HOTĂRÂREA Nr. 303

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 252/31 octombrie 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publică, Juridic, Contencios prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 252/31 octombrie 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare - art. 38, alin. 1; Hotărârii Consiliului Local nr. 227/16.10.2006, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti; Hotărârii de Guvern nr. 930/2005, pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară si hidrogeologică;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 227/16.10.2006, sectiunea V din Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului Local;

în temeiul art. 38, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Ia act de retragerea din calitatea de initiatori a consilierilor Trican Elena, Chivu Sorin si Mateescu Radu.

Art. 2

Directia Administratie Publică, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu