HOTĂRÂREA Nr. 147

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Extindere si supraetajare locuintă S+P existentă cu mansardă, desfiintare anexă si construire garaj, Strada Văratec nr. 13, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare, la solicitarea sotilor Covaci Gheorghe si Covaci Vasilica, Planul urbanistic de detaliu Extindere si supraetajare locuintă S+P existentă cu mansardă, desfiintare anexă si construire garaj, Strada Văratec nr. 13, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Extindere si supraetajare locuintă S+P existentă cu mansardă, desfiintare anexă si construire garaj, Strada Văratec nr. 13, Ploiesti, la solicitarea sotilor Covaci Gheorghe si Covaci Vasilica, cu conditia respectarii Avizului nr. 422 din 07.06.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotărâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan si este proprietate particulară conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 8956/05.12.2005 si are suprafata de 721,00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 30 iunie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu