H O T Ã R Â R E A  Nr. 22

privind solutia tehnico-economicã de realizare a alimentãrii cu  energie termicã

a cartierului Mihai Bravu si aprobarea studiului de fezabilitate

“Reabilitarea punctelor termice si a retelelor termice aferente cartierului Mihai Bravu”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului consilier Eparu Ion si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice, prin care se propune solutia tehnico-economicã de realizare a alimentãrii cu energie termicã a cartierului Mihai Bravu, Ploiesti, precum si studiul de fezabilitate “Reabilitarea punctelor termice si a retelelor termice aferente din zona Mihai Bravu”;

            având in vedere prevederile art. 16, alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale;

            in temeiul art. 38, lit. “m” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã solutia tehnico-economicã de alimentare cu energie termicã a cartierului Mihai Bravu, `n varianta “Racordarea consumatorilor din cartierul Mihai Bravu la sistemul de termoficare al municipiului Ploiesti (CET Brazi), titularul investitiei fiind S.C. “Termoelectrica” S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã studiul de fezabilitate “Reabilitarea punctelor termice si a retelelor aferente din zona Mihai Bravu” elaborat de S.C. “Consproiect”  S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã facã demersurile necesare pentru asigurarea finantãrii investitiei prevãzutã la art. 2.

Art. 4

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotãrâri, se insãrcineazã Directia Tehnicã si Regia Autonomã de Termoficare Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu