HOTĂRÂREA Nr. 129

privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu

Construire locuintă si bransamente utilităti, strada Mărăsesti nr. 145, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Ciurea Constantin Planul urbanistic de detaliu Construire locuintă si bransamente utilităti, strada Mărăsesti nr. 145, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Construire locuintă si bransamente utilităti, strada Mărăsesti nr. 145, Ploiesti, la solicitarea domnului Ciurea Constantin, cu conditia respectarii Avizului nr. 384 din 20.03.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotărâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan si este proprietate particulară conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3526/2004 si are suprafata de 1.050,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 26 mai 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu