HOTĂRÂREA Nr. 213

privind transformarea unor posturi ocupate de functionari publici si personal contractual

care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea

         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul, prin care se propune transformarea unor posturi ocupate de functionari publici si personal contractual care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă nr. 2/2006, care stipulează că absolventii învătământului superior de lungă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe functia si clasa corespunzătoare studiilor absolvite, asigurându-se o crestere de până la 20% a salariului de bază avut;

          în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală coroborata cu Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2005 în sensul transformării unor posturi astfel:

-       un post de referent – clasa III, grad profesional superior, treapta de salarizare 1 în post de consilier – clasa I, grad profesional principal , treapta de salarizare 1 în cadrul Biroului Comunicare Promovare

-       un post de subinginer grad profesional I-A în post de inspector de specialitate grad profesional I în cadrul Biroului Juridic si legislatie specială.

Art. 2

Incepând cu data de 01.09.2006 statul de functii se modifică corespunzător prevederilor de la alin. 1.

Art. 3

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2005 se modifică conform prezentei.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Ioan Rusu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu