HOTARAREA Nr. 195

privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 2.000 m.p. catre Compania Nationala de Investitii S.A. pentru construirea unei sali de sport la Liceul A.I. Cuza Ploiesti

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Camil Dragos si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2.000 mp., situat in Ploiesti, str. Trei Ierarhi, nr. 10 catre Compania Nationala de Investitii S.A.;

in baza prevederilor O.G. nr. 25/2001 de infiintare a C.N.I. S.A., ale H.G.R. nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport " prin C.N.I. S.A. (cap. 2, art. 4) si ale H.G.R. nr. 936/2002;

avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea constructiilor;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T R S T E:

 

Art. 1

Aproba darea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii S.A., a terenului in suprafata de 2.000 mp. situat in Ploiesti, str. Trei Ierarhi, nr. 10, conform planului de situatie ce constituie anexa nr. 1 pe durata executarii constructiei salii de sport, pana la predarea catre beneficiar.

Art. 2

Darea in folosinta a terenului mentionat la art. 1 se va face in baza conventiei ce urmeaza a se negocia si semna intre C.N.I. S.A. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze conventia intre C.N.I. SA. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Directia Administratie Publica va duce la cunostinta prezenta hotarare celor interesati .

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu