HOTĂRÂREA Nr. 136

privind identificarea factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sănătatea cetătenilor Municipiului Ploiesti si măsurile ce se impun pentru eliminarea sau diminuarea acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzand Expunerea de motive a domnilor consilieri Simona Schnelbach, Carmen Dumitru, Andrei Banu, Marcian Popa, Razvan Lungu si Dan Ionită, si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publică, Juridic Contencios prin care se propune  identificarea factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sănătatea cetătenilor Municipiului Ploiesti si măsurile ce se impun pentru eliminarea  sau diminuarea acestora;

văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 86/22.03.2006 privind constituirea comisiei speciale de identificare a factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sănătatea cetătenilor Municipiului Ploiesti si de identificare a măsurilor necesare de prevenire a acestora;

având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă si Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile în functie de riscurile specifice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local;

în temeiul art. 38 (2) lit. n si 38 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Ia act de factorii de risc ce pot afecta viata, integritatea si sănătatea cetătenilor identificati la nivelul Municipiului Ploiesti conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Stabileste ca functie de alti factori identificati ulterior prezentei, Anexa nr. 1 să fie completată în consecintă.

Art. 2

Stabileste ca factorii de risc identificati potrivit articolului 1 să fie supusi analizei si evaluarii serviciilor publice de subordonare locală, si dupa caz, serviciilor publice descentralizate la nivel local, corespunzător domeniului lor de activitate, care vor dispune măsuri de remediere.

Prevederile alineatului 1 fac obiectul Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3

Stabileste ca Serviciul Public Politia Comunitară să asigure activitatea de preluare, centralizare, monitorizare si informare, potrivit Anexei nr. 3 la prezenta.

Art. 4

Periodic Primarul Municipiului Ploiesti va prezenta Consiliului Local al Municipiului Ploiesti informări privind stadiul realizării măsurilor de eliminare si de prevenire a factorilor de risc identificati sau depistati pe parcurs.

Art. 5

Corespunzător prevederile prezentei hotărâri se modifică Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Politia Comunitară.

Art. 6

Comisia nominalizată prin H.C.L. nr. 86/22 martie 2006 care a identificat si centralizat factorii de risc potentiali îsi continuă activitatea pe diferite zone ale orasului pentru a sesiza organele abilitate si a evalua măsurile de remediere, colaborând în acest sens cu executivul.

Art. 7

Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunostinta publică si se aplică începând cu data de 1 iulie 2006.

Art. 8

Prin prezenta hotărâre vor fi aduse la îndeplinire de serviciul Public Politia Comunitară si de structurile publice specializate ale Municipiului Ploiesti, împreună cu serviciile descentralizate la nivel local.

Art. 9

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotărâre.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu