HOTĂRÂREA Nr. 267

privind includerea unor imobile în

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiesti

 

          Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti, domnul Emil Calotă si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiesti;

în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 54/1998, privind circulatia juridică a terenurilor;

având în vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

          în baza art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Constată că imobilele identificate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, apartin domeniului privat al Muncipiului Ploiesti si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiesti, cu înscrierea, conform legii, în Cartea funciară provizorie.

Art. 2

Directia Administratie Publică, Juridic Contencios va aduce la cunostintă celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIV E

 la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

 

         

Domeniul privat al municipiului Ploiesti este alcatuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localitatii.

          Prin efectul legii si prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiesti au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

          In Anexele nr.1, nr.2, nr.3 si nr.4 sunt identificate imobile aflate in domeniul privat al municipiului aflate in folosinta, inchiriere sau concesionare.

          Avand in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti, pentru a putea fi intabulate.

          Pentru a se putea face dovada proprietatii este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat al municipiului Ploiesti.

          Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti, proiectul de hotarare privind includerea  unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

                                                  

 

 

 

PRIMAR,

Emil Calota

 

 

 

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA PATRIMONIU

 

 

 

 

                                                                                         APROBAT,

                                                                                        VICEPRIMAR,

                                                                                  Gratiela GAVRILESCU

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

 

          Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiesti este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul avand drept de proprietate privata.

          In timp, prin efectul legii sau prin alte acte normative in patrimonial municipiului au intrat bunuri imobile asupra carora autoritatea publica locala trebuie sa-si manifeste atributele dreptului de proprietate si anume: posesia, dispozitia si folosinta.

          In temeiul prevederilor Hotararii nr.18/1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, locuintele reprezentand fondul locativ de stat si spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta au trecut in patrimoniul municipiului Ploiesti. De asemenea prin Hotararea  nr.20/1998, Consiliul Local a aprobat trecerea in administrarea sa directa a locuintelor, spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente. Predarea – primirea acestora s-a facut pe baza de proces verbal.

          In baza Protocolului 02/2267/2003 incheiat intre Primaria municipiului Ploiesti si S.C Conti S.A., aceasta din urma este mandatata sa incheie contracte de vanzare-cumparare prin care se instraineaza catre chiriasi imobilele din patrimoniu.

          Prin adresa inregistrata sub nr.10068/2006 la Primaria municipiului Ploiesti, S.C.Conti S.A. precizeaza ca potrivit ordinului Oficiului National de Cadastru si Publicitate Imobiliara proprietarii au obligatia sa procedeze la efectuarea lucrarii cadastrale a imobilelor si intabularea proprietatii. Ca atare vanzarea nu va putea fi realizata decat in conditiile intabularii pe numele municipiului Ploiesti a imobilelor ce urmeaza a fi instrainate anterior vanzarii.

          In vederea intabularii Oficiul National de Cadastru si Publicitate Imobiliara solicita lucrarea cadastrala a imobilului si actul de proprietate al Primariei municipiului Ploiesti pentru fiecare imobil. In acest sens este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca locuintele si terenurile aferente acestora ce fac obiectul contractelor de inchiriere incheiate de Primaria municipiului Ploiesti se afla in patrimoniul privat al localitatii.

In baza Legii nr. 18/1991, art. 36, alin. 1, terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localitatii, aflate in administrarea primariilor la data intrarii in vigoare a legii trec de drept in proprietatea privata a localitatii.

          Precizam ca la data intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991, terenurile cuprinse in anexa se aflau in administrarea Consiliului Local si fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiesti, prin efectul legii. Acestea constituie obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune sau comodat.

          Potrivit prevederilor art.125, alin(3) si (4) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care consiliul local hotaraste vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii-administrativ-teritoriale, pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna credinta ale acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor.

          Totodata, art.107 din Legea nr.1/2005, privind organizarea si functionarea cooperatiei prevede ca terenurile transmise in folosinta pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti, precum si a asociatiilor cooperatiste existente pana la data intrarii in vigoare a legii , care nu au fost revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor sau pana la trecerea lor cu plata in proprietatea societatii cooperative.

          Astfel in anexele nr.1, 2, 3 si nr.4 sunt identificate terenurile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiesti aflate in folosinta, inchiriere sau concesionare pe care au fost edificate constructii.

Intrucat aceste terenuri se afla in circuitul civil, pentru a face dovada proprietatii este necesar ca ele sa figureze in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti, urmand ca prin hotarari ale consiliului local sa se stabileasca inchirierea , concesionarea, darea in administrare sau vanzarea acestora in conditiile legii.

Avand in vedere cele prezentate propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

    Directia Patrimoniu,                                    Directia Administratie Publica,

                                                                     Juridic Contencios,

      Director Executiv,                                                  Director,     

     Gheorghe Bratosin                                            Luminita Gaborfi

 

Sef Serviciu Evidenta Patrimoniu,

     Gabriela Mindrutiu       

 

AVIZAT,

 

 

Directia Economica,

Director,

Nicoleta Craciunoiu