HOTĂRÂREA Nr. 128

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu  Construire depozit medicamente si accesorii de uz vterninar P+1E, Bulevardul Bucuresti T39, P A 562/16, Ploiesti

 

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. Farmavet S.A., Planul urbanistic de detaliu Construire depozit medicamente si accesorii de uz veterinar P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Construire depozit medicamente si accesorii de uz veterinar P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti, la solicitarea S.C. Farmavet S.A.,  cu conditia respectării Avizului nr. 414 din 17.04.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotărâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan si este proprietate particulară conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 7026/22.09.2005 si are suprafata de 1.050,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                       

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind proiectul de hotarâre referitor  la Planul Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti

 

Beneficiar : SC Farmavet SA

Proiectant: Arh. Veronica D. Raduna

 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiesti – Directia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu, CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti, la solicitarea SC Farmavet SA, intocmit de Arh. Veronica D. Raduna .

Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la comanda SC Farmavet SA în concordantă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 08.06.2000.

Potrivit Raportului de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana , proiectantul a respectat prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti  aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti precum si prevederile Legii nr. 453 / 2001 a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000.

            Supun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti Planul Urbanistic de CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti, la solicitarea SC Farmavet SA,  intocmit de Arh. Veronica D. Raduna .

 

 

 

 

PRIMAR                                                                    COMISIA DE URBANISM

EMIL CALOTA                                                         

                                                                                    DANIEL SAVU

                                                                                    SORIN CHIVU

                                                                                    SIMONA SCHNELBACH

                                                                                    FLORIN SICOE

                                                                                    PAUL PALAS

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                          SE APROBĂ

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                       PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI                                          

DIRECŢIA GENERALA DE DEZVOLTARE                                        EMIL CALOTA

URBANA

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

           

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti             

 

Beneficiar :  SC Farmavet SA

Proiectant:    Arh. Veronica D. Raduna

 

            Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000, si a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiesti – Directia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16,Ploiesti

            Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la comanda SC Farmavet SA , în concordantă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 08.06.2000 .

 

·          Terenul care face obiectul acestei solicitari este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietate particulara conform contractului de vanzare cumparare nr. 7026 / 22.09.2005 si are suprafata de 1050.00 mp.

·          Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 destinatia terenului situat in UTR- S-8a  este zona destinata amenajarilor de institutii publice si servicii profesionale si sociale, locuinte, comert cu interdictie temporara de construire pana  la elaborare PUZ/PUD.

·          Retragere fata de axul bulevardului Bucuresti – 30.00 m

·          Numar de parcare – 3

·          Regim de inaltime mixt

·          POT 50%

·          CUT 4.00

·          Utilizari permise : oricare din utilizarile permise cu existenta existentei unui PUD aprobat.

·          Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2003 din 14.11.2005

·          OBIECTUL acestui PUD este:

-   Ridicarea restrictilor de construire pentru acesta zona, astfel incat sa se respecte un regim de aliniere coerent cat si pentru rezolvarea accesului direct din bulevardul Bucuresti

-   In urma analizei documentatiei elaborata de  catre dna. Arh. Veronica D. Raduna ,  constatam  :

-         POT propus – 44.57 %

-         CUT propus – 0.60

-         Regimul de aliniere propus este de 30.00 m fata de axul bulevardului Bucuresti

-         Accesul auto si pietonal se va realiza din bulevardul Bucuresti respectandu-se relatia de obligatoriu dreapta

-         Spatiile de parcare sunt in numar de 3 , amplasat in interiorul parcelei

-         Regimul de inaltime al constructiei propuse – parter si un etaj

 

·        Beneficiarul a obtinut urmatoarele avize :

·        ELECTRICA MUNTENIA NORD- 24.01.2006

·        ROMTELECOM – 47 / 19.01.2006

·        DISTRIGAZ SUD – 358 / 2006

·        TRANSGAZ MEDIAS – 03.02.2006

·        SC PETROTRANS SA – 19.01.2006

·        SC CONPET SA – 253 / 19.01.2006 

·        INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „SERBAN CANTACUZINO „ 10.016 / 26.01.2006

·        AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI – 382 / 19.01.2006

·        APA NOVA – 31 / 2006

·        DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA – 142 / 01.02.2006

 

            In sedinta din data de 17.04.2006 a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenjarea Teritoriului , s-a analizat documentatia PUD – CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16 si avizata favorabil conform avizului 414 din data de 17.04.2006.

Supunem avizarii proiectul PUD – CONSTRUIRE DEPOZIT MEDICAMENTE SI ACCESORII DE UZ VETERINAR P+1E, Bulevardul Bucuresti   T39, P A 562/16, Ploiesti intocmit de Arh. Veronica D. Raduna.

                                                                                                      

            VIZAT

DIRECTIA JURIDICA

 

      DIRECTOR                                                            ARHITECT SEF

LUMINITA GABORFI                                             ARH. SIMONA MUNTEANU