HORÂREA Nr. 8

privind stabilirea regimului de detinere a animalelor de companie si accesul acestora pe unele zone publice

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Schnelbach Simona, Trican Elena, Dumitru Carmen, Vasilescu Evelinne, Cont Adriana, Banu Andrei, Mateescu Radu, Oprea Nicolae, Eparu Ion, Iancu Ion, Savu Daniel, Rusu Ioan, Cosma Marcian si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune stabilirea regimului de detinere a animalelor de companie si accesul acestora pe unele zone publice;

luând în considerare prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, aprobată prin Legea nr. 60/2003;

având în vedere prevederile art. 19 lit. f din Ordonanta de Urgentă nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobată prin Legea nr. 3/2003 si ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

în baza art. 1001 Cod civil, a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002;

în conformitate cu art. 38 alin. 6 lit. a pct. 7 si 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

1) Se interzice accesul animalelor de companie în localuri si institutii publice mijloacele de transport în comun, zonele special amenajate pentru copii, parcuri si grădini publice, cu exceptia drumurilor publice si căilor de acces.

2) Fac exceptie câinii utilitari în situatiile prevăzute de lege.

Art. 2

Accesul si stationarea animalelor de companie în părtile comune ale imobilelor în care sunt detinuti, pe drumurile publice si căile de acces este permis dacă acestia sunt tinuti în zgardă, lesă sau ham, de către proprietar ori de către detinătorul temporar.

Art. 3

Proprietarii sau detinătorii temporari sunt obligati să colecteze materiile fecale ale animalelor din locurile publice.

Art. 4

(1) Eliberarea din lesă a animalelor de companie este permisa numai în perimetrul cu destinatia locuri amenajate pentru animale de companie.

(2) Stabileste ca accesul în locurile prevăzute la alin. 1 să se facă pe bază de ecuson emis de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, pentru care se va percepe un tarif în valoare de 50 RON/12 luni/cap.

(3) Ecusonul poate fi achizitionat pentru orice perioadă, astfel:

-       0,2 RON/zi/cap;

-       1 RON/săptămână/cap;

-       5 RON/luna/cap;

-       50 RON/12 luni/cap.

(4) Ecusonul va fi tinut de către proprietar sau detinătorul temporar al animalului de companie însotit de documentul fiscal, pentru a fi prezentat organelor de control în spatiile special amenajate pentru animalele de companie, conform Anexei nr. 1.

Art. 5

Constituie contraventie, dacă faptele nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

-       lipsa ecusonului în spatiile special amenajate, cu amendă cuprinsă între 100 si 200 RON;

-       nestrângerea dejectiilor în materiale de colectare, cu amendă cuprinsă între 200 si 400 RON;

-       nedetinerea materialelor necesare pentru strângerea materiilor fecale (pungută, făras, etc.) între 100 si 200 RON;

-       plimbarea animalelor în locurile de joacă amenajate pentru copii, cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 RON;

-       eliberarea din lesă a animalelor pe alte spatii decât cele amenajate special pentru acestea, cu amendă cuprinsă între 300 si 500 RON;

-       plimbarea pe zonele verzi ale parcurilor destinate pentru odihnă si recreerea cetătenilor, cu amendă cuprinsă între 300 si 500 RON.

In situatia în care contravenientul achită amenzile stabilite în prezentul articol, în 48 de ore, cuantumul acestora va fi jumătate din minimul amenzii prevăzut în prezenta hotărâre.

Contraventiile cuprinse în prezentul articol completează pct. 15.4 al Cap. XI din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Ploiesti precum si constatarea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii.

Art. 6

Sumele încasate cu titlu de tarif constituie venit propriu al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 7

Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare după amenajarea amplasamentelor destinate accesului animalelor de companie.

Art. 8

Constatarea si sanctionarea contraventiilor stabilite în prezenta hotărâre se face de către primar sau personalul împuternicit de acesta, Politia comunitară si Jandarmerie.

Art. 9

Directia Administratie Publică, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publică prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată în Ploiesti, astăzi, 30 ianuarie 2007

 

Presedinte de sedintă,

Ion Iancu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu