HOTĂRÂREA Nr. 97

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, în vederea demolării, a clădirilor situate în Ploiesti,

strada Mărăsesti nr. 58, aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si Directiei Patrimoniu prin care se propune trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, în vederea demolării, a clădirilor situate în Ploiesti, strada Mărăsesti nr. 58, aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si art. 166 alin. (41) din Legea învătământului nr. 84/1995;

în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a clădirilor situate pe strada Mărăsesti nr. 58, în suprafata de 670,86 mp. – atelier Grupul Scolar Industrial Toma Socolescu si 211,86 mp. – atelier si anexe Liceul Al. I. Cuza.

Art. 2

Aprobă demolarea clădirilor situate în Ploiesti, strada Mărăsesti nr. 58, clădiri aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza, în vederea construirii unei grădinite.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti prin Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clădiri, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu