HOTĂRÂREA Nr. 192

privind acceptarea donatiei din partea Cardinal Motors Ploiesti a obiectivului

Extindere retea canalizare, includerea în domeniul public al Municipiului Ploiesti

si transmiterea acestuia în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L..

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune acceptarea donatiei Cardinal Motors Ploiesti, includerea in domeniul public al Municipiului Ploiesti a lucrarii Extindere retea canalizare si transmiterea ei în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului Romaniei nr. 45/2003 privind finantele locale aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. 2, literele f si g si art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă preluarea cu titlu gratuit, prin donatie, a lucrării Extindere retea canalizare pentru Cardinal Motors Ploiesti, conform ofertei făcute de Cardinal Motors S.R.L. – Sucursala Ploiesti cu o lungime de 618 ml. si cu o valoare de 226.100 Ron si includerea acesteia în domeniul public al localitătii după semnarea contractului de donatie.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti să semneze contractul de donatie a bunului identificat la art. 1.

Art. 3

Aprobă transmiterea în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. a bunurilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre si încheierea unui act aditional la contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă si a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiesti.

Art. 4

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 se modifică corespunzător prezentei.

Art. 5

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri sunt însărcinate Directia Economică si Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiesti.

Art. 6

Directia Administratie Publică, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintă,

Ion Rusu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu