HOTĂRÂREA Nr. 256

privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitătile de învătământ preuniversitar

         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă si a domnilor consilieri Dosaru Elena Iuliana si Mitu Augustin,  Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios, prin care se propune acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitătile de învătământ preuniversitar;

având în vedere prevederile art. 145 alin.1, 2 si 7 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată si completată;

luând în considerare prevederile art. 14 alin. 3 si 21 alin.6, 7 si 9 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetării nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat;

văzând adresa-fax nr. 5215/27.10.2006 a Inspectoratului Scolar al Judetului Prahova;

în conformitate cu art. 38 alin. 6, lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Acordă aviz consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitătile de învătământ preuniversitar din Municipiul Ploiesti, nominalizati potrivit Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2

Directia Administratie Publică, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Daniel Savu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu