HOTĂRÂREA Nr. 240

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2006

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentă nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4 litera a si art. 46 alin. 2 litera a  din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locală, cu toate modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Aprobă rectificarea listei de investitii pe anul 2006, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiesti si ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu