HOTĂRÂREA Nr. 248  

privind aprobarea locurilor de muncă subventionate de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca

în cadrul programului de ocupare temporară a fortei de muncă din rândul somerilor

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia-Antoaneta, Teodorescu Iulian-Liviu, Dosaru Elena-Iuliana si Raportul de specialitate al serviciului public Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune aprobarea numărului de locuri de muncă subventionate in cadrul programului de ocupare temporară a fortei de muncă din rândul somerilor;

în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 174/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru ocuparea fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T A R Ă Ş T E :

 

Art. 1

Aprobă  150 de locuri de muncă în cadrul programului de ocupare temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru activităti care au ca scop dezvoltarea comunitatii locale.

Art. 2

Aprobă achitarea din bugetul local a diferentei nesubventionate de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv contributiile de asigurări sociale, pentru fiecare din cele 150 de locuri aprobate potrivit Art.1, corespunzător art. 79 (2), lit. a din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3

Aprobă ca personalul angajat în cadrul programului de ocupare temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, potrivit prezentei hotărâri, să poată beneficia de drepturile prevăzute de Contractul/Acordul colectiv de muncă. Drepturile se acordă de directorul general al A.D.P.P. Ploiesti la propunerea motivata a sefului de serviciu în subordinea căruia îsi desfăsoară activitatea, în limita fondurilor disponibile.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti să semneze conventiile cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si să repartizeze Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, in limita numărului de persoane prevăzute la art. 1, locurile de muncă subventionate, pe lucrări si activităti având ca scop dezvoltarea comunitătii locale.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6

Directia Administratie Publică, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu