HOTĂRÂREA Nr. 161

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli

al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local S.P.F.L. pe anul 2006;

avand în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2, lit. d si art. 46, alin.1 si alin.3 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale pe anul 2006, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art. 3

Directia Administratie Publica si Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publică prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 10 iulie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Ion Rusu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu