HOTĂRÂREA Nr. 184

privind v­ânzarea spatiilor proprietate privată a Municipiului Ploiesti cu destinatia de cabinete medicale,

precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Dumitru Carmen Mihaela, Popa Marcian, Cosma Marcian, Toma Marcel si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propun măsuri în vederea vânzării spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 933/09.10.2003 al Ministrului Sănatatii privind reorganizarea centrelor medicale;

în baza prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, aprobata prin Legea nr. 236/2006;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 108/ 2004;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a imobilului situat în str. Andrei Muresanu nr. 56 în vederea vânzarii conform Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 110/2005,

Art. 2

Aprobă lista spatiilor proprietate privată a Municipiului Ploiesti cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, propuse a fi vândute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 110/ 2005,  aprobată prin Legea nr. 236/2006, nominalizate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, asa cum sunt utilizate la data prezentei.

Spatiile medicale situate în imobilele reglementate de Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, vor putea fi vândute după definitivarea situatiei juridice.

Art. 3

Vânzarea spatiilor se va face potrivit legii persoanelor îndreptătite cu confirmarea Directiei de Sănătate Publică si a Casei Judetene de Asigurări de Sănătate, precum si în conditiile art. 19 din Ordonanta de Urgentă nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/9 iunie 2006.

Art. 4

(1) Desemnează reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Comisia pentru vânzarea spatiilor medicale după cum urmează:

a)      Membrii

1.      Carmen Mihaela Dumitru – consilier local

2.      Iuliana Elena Dosaru – consilier local

b)      Membrii supleanti

1.      Gheorghe Teodor Avramescu – consilier local

(2) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija Secretarului Municipiului Ploiesti.

(3) Stabileste în sarcina comisiei desemnate să verifice îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege de către solicitanti.

Art. 5

Stabileste ca Oficiul Public Proiect să întocmească si să asigure înscrierea în cartea funciară a imobilelor ce fac obiectul art. 2 din prezenta.

Cheltuielile efectuate cu procedurile prevăzute la alineatul precedent vor fi suportate din bugetul local, ulterior fiind deduse din pretul de vânzare, conform legii.

Art. 6

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti să semneze contractele de vânzare – cumpărare pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical la preturile rezultate din procesele verbale ale comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale.

Art. 7

Comisia constituita în vederea vânzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Art. 8

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 173/2005 se modifică în mod corespunzător.

Art. 9

Directia Administratie Publică, Juridic – Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Cătălin Popescu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu