HOTĂRÂREA Nr. 236

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 172 din 27 iulie 2006, privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

          având în vedere prevederile Legii nr. 379/15.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale, cu toate modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 4 lit. a, art. 46 alin. 2 lit. a, al Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, cu toate modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu