HOTĂRÂREA Nr. 204

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Amplasare spatiu comercial (service roti si magazin de prezentare), str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 360, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. Eka Trust S.R.L. Planul urbanistic de detaliu Amplasare spatiu comercial (service roti si magazin de prezentare), str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 360, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată în 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1), 38 (2) pct. c lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Amplasare spatiu comercial (service roti si magazin de prezentare), str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 360, Ploiesti, la solicitarea S.C. Eka Trust S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 442 din 11.07.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotărâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan si este proprietatea beneficiarului.      

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publică Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintă,

Ion Rusu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu