HOTĂRÂREA Nr. 95

privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

a unui teren pentru amenajare parcare autobuze, situat în str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Emil Calotă, Primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, prin care se propune transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti a unui teren pentru amenajarea unei parcări pentru autobuze;

            în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 108/2004;

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 828/10.07.2003 pentru aplicarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 284/2002;

în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Prahova;

raportat la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti a terenului în suprafată de 5559 mp ce apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti, situat în Ploiesti , str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283 , în vederea amenajării unei parcări pentru autobuze identificat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.05.2006.

Art. 3

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si Directia Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4

Directia Administratie Publică, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu