HOTĂRÂREA Nr. 180

privind închirierea prin licitatie publică a Modulelor nr. 33 si 35

situate în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dan Ionită, Carmen Dumitru, Toma Marcel, Cosma Marcian, Popa Marcian si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune închirierea prin licitatie publică deschisă, cu strigare, a Modulelor nr. 33 si 35, situate în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare si prevederile art. 38 din Ordonanta de Guvern nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

văzând prevederile Hotărârii nr. 188/31.07.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind stabilirea amplasamentelor pentru desfasurarea activitatii comerciale pe domeniul public al municipiului Ploiesti, în zona Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă închirierea prin licitatie publică deschisă, cu strigare, a Modulului nr. 33, situat în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu, destinat comercializării papetăriei.

Stabileste pretul de pornire al licitatiei publice la 22,81 EURO/luna pentru Modulul nr. 33.

Art. 2

Aprobă închirierea prin licitatie publică deschisă, cu strigare, a Modulului nr. 35, situat în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu destinat comercializării cărtilor.

Stabileste pretul de pornire al licitatiei publice la 12,08 EURO/luna pentru Modulul nr. 35.

Art. 3

Inchirierea se face pentru o perioadă de 3 (trei) ani cu drept de prelungire.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti să numească Comisia de licitatie, să aprobe caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei publice deschise si să semneze contractul de închiriere cu câstigătorul licitatiei.

Art. 5

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6

Directia Administratie Publică, Juridic - Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Cătălin Popescu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu