1.

Aprobă bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.

Regia  Autonomă de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti  va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.

Directia Administratie Publică Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului  Ploiesti  va   aduce  la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu