HOTĂRÂREA Nr. 145

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, hală asamblare, tâmplărie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului  Unguranu Dragos Andrei, Planul urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, hală asamblare, tâmplărie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560,  Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si  (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Construire show-room, birouri, hală asamblare, tâmplărie, club si terenuri de tenis, Tarlaua 38, Parcela 560,  Ploiesti, la solicitarea domnului  Ungureanu Dragos Andrei,  cu conditia respectarii Avizului nr. 402 din 17.04.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotărâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan si este proprietate particulară conform Contractului de donatie autentificat  nr. 2132 /28.07.2005 si are suprafata de 8.043,00 mp. si cota indiviză din drumul de acces în suprafata de 1.362 indiviz din  1818.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publică Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu