HOTĂRÂREA Nr. 291

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2006

referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 finantate din credit bancar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 46/31.08.2006 si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

în temeiul articolului 38, alin 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă modificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Sursa de finantare pentru obiectivele de investitii, prevazută în Anexa nr. 1, este asigurată prin creditul bancar contractat de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cu Alpha Bank în valoare de 66.285.128,5 RON.

Art. 3

Serviciul anual al datoriei aferent împrumutului se suportă din subventii alocate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, Directia Economică a Primăriei Municipiului Ploiesti, serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5

Directia Administratie Publică, Juridic Contencios va aduce la cunostintă publică prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu