HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2017

 

 

Procesul-verbal al sedintei

 

Dispozitie convocare 27 februarie 2017

Aviz de legalitate emis de Prefectura Prahova

Hotărârea nr. 15

privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Hotărârea nr. 16

privind încetarea mandatului domnului consilier Tudor Eduard Emilian

Hotărârea nr. 17

privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti domnului Dimitrie Tomozei, inginer, fost director general al Uzinei „1 Mai” Ploieşti

Hotărârea nr. 18

privind aprobarea rectificarii Listelor de investiţii pe anul 2017 aferente creditului contractat de municipiului Ploiești de la Exim Bank

Hotărârea nr. 19

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată

Hotărârea nr. 20

referitoare la modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 şi 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploieşti

Hotărârea nr. 21

privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza  municipiului Ploieşti, pentru anul şcolar 2016-2017

Hotărârea nr. 22

referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de salubrizare în municipiul Ploieşti

Hotărârea nr. 23

privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Ploieşti

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploieşti şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

Hotărârea nr. 25

privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorităţii publice tutelare pentru ocuparea a 1 (un) post de membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Hotărârea nr. 26

privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorităţii publice tutelare pentru ocuparea a 2 (două) posturi de membru în Consiliul de Administrație la S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Hotărârea nr. 27

privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorităţii publice tutelare pentru  ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Hotărârea nr. 28

privind aprobarea statului de funcţii al  Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti

Hotărârea nr. 29

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi modificarea normativului de personal ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

Hotărârea nr. 30

privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 şi însuşirea Regulamentului curselor de trap Trap întocmit de Agenţia Naţională de Zootehnie

Hotărârea nr. 32

privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp din incinta Şcolii Gimnaziale ,,George Cosbuc’’ către  «Asociaţia Parinţilor Şcoala Gimnaziala George Coşbuc» pentru desfăşurarea activităţii administrative

Hotărârea nr. 33

privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 10 mpdin incinta Gradiniţei cu program prelungit nr.23 către Asociaţia de parinţi „Împreuna Reuşim” Gradiniţa nr.23 pentru desfăşurarea activităţii administrative

Hotărârea nr. 34

privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare a unor spaţii excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

Hotărârea nr. 35

privind racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A

Hotărârea nr. 36

privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuinţe sociale   aflate în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

Hotărârea nr. 37

privind prelungirea termenului contractelor de administrare privind transmiterea unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti în administrarea Serviciului Public Finanţe Locale, Filarmonicii “Paul Constantinescu”, Teatrului “Toma Caragiu”, Poliţiei Locale Ploieşti, Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Clubului Sportiv Municipal

Hotărârea nr. 38

privind aprobarea schimbării locuinţei atribuite unui chiriaş cu altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie

Hotărârea nr. 39

privind neoportunitatea achiziţionării  imobilului  situat în Ploieşti, str. Ana Ipatescu, nr.36

Hotărârea nr. 40

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii ”Extindere reţea canalizare cartier Mimiu, străzile Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beiuş, Fabricilor, Astra” 

Hotărârea nr. 41

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii  “Extindere reţea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieţii, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ”

Hotărârea nr. 42

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere retea apa potabila si bransamente strada Fabricilor”

Hotărârea nr. 43

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești, strada Gârlei, inclusiv subtraversare CF” 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Construire Piața Centrală Agroalimentară, Ploiești” 

Hotărârea nr. 45

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Restaurare și consolidare imobil strada Poștei nr. 6, Ploiești”