HOTĂRÂREA Nr. 257

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2004 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a primarului Emil Calotă si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publică, Juridic-Contencios prin care se propune modificarea si completarea componentei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

văzând prevederile cuprinse în Capitolul I, Sectiunea a III-a din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, cu privire  la organizarea si functionarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;

având în vedere demisia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti a domnului Cătălin Popescu, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiesti sub nr. 12202/02.10.2006 precum si validarea domnului Dinu Constantin în functia de consilier municipal;

tinând cont de prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 35/2002 aprobată de Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 9, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, modificată si completată,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2004 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora, modificată prin Hotărârea nr. 241/23.12.2005, astfel:

-         domnul Banu Andrei din membru al Comisiei nr. 2 devine membru al Comisiei nr. 5.

-         domnul Teodorescu Iulian din membru al Comisiei nr. 5 devine membru al Comisiei nr. 3.

-         domnul Dinu Constantin devine membru al Comisiei nr. 2.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2004, modificată si completată, rămân neschimbate.

Art. 3

Directia Administratie Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

 Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu