HOTĂRÂREA Nr. 225

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publică, juridic-contencios prin care se propune modificarea comisiei de revizuire a contractul de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti;

luând la cunostintă demisia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti a domnului Cătălin Popescu, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiesti sub nr. 12202/02.10.2006;

având în vedere propunerea formulată în plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 16 octombrie 2006;

tinând cont de prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regie autonomă si societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 38 al. 3 lit. c, 46 (1) si 55 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea comisiei speciale a Municipiului Ploiesti de revizuire a contractului de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti, în sensul înlocuirii domnului Popescu Cătălin cu dl. Ion Rusu.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 112/2006 rămân neschimbate.

Art. 3

Directia Administratie publică, juridic–contencios va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu