HOTĂRÂREA Nr. 224

privind demisia din functia de consilier local a domnului Cătălin Popescu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publică, juridic-contencios prin care se se ia act de demisia din functia de consilier local al domnului Cătălin Popescu;

luând la cunostintă demisia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti a domnului Cătălin Popescu, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiesti sub nr. 12202/02.10.2006;

luând în considerare prevederile art. 9 alin. 2 lit. a si art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificată si completată;

în temeiul art. 38 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Ia act de demisia domnului Catalin Popescu din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Declara vacant mandatul de consilier local, urmare a demisiei domnului Catalin Popescu.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu