HOTĂRÂREA Nr. 170

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli

al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006;

având în vedere:

-          prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005; 

-          Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 al. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006 conform Anexei nr. 1. 

Art.2

Corespunzător, se rectifică bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Cătălin Popescu

 

Contrasemnează

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu