HOTĂRÂREA Nr. 216

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 pentru aprobarea Planului urbanistic de detaliu  Construire birouri si spatiu comercial D+P+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. BACOSMI IMPEX S.R.L., modificările Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 Planul urbanistic de detaliu Construire birouri si spatiu comercial D+P+E+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104, Ploiesti; 

în baza Legii nr. 50/1991, republicată in 2004, modificată si completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 care va avea următorul continut:

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Construire birouri si spatiu comercial D+P+E+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104, Ploiesti, la solicitarea S.C. BACOSMI IMPEX S.R.L. 

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 rămân neschimbate.

Art. 3

Directia Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4

Directia Administratie Publică Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 29 septembrie 2006 

 

Presedinte de sedintă,

Ioan Rusu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu