HOTĂRÂREA Nr. 111

privind avizarea ajustării preturilor de producere, transport si distributie

a energiei termice în Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a doamnei consilier Evelinne Vasilescu si a domnului consilier Daniel Savu precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune avizarea ajustării preturilor de producere, transport si distributie a energiei termice în Municipiul Ploiesti, începând cu 01.05.2006;

în conformitate cu art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, modificată de Legea nr. 241/2003;

având în vedere contractul de concesiune încheiat în anul 2004, cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova, art.23.4 si prevederile art. 5 lit. c, art. 39, art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

luând act de Procesul-verbal al sedintei Comisiei de renegociere întrunită în data de 4 mai 2006, în care majoritatea membrilor au optat pentru avizarea indexării tarifului la energia termică;

în temeiul art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Avizează ajustarea preturilor de producere, transport si distributie a energiei termice în Municipiul Ploiesti, care pot fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică, începând cu data de 01.05.2006.

Art. 2

Preturile ajustate vor fi:

157,50 RON/Gcal pentru energie termică produsă în cogenerare la populatie, fără TVA;

187,42 RON/Gcal pentru energie termică produsă în cogenerare la populatie cu TVA;

 

178,03 RON/Gcal pentru energie termică produsă în cogenerare la agenti economici fără TVA;

211,85 RON/Gcal pentru energie termică produsă în cogenerare la agenti economici cu TVA:

 

153,08 RON /Gcal pentru energie termică agenti economici retea transport fără TVA;

182,16 RON /Gcal pentru energie termică agenti economici retea transport cu TVA;

 

192,18 RON/Gcal pentru energie termică produsă în centrale de cvartal la populatie fără TVA;

228,69 RON/Gcal pentru energie termică produsă în centrale de cvartal la populatie cu TVA;

 

213,75 RON/Gcal pentru energie termică produsă în centrale de cvartal la agenti economici, fără TVA;.

254,36 RON/Gcal pentru energie termică produsă în centrale de cvartal la agenti economici cu TVA.

Art. 3

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia Economică a Primăriei Municipiului Ploiesti, Regia Autonomă de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

 

Data in Ploiesti, astazi, 9 mai 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria-Magdalena Mazâlu