HOTĂRÂREA Nr. 251

privind modificarea Hotărârii nr. 181/27.07.2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă, a domnilor consilieri Florin Sicoe, Ion Iancu, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 181/27.07.2006 în sensul concesionării suprafetei de 24.500 mp. către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. în vederea desfăsurării activitătilor de ecologizare a unor batale;

luând act de prevederile Ordonantei de Urgentă nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completările si modificările ulterioare,aprobat prin Legea nr.265/2006;

în baza art. 15 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii cu modificările si completările ulterioare;

în baza  Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38, aliniatul 5 litera b si art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T A R Ă Ş T E :

 

Art. 1

Insuseste Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic autorizat pentru terenul în suprafată de 24.500 mp. situat în Ploiesti, Tarlaua 13, parcela 210.

Art. 2

Aprobă concesionarea directă către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. a terenului proprietate privată a Municipiului Ploiesti în suprafată de 24.500 mp. situat în Tarlaua nr. 13, parcela 210 în scopul desfăsurării activitătii de ecologizare a unor bataluri.

Concesionarea se face pe perioada de 5 ani.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 215.600 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert tehnic autorizat.

Recuperarea valorii terenului se face în termen de 5 ani.

Art. 4

Stabileste redeventa anuală la valoarea de 43.120 euro, pentru întreaga suprafată de teren. Redeventa se va achita în lei la cursul oficial al euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti să semneze contractul de concesiune în conditiile stabilite de prezenta hotărâre.

Art. 6

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2006 se modifică în mod corespunzător.

Art. 7

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia Patrimoniu si Directia Generală de Dezvoltare Urbană.

Art. 8

Directia Administratie Publică, Juridic Contencios va aduce la cunostintă celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu