HOTĂRÂREA Nr. 313

privind avizarea tarifului actualizat si  ajustarea tarifelor de apă si de canalizare

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu, Daniel Savu, Teodor Avramescu, Gheorghe Moraru, Iulian Teodorescu  precum si raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare privind avizarea tarifului actualizat si  ajustarea tarifelor de apă si de canalizare;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare precum si prevederile art. 1 si art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

având în vedere prevederile Contractului de concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. si prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare în Municipiul Ploiesti, modificată si completată de Hotărârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit d, alin. 6 lit. a, pct. 14 din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Avizează tarifele actualizate pe anul 2006 ca urmare a aplicării prevederilor Actului aditional nr. 2/2006 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/01.02.2006 si Hotărârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 la nivel de 1,73 lei/m3 la apă si 0,77 lei/m3, la canalizare.

Art. 2

Avizează ajustarea tarifelor de apă si de canalizare care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiesti,  începând cu data de 01.01.2007.

Noile tarife ajustate vor fi de 1,74 lei/m3 la apă potabilă si 0,77 lei/m3 la canalizare, fără TVA.

Art. 3

Regia Autonomă de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4

Directia Administratie Publică Juridic Contencios va aduce la cunostintă publică prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintă,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu