HOTĂRÂREA Nr. 263

privind modificarea organigramei, statului de functii si de personal ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, prin care se propune modificarea organigramei si statul de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti;

având în vedere art. 3, din Hotărârea de Guvern nr. 925/19.07.2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

tinând cont de Anexa nr. 2, din Hotărârea de Guvern nr. 901/04.08.2006, privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 3, lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea organigramei si statului de functii si de personal ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, potrivit Anexelor nr. 1 si nr. 2,ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Orice prevedere contrară îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de la data emiterii acesteia.

Art. 4

Departamentul Administratie Publică Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotărâre.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu