HOTĂRÂREA Nr. 208

privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei în Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar precum si Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si Directiei Economice, prin care se propune aprobarea pretului local de referintă pentru energia termică furnizată populatiei în Municipiul Ploiesti;

în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate;

în conformitate cu art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, modificată de Legea nr. 241/2003;

luând act de adresa Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul energiei nr. 2975/10.08.2006 prin care pretul local de referintă a fost avizat la suma de 112,43 lei/Gcal;

în temeiul art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Mentinerea pretului local al energiei termice facturate populatiei la nivelul valorii de 107,5 lei/Gcal.

Art. 2

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia Economică a Primăriei Municipiului Ploiesti, Regia Autonomă de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Art. 3

Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunostintă publică.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Ioan Rusu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu