HOTĂRÂREA Nr. 135

privind aprobarea Regulamentului privind măsurile de protectie a populatiei

împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de păsări

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publică, Juridic-Contencios, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind măsurile de protectie a populatiei împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de păsări;

luând act de adresele Directiei Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta alimentelor Prahova si a Directiei de Sănătate Publică Prahova;

tinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2006 privind instituirea măsurilor pentru protejarea sănătătii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si păsări pe teritoriul Municipiului Ploiesti;

luând în considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 221/2006, ale Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, precum si ale Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

văzând Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată si completată;

în temeiul art. 38 alin.1 si 2, lit. s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Regulamentul privind masurile de protectie a populatiei împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de pasari, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Art. 3

Compartimentul Protectie Civila va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

Art. 4

Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu concursul Directiei de Sănătate Publică Prahova, Directiei Sanitar Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor Prahova, Agentiei de Protectia Mediului, organelor de politie si jandarmerie.

Art. 5

Directia Administratie Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunostintă publică, prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu